News/steps towards Elbasan Digital City

Posted on 02 Feb 2021

Oracle agreement: steps toward elbasan digital city 2025

In December, we invited Jane Richardson, the Senior Director of Oracle Academyto the annual youth conference SpoonbillNest 2020. During her speech, she discussed the advancements in computer science and global learning, as well as the role of women in STEM. At the same time, a possible partnership between Oracle Academy and education institutions in Elbasan was mentioned.
Now we can proudly say that this step towards our goal “Elbasan Digital City 2025” has succeeded.

What is Oracle Academy?

Oracle is a global leader in enterprise software and IT solutions. It is well known for its cloud computing and database packages. As a part of their philanthropic program for global learning, they launched Oracle Academy. Its goal is to make advancements in computer and technology education worldwide and encourage innovation and diversity in different technology fields. Their commitment to education started 25 years ago. Now Oracle works with 120 institutions all over the world. Their support consists of curricula, Oracle cloud technology, software, and professional certification.
Now for the first time, we have this partnership in Albania as well starting with the University A. Xhuvani and professional schools of Elbasan.

How will the Oracle program be implemented?

Oracle is a global leader in enterprise software and IT solutions. It is well known for its cloud computing and database packages. As a part of their philanthropic program for global learning, they launched Oracle Academy. Its goal is to make advancements in computer and technology education worldwide and encourage innovation and diversity in different technology fields. Their commitment to education started 25 years ago. Now Oracle works with 120 institutions all over the world. Their support consists of curricula, Oracle cloud technology, software, and professional certification.
Now for the first time, we have this partnership in Albania as well starting with the University A. Xhuvani and professional schools of Elbasan.

What does this mean for future?

The University of Elbasan is the first Oracle Academy partner in Albania. We expect that this will not only change the way and quality of teaching but also attract more students. This program will create a generation that will be equipped with all the necessary tools for a better perspective for Elbasan. That is why we are proud to be a step closer to our initiative “Elbasan Digital City 2025”.
Stay tuned for more updates!

News / një projekt nga ETG dhe Progress International S.A.

Posted on 17 Feb 2019

Nje projekt nga ETG dhe Progress International

Stats
Cooperation between Elite Travel Group, Elite Academy, and Progress International

 

 

On the verge of training hoteliers, this time Elite Travel Group is cooperating with Progress International to train the hoteliers in Durres, Albania.

Trajnimi i hotelierëve vazhdon të jetë pjesë e projekteve tona. Kësaj radhe Elite Travel Group bashkëpunoi me Progress International për të trajnuar hotelierët në Durrës, Shqipëri.

 

Si u zhvillua trajnimi i hotelierëve?
 

Gjatë muajit Janar, 2019, Elite Travel Group zhvilloi punë kërkimore dhe intervista me hotelet në rajonin e Durrësit. Më pas pati një proces përzgjedhjeje ku u zgjodhën 9 hotele. Trajnimi u përqendrua në katër aspekte kryesore: menaxhimi, shëndeti dhe siguria, shërbimet ndaj klientit dhe financat.

 

Së pari, për sa i përket menaxhimit, ka patur trajnime në lidhje me procedurat e menaxhimit të hotelit, rekrutimin e stafit dhe politikën e menaxhimit të burimeve njerëzore, menaxhimin e ndarjes së dhomave, përdorimin e sistemit të menaxhimit të pronave, dhe menaxhimin e ankesave. Një pjesë tjetër e rëndësishme e këtij hapi ishte informimi kulturor për të kuptuar më mirë klientët nga kultura të ndryshme.

 

Së dyti, në lidhje me shëndetin dhe sigurinë, fokusi kryesor ishte trajnimi i stafit dhe gjithashtu përditësimi i procedurave të higjenës.

 

Së treti, në lidhje me shërbimet ndaj klientit, u zhvillua trajnim për stafin e shitjeve, duke përfshirë rezervimet dhe recepsionin.

 

Së fundmi, ka pasur përmirësime në lidhje me aspektin financiar të biznesit. Kryesisht u diskutua lehtësimi i transaksioneve dhe përmirësimi i kontabilitetit financiar.

 

 

Rezultatet nga projekti
 

Rezultati i projektit ishte shumë i frytshëm. Elite Travel Group, Elite Academy dhe Progress International arritën të trajnojnë të 9-të hotelierët. Njëri prej tyre është një nga grupet më të mëdha të hotelierëve në Shqipëri sot. Trajnimi i hotelierëve në Shqipëri dhe Ballkan është thelbësor në mënyrë që ata të jenë gjithmonë në përputhje me standardet ndërkombëtare të shërbimit. Ne jemi optimist që ky projekt trajnimi i ka përmirësuar dhe përgatitur ata për të ardhmen e turizmit shqiptar.

Na ndiqni për përditësime mbi projektet tona të rradhës!

News /përmirësimi i standardeve të akomodimit

Posted on 10 Feb 2018

Përmirësimi i standardeve të akomodimit me ETG

Ndërkohë që Elite Travel Group ka punuar për Elite Coaching dhe Elite Hospitality, një nga fokuset këtë vit ishte trajnimi i hotelierëve në Shqipëri. Më saktësisht, ETG u bashkua me zyrën Thomas Cook North Europe & Frankfurt dhe punuan së bashku për të trajnuar hotelierë në rajonin e Sarandës. Ky projekt synon të ndihmojë hotelet për përmirësimin e standardeve të akomodimit, në mënyrë që ata të jenë në përputhje me shërbimet e kompanisë.

 
Procesi

Ky projekt filloi në shtator 2017. Së pari, kompania zhvilloi vizita kërkimore dhe intervista nëpër hotele. Më vonë, kishte një proces përzgjedhjeje për 22 hotelierë në të gjithë rajonin e Sarandës. Këtë vit, për dy muaj, ne kemi kryer procesin e trainimit për secilin nga këta hotelierë.

 

Së pari, procesi konsistonte në trajnimin në lidhje me menaxhimin. Ne bëmë trajnime në lidhje me procedurat e menaxhimit të hoteleve, rekrutimin e stafit dhe politikën e menaxhimit të burimeve njerëzore, menaxhimin e ndarjes së dhomave, përdorimin e sistemit të menaxhimit të pronave, dhe menaxhimin e ankesave. Një pjesë tjetër e rëndësishme e këtij hapi ishte informimi mbi tregun e burimeve kulturore që do të sjellë një kuptim më të mirë të klientëve nga kultura të ndryshme që vijnë në këto hotele.

 

Së dyti, një pjesë tjetër e rëndësishme është trajnimi rreth shëndetit dhe sigurisë. Kryesisht ishte përqendruar në trajnimin e stafit sanitar, dhe procedurat e higjienës. Gjithashtu, për herë të parë në Shqipëri, ne implementuam mbrojtjen nga legjionella që siguron sigurinë e ujit të rubinetit në këto hotele.

 

Së treti, i kushtuam vëmendje edhe shërbimit të klientit dhe trajnimit të stafit të shitjeve, duke përfshirë menaxhimin e rezervimeve dhe recepsionin. Kjo do të rrisë numrin e klientëve të kënaqur, gjë që është thelbësore për çdo hotel.

Përmirësimi i katërt ka të bëjë me aspektin financiar të biznesit. Ne u përqëndruam në implementimin e një gateway për pagesat, në mënyrë që të lehtësonim transaksionet, si edhe përmirësimin e kontabilitetit financiar.

 

Së fundmi, ne gjithashtu diskutuam opsionet e marketingut dhe u përqendruam kryesisht në marketing digjital. Opsionet tona të propozuara ishin shkrimi i content dhe prodhimi i multimedias për të arritur sa më shumë klientë si në nivel lokal, edhe në atë ndërkombëtar.

 
Rezultatet

Siç pritej, ne i arritëm synimet tona nëpërmjet këtij projekti. Trajnimi është kryer për të gjithë 22 hotelierët në rajonin e Sarandës. Projekti arriti një xhiro prej 1.3 milion euro. Prandaj, ne jemi pozitivë se struktura e standardeve të akomodimit në këtë rajon do të ndryshojë dhe do të përmirësohet.

 

Na ndiqni për projektet e rradhës!

News/përmirësimi i standardeve të udhëtimit

Posted on 11 Jan 2020

Përmirësimi i standardeve të agjencive të udhëtimit me ETG

Bashkëpunim midis Elite Travel GroupElite Travel Lufthansa City Center & Elite Academy, Lufthansa City Center, Sabre dhe Futouris

 

Duke punuar për Elite Coaching, një nga qëllimet tona ishte edhe trajnimi i agjensive të udhëtimit në Shqipëri. Prandaj, Elite Travel Group nisi këtë projekt me Lufthansa City Center, Sabre dhe Futouris për të përmirësuar standardet në agjensitë e udhëtimeve në Shqipëri. Qëllimi ishte të ndihmonim agjensitë e udhëtimit shqiptare të përmirësojnë profesionalizmin e tyre në këtë industri.

Si u implementua projekti?

Në këtë projekt, u trajnuan 40 agjensi udhëtimi në mënyrë që ata të mund të rrisin shitjet e tyre. Prandaj, duke u rikualifikuar, ata u bënë të aftë të përdorin sistemet e nevojshme për çdo agjensi udhëtimi në tregun aktual.

 

Së pari, ata u trajnuan për të përdorur Sistemin Global të Shpërndarjes (GDS). Ky rrjet i kompjuterizuar i bën shumë më të lehta transaksionet ndërmjet ofruesve të shërbimeve të udhëtimit dhe agjentëve të udhëtimit.

 

Më tej, ata u trajnuan të përdorin mjete të IT, siç janë Menaxheri i Marrëdhënieve me Konsumatorët (CRM), për të lehtësuar njohuritë mbi klientët dhe segmentimin e tyre, si dhe për të krijuar marrëdhënie afatgjata me ta.

 

Së fundmi, ata u trajnuan për të përdorur mjetet e menaxhimit të udhëtimit në mënyrë që proceset e rezervimit të bëhen më të thjeshta dhe të shpejta. E gjithë kjo, jo vetëm që përmirëson rrjedhën e punës në këto agjensi, por gjithashtu i ndihmon ata të ofrojnë eksperiencën më të mirë për klientin. Prandaj, nuk do të jetë më e nevojshme që këto agjensi të përdorin mënyrën tradicionale të rezervimit të biletave përmes stafit të Elite Travel Lufthansa City Center.

 

Në fund të këtij trajnimi, ata të gjithë ishin të kualifikuar dhe arritën synimet e tyre për shitjet.

Futouris LCC training

Rezultatet

2020 ka qenë një vit shumë sfidues për agjentët dhe Elite Travel Lufthansa City Center. Sidoqoftë, arritëm një xhiro prej 1.7 milion euro. Kjo është ekuivalente me 50% të shitjeve të sezonit 2019.

Gjatë Janarit dhe Shkurtit të vitit 2020, pati një rritje rekord përkatësisht prej 200% dhe 170%. Këto rezultate tregojnë se në përgjithësi projekti për të përmirësuar standardet në agjensitë e udhëtimeve në Shqipëri, ka qenë shumë i suksesshëm, veçanërisht duke patur parasysh rrethanat e këtij viti të vështirë.

 

Na ndiqni për përditësime mbi projektet tona të ardhshme!

News/travel agency standard setup

Posted on 11 Jan 2020

Travel agency standard setup in Albania with ETG

Cooperation between Elite Travel Group, Elite Travel Lufthansa City Center Elite Academy, Lufthansa City Center, Sabre, and Futouris

 

On the verge of working on Elite Coaching, one of our focuses was the training of travel agencies throughout Albania. More precisely, Elite Travel Group teamed up with Lufthansa City Center, Sabre, and Futouris and created the first project for travel agency standard setup in Albania. The aim was to help Albanian travel agencies improve their professionalism in this industry.

How was the project conducted?

In this project, we chose to train 40 sub-travel agencies so that they could increase their sales. Therefore, by reskilling them they became able to use the necessary systems for any travel agency nowadays. 

 

Firstly, they were trained to use the Global Distribution System (GDS). This computerized network makes transactions between travel service providers and travel agents a lot easier.

 

Next, they were trained to use IT tools such as Customer Relationship Manager (CRM), to facilitate the knowledge and segmentation of customers as well as boost customer retention. Lastly, they were trained to use travel management tools so that booking processes become more seamless.

 

All this, not only improves the workflow in these agencies but also helps them deliver the best customer experience. Hence, it will not be necessary anymore for these agencies to use the traditional way of booking tickets via Elite Travel Lufthansa City Center staff. 

 

By the end of this training, they were all qualified and reached their sales targets. 

Results

2020 has been a very challenging year for agents and Elite Travel Lufthansa City Center. However, we still achieved a turnover volume of 1.7 million euros. That is equivalent to 50% of the 2019 season sales. During January and February 2020, there was a record growth respectively 200% increase and 170%.

These results show that overall the project for travel agency standard setup has been very successful, especially given the circumstances of this difficult year.

Stay tuned for more updates on our upcoming projects!

News /a project by Elite Travel Group

Posted on 17 Feb 2019

A project by ETG and Progress International

project by ETG and Progress International
Cooperation between Elite Travel Group, Elite Academy, and Progress International

On the verge of training hoteliers, this time Elite Travel Group is cooperating with Progress International to train the hoteliers in  Durres city, Albania.

How were the hoteliers coached?

During January 2019 Elite Travel Group conducted research visits and interviews with the hotels. Next, there was a selection process where 9 hotels in the Durres region were chosen. The coaching was focused on four main aspects: management, health & safety, customer services, and finances.

 

Firstly, regarding management, there was training regarding hotel management procedures, staff recruiting and HR management policy, room division management, property management system usage, channel management, and complaint management. Another important part of this step was the cultural source market briefing to better understand customers from different cultures.

 

Secondly, regarding health & safety, the main focus was to train the housekeeping staff, F&B staff, and also update hygiene procedures.

 

Thirdly, regarding customer services, there was a training for the sales staff, including reservation handling and front desk. This will lead to more satisfied customers which is crucial for any hotel.

 

Lastly, there were improvements regarding the financial aspect of the business. We focused on the implementation of a payment gateway, improvement of financial accounting, and also the enforcement of financial compliance.

Takeaways from the project

The result of the project was very fruitful. Elite Travel Group, Elite Academy, and Progress International managed to train all 9 hoteliers and one of them is among the biggest hotelier groups in Albania nowadays.

Training hoteliers in Albania and the Balkans is essential so that they can always comply with the international standards of service. We are proud to say that this coaching project has improved and prepared them for the future of Albanian tourism.

Stay tuned for our next projects and events!

News /sustainability challenge

Posted on 06 Mar 2020

Green October:
A sustainability challenge

Four weeks, four challenges. Elite Travel Group constantly strives to become a more sustainable and eco-friendly company. That is why we made October 2019 a green month. From September 30th to October 27th, we had a new sustainability challenge every week.

 

These challenges were quick, entertaining, and everybody could be a part of them. They were in the form of competitions, and each department represented a team. By the end of the week, the winning team got a prize.

 

Challenge #1: The sustainability quiz

 

The first challenge of the month was the sustainability quiz. Each day a new question was put up on a poster on the main ETG entrance. Then, everyone had to guess the answer and submit it online. The team that was closer to the right answer would get the most points. As a result, besides aiming to win, this challenge helped us learn a lot of facts about sustainability in Albania.

 

Challenge #2: Trashbin upcycling

 

During the second week, in a 1.5h Workshop, we turned old water canisters, into recycling bins for our departments. For that, we used handicrafts and all sorts of colorful materials. Afterward, we gave points to the most practical, creative, and beautiful bins.

Green October
 

Challenge #3: Sports and games week

 

In the third week, we had 15- minute sports or game activities every day during lunch break. These activities consisted of yoga, basketball, and competitive games. We divided into two teams, and each person who participated gained one point. By the end of the week, the team with the most points won the prize.

Basketball Green Team
 

Challenge #4: Overshoot day, Trash pick up

 

October 24, 2019, was Albania’s Country Overshoot Day. On this day, Albania used up all the resources that it could sustainably use within one year. To make a change, we had to pick up trash in the “Rinia” park for one hour. We can proudly say that it resulted in a very successful challenge. The aim was not only to create awareness for sustainability issues and to make the company more sustainable but also to have fun as a team. We closed the Green October Challenge with a better understanding of sustainability and also a little more motivated.

Green Team - Overshoot Day

News / sustainability at Lufthansa City Center

Posted on 31 Mar 2020

Sustainability at Lufthansa City Center

Futouris LCC

Sustainability at Lufthansa City Center is an important process. In our LCC network, we have some inspiring examples. Let’s start off this new series with a practice from LCC Elite Travel in Albania reported by Elvis Kotherja.

Elvis, what was the purpose of carrying out the training?
 

The training was all about creating a Train of Trainers (ToT) program to educate LCC travel agents all around the world. To that program, we also wanted to include the sustainability topic besides other subjects and offer an e-learning option that is available and accessible to everyone at the same time no matter where they are.

 

We are living in an era of disruption and deep technology changes, and we do believe that by creating this world-class LCC Travel Agent module that includes soft and hard skills, sustainability practices as well as additional skills for the new tools we use today, we can guarantee the LCC family growth worldwide.

 

We need to have a standard among our Human Resources, so we are known as a brand that offers and shares the same values and quality services. Lufthansa City Center already has the best IT tools, expertise, networking, and purchasing power. With our LCC Travel Agent module, we complete the puzzle of high-end competency. Welcome 2021, worth being a Lufthansa City Center member!

Elite Travel LCC is the first company in Albania to become a Travelife partner, and now in the process of becoming Travelife certified, and we aim to reach it in the second half of 2020.

 

What is your position regarding sustainability?
 

We have been long working on sustainability practices, which come with different challenges in different countries. Sustainability comes on three aspects, social, economic and environmental.

 

Our country has been going through a long time of transition period to find its position in the global market. Our education system has suffered so that the young generation could not be offered the right education. Therefore our company has been entirely focused on the social aspect and particularly the education of youth, which is the most valuable and secured investment for the future.

 

We offer training to young generations in more than 10 professions, where coding and graphic design are the most frequented. We also contribute a lot to the environment. Some of the practices are:

  • Stable air condition in the wintertime at 24 degrees

 

Having all services on IT cloud and use less paper

 

The paper we use for printing is more expensive but it is biodegradable

 

Taking stairs instead of the elevator

 

Car sharing

 

  • Different staff incentivizing to those who produce less CO2 throughout the month

All the activities mentioned above are monitored by our Green Team that consists of employees of our company.

 

For more information on Sustainability at Lufthansa City Center please contact Elvis Kotherja at elvis.kotherja@etg.al

News/tourism in the balkans post covid

Posted on 15 May 2020

Tourism in the balkans post COVID-19

For almost three months, we have been coping with an unexpected situation. It seemed like the outbreak of COVID-19 stopped the world and affected all humankind globally.

Traveling was one of the things that were affected the most, restricting everyone in every corner of the globe. Inevitably, we started to wonder how will tourism be in the Balkans post COVID-19.

Situation in the balkans

Although Covid-19 reached the Balkans, compared to some other parts of the world, there are considerably fewer confirmed cases. The numbers are getting lower and lower each day. Therefore, some countries are taking their first decisions concerning tourism.
Greece, being one of the main tourist destinations, has announced the revival of tourism in July 1st. The government decided to open the country gradually, starting with ancient cultural heritage sites on May 18th, and museums in June. Nevertheless, further details concerning hygienic conditions during flights still need to be clarified on May 15th.


Croatia has lifted almost all measures taken during the pandemic. The government plans to open the borders with neighboring countries soon. Initially, only those who own real estate in Croatia or come for business will enter the country. However, the authorities are seriously considering the start of the high tourist season.

 

As for other countries of the region, official decisions still need to be made. Yet, most of the Balkans have decided to either ease or lift the preventive measures.

Situation in Albania

In Albania, we are slowly going back to normality, and the government is gradually lifting the preventive measures. Due to the restrictions that we followed, the virus did not spread as rapidly and massively as in other countries. Therefore, the numbers are decreasing day by day. As a result, 90% of the businesses have reopened, and people do not have curfews anymore.

 

Meanwhile, hotels, restaurants, and services are preparing to return to business. The government might slowly start opening borders around June 1st, and soon we can be a target destination again. Of course, some rules must be followed. However, since we are a safe country, we are preparing for this year’s touristic season. While doing that, we are making sure that the tourists have a relaxing, and safe experience in our beautiful Albania.

 

As always, Elite Travel Group is happy to answer any of your questions regarding Albania as a destination. So, do not hesitate to contact us. We would be happy to hear from you.

News / ETG experience

Posted on 26 Nov 2020

ETG experience during european VET week

European Vocational Skills Week 2020, the fifth edition of an annual event where different organizations around Europe showcase the best of vocational education and training (VET).

 

This year, the event was organized to be completely online with the theme “VET for Green and Digital Transitions”. We saw this as a great opportunity to showcase ETG’s initiative to support our local VET programs and also to offer our own through Elite Academy.

Our activities during the VET week

The European Vocational Skills Week 2020 was held during 9-13 November. In the frame of this event, Elite Academy presented 7 courses online for students, teachers, and everyone interested. The topics were:

 

Multimedia in the Future

Guidelines for an excellent tour guide

Brands of Global Tourism Industry

Digital Marketing for the Future

IT & AI in Tourism

Everything about Blogging

Full Stack Developer in .Net

 

Each presentation introduced the participants to a new perspective on the workforce and explore their talents. The aim was to show students and other participants not simply what we offer, but also to give them some more information regarding their opportunities and inspire them for the future. We were happy to see that around 138 participants enjoyed these webinars. If you missed them you can find the recordings on our Facebook Group.

 

Due to the success of this event, we look forward to welcome new students who want to participate to our courses at Elite Academy.

Our point of view

Just like the European Vocational Skills Week initiative, we believe that VET is very important not only for the Albanian but also for the European youth. We think that there is a lot of potential to find new talents through VET, and also to prepare students for what the future awaits. In our opinion, if there is enough investment in education and professional training, then we will be leading the next generations towards a better and brighter future.

 

Stay tuned for our next events and activities!

Oracle Agreement

News/steps towards Elbasan Digital City Posted on 02 Feb 2021 Oracle agreement: steps toward elbasan digital city 2025 In December, we invited Jane Richardson, the Senior Director of Oracle Academy, to the annual youth conference SpoonbillNest 2020. During her speech, she discussed the advancements in computer science and global learning, as well as the role of women in STEM. At the same time, a possible partnership between Oracle Academy and education institutions in Elbasan was mentioned. Now we can proudly say that this step towards our goal “Elbasan Digital City 2025” has succeeded. What is Oracle Academy? Oracle is a global leader in enterprise software and IT solutions. It is well known for its cloud computing and database packages. As a part of their philanthropic program for global learning, they launched Oracle Academy. Its goal is to make advancements in computer and technology education worldwide and encourage innovation and diversity in different technology fields. Their commitment to education started 25 years ago. Now Oracle works with 120 institutions all over the world. Their support consists of curricula, Oracle cloud technology, software, and professional certification. Now for the first time, we have this partnership in Albania as well starting with the University A. Xhuvani and professional schools of Elbasan. How will the Oracle program be implemented? Oracle is a global leader in enterprise software and IT solutions. It is well known for its cloud computing and database packages. As a part of their philanthropic program for global learning, they launched Oracle Academy. Its goal is to make advancements in computer and technology education worldwide and encourage innovation and diversity in different technology fields. Their commitment to education started 25 years ago. Now Oracle works with 120 institutions all over the world. Their support consists of curricula, Oracle cloud technology, software, and professional certification. Now for the first time, we have this partnership in Albania as well starting with the University A. Xhuvani and professional schools of Elbasan. What does this mean for future? The University of Elbasan is the first Oracle Academy partner in Albania. We expect that this will not only change the way and quality of teaching but also attract more students. This program will create a generation that will be equipped with all the necessary tools for a better perspective for Elbasan. That is why we are proud to be a step closer to our initiative “Elbasan Digital City 2025”. Stay tuned for more updates! BACK TO CORPORATE NEWS […]

Read More…

Nje projekt nga ETG

News / një projekt nga ETG dhe Progress International S.A. Posted on 17 Feb 2019 Nje projekt nga ETG dhe Progress International Cooperation between Elite Travel Group, Elite Academy, and Progress International On the verge of training hoteliers, this time Elite Travel Group is cooperating with Progress International to train the hoteliers in Durres, Albania. Trajnimi i hotelierëve vazhdon të jetë pjesë e projekteve tona. Kësaj radhe Elite Travel Group bashkëpunoi me Progress International për të trajnuar hotelierët në Durrës, Shqipëri. Si u zhvillua trajnimi i hotelierëve?   Gjatë muajit Janar, 2019, Elite Travel Group zhvilloi punë kërkimore dhe intervista me hotelet në rajonin e Durrësit. Më pas pati një proces përzgjedhjeje ku u zgjodhën 9 hotele. Trajnimi u përqendrua në katër aspekte kryesore: menaxhimi, shëndeti dhe siguria, shërbimet ndaj klientit dhe financat. Së pari, për sa i përket menaxhimit, ka patur trajnime në lidhje me procedurat e menaxhimit të hotelit, rekrutimin e stafit dhe politikën e menaxhimit të burimeve njerëzore, menaxhimin e ndarjes së dhomave, përdorimin e sistemit të menaxhimit të pronave, dhe menaxhimin e ankesave. Një pjesë tjetër e rëndësishme e këtij hapi ishte informimi kulturor për të kuptuar më mirë klientët nga kultura të ndryshme. Së dyti, në lidhje me shëndetin dhe sigurinë, fokusi kryesor ishte trajnimi i stafit dhe gjithashtu përditësimi i procedurave të higjenës. Së treti, në lidhje me shërbimet ndaj klientit, u zhvillua trajnim për stafin e shitjeve, duke përfshirë rezervimet dhe recepsionin. Së fundmi, ka pasur përmirësime në lidhje me aspektin financiar të biznesit. Kryesisht u diskutua lehtësimi i transaksioneve dhe përmirësimi i kontabilitetit financiar. Rezultatet nga projekti Rezultati i projektit ishte shumë i frytshëm. Elite Travel Group, Elite Academy dhe Progress International arritën të trajnojnë të 9-të hotelierët. Njëri prej tyre është një nga grupet më të mëdha të hotelierëve në Shqipëri sot. Trajnimi i hotelierëve në Shqipëri dhe Ballkan është thelbësor në mënyrë që ata të jenë gjithmonë në përputhje me standardet ndërkombëtare të shërbimit. Ne jemi optimist që ky projekt trajnimi i ka përmirësuar dhe përgatitur ata për të ardhmen e turizmit shqiptar. Na ndiqni për përditësime mbi projektet tona të rradhës! BACK TO CORPORATE NEWS […]

Read More…

Permiresimi i akomodimit me ETG

News /përmirësimi i standardeve të akomodimit Posted on 10 Feb 2018 Përmirësimi i standardeve të akomodimit me ETG Ndërkohë që Elite Travel Group ka punuar për Elite Coaching dhe Elite Hospitality, një nga fokuset këtë vit ishte trajnimi i hotelierëve në Shqipëri. Më saktësisht, ETG u bashkua me zyrën Thomas Cook North Europe & Frankfurt dhe punuan së bashku për të trajnuar hotelierë në rajonin e Sarandës. Ky projekt synon të ndihmojë hotelet për përmirësimin e standardeve të akomodimit, në mënyrë që ata të jenë në përputhje me shërbimet e kompanisë.   Procesi Ky projekt filloi në shtator 2017. Së pari, kompania zhvilloi vizita kërkimore dhe intervista nëpër hotele. Më vonë, kishte një proces përzgjedhjeje për 22 hotelierë në të gjithë rajonin e Sarandës. Këtë vit, për dy muaj, ne kemi kryer procesin e trainimit për secilin nga këta hotelierë. Së pari, procesi konsistonte në trajnimin në lidhje me menaxhimin. Ne bëmë trajnime në lidhje me procedurat e menaxhimit të hoteleve, rekrutimin e stafit dhe politikën e menaxhimit të burimeve njerëzore, menaxhimin e ndarjes së dhomave, përdorimin e sistemit të menaxhimit të pronave, dhe menaxhimin e ankesave. Një pjesë tjetër e rëndësishme e këtij hapi ishte informimi mbi tregun e burimeve kulturore që do të sjellë një kuptim më të mirë të klientëve nga kultura të ndryshme që vijnë në këto hotele. Së dyti, një pjesë tjetër e rëndësishme është trajnimi rreth shëndetit dhe sigurisë. Kryesisht ishte përqendruar në trajnimin e stafit sanitar, dhe procedurat e higjienës. Gjithashtu, për herë të parë në Shqipëri, ne implementuam mbrojtjen nga legjionella që siguron sigurinë e ujit të rubinetit në këto hotele. Së treti, i kushtuam vëmendje edhe shërbimit të klientit dhe trajnimit të stafit të shitjeve, duke përfshirë menaxhimin e rezervimeve dhe recepsionin. Kjo do të rrisë numrin e klientëve të kënaqur, gjë që është thelbësore për çdo hotel. Përmirësimi i katërt ka të bëjë me aspektin financiar të biznesit. Ne u përqëndruam në implementimin e një gateway për pagesat, në mënyrë që të lehtësonim transaksionet, si edhe përmirësimin e kontabilitetit financiar. Së fundmi, ne gjithashtu diskutuam opsionet e marketingut dhe u përqendruam kryesisht në marketing digjital. Opsionet tona të propozuara ishin shkrimi i content dhe prodhimi i multimedias për të arritur sa më shumë klientë si në nivel lokal, edhe në atë ndërkombëtar.   Rezultatet Siç pritej, ne i arritëm synimet tona nëpërmjet këtij projekti. Trajnimi është kryer për të gjithë 22 hotelierët në rajonin e Sarandës. Projekti arriti një xhiro prej 1.3 milion euro. Prandaj, ne jemi pozitivë se struktura e standardeve të akomodimit në këtë rajon do të ndryshojë dhe do të përmirësohet. Na ndiqni për projektet e rradhës! BACK TO CORPORATE NEWS […]

Read More…

Permiresimi i Standardeve

Permiresimi i Standardeve

News/përmirësimi i standardeve të udhëtimit Posted on 11 Jan 2020 Përmirësimi i standardeve të agjencive të udhëtimit me ETG Bashkëpunim midis Elite Travel Group, Elite Travel Lufthansa City Center & Elite Academy, Lufthansa City Center, Sabre dhe Futouris Duke punuar për Elite Coaching, një nga qëllimet tona ishte edhe trajnimi i agjensive të udhëtimit në Shqipëri. Prandaj, Elite Travel Group nisi këtë projekt me Lufthansa City Center, Sabre dhe Futouris për të përmirësuar standardet në agjensitë e udhëtimeve në Shqipëri. Qëllimi ishte të ndihmonim agjensitë e udhëtimit shqiptare të përmirësojnë profesionalizmin e tyre në këtë industri. Si u implementua projekti? Në këtë projekt, u trajnuan 40 agjensi udhëtimi në mënyrë që ata të mund të rrisin shitjet e tyre. Prandaj, duke u rikualifikuar, ata u bënë të aftë të përdorin sistemet e nevojshme për çdo agjensi udhëtimi në tregun aktual. Së pari, ata u trajnuan për të përdorur Sistemin Global të Shpërndarjes (GDS). Ky rrjet i kompjuterizuar i bën shumë më të lehta transaksionet ndërmjet ofruesve të shërbimeve të udhëtimit dhe agjentëve të udhëtimit. Më tej, ata u trajnuan të përdorin mjete të IT, siç janë Menaxheri i Marrëdhënieve me Konsumatorët (CRM), për të lehtësuar njohuritë mbi klientët dhe segmentimin e tyre, si dhe për të krijuar marrëdhënie afatgjata me ta. Së fundmi, ata u trajnuan për të përdorur mjetet e menaxhimit të udhëtimit në mënyrë që proceset e rezervimit të bëhen më të thjeshta dhe të shpejta. E gjithë kjo, jo vetëm që përmirëson rrjedhën e punës në këto agjensi, por gjithashtu i ndihmon ata të ofrojnë eksperiencën më të mirë për klientin. Prandaj, nuk do të jetë më e nevojshme që këto agjensi të përdorin mënyrën tradicionale të rezervimit të biletave përmes stafit të Elite Travel Lufthansa City Center. Në fund të këtij trajnimi, ata të gjithë ishin të kualifikuar dhe arritën synimet e tyre për shitjet. Rezultatet 2020 ka qenë një vit shumë sfidues për agjentët dhe Elite Travel Lufthansa City Center. Sidoqoftë, arritëm një xhiro prej 1.7 milion euro. Kjo është ekuivalente me 50% të shitjeve të sezonit 2019. Gjatë Janarit dhe Shkurtit të vitit 2020, pati një rritje rekord përkatësisht prej 200% dhe 170%. Këto rezultate tregojnë se në përgjithësi projekti për të përmirësuar standardet në agjensitë e udhëtimeve në Shqipëri, ka qenë shumë i suksesshëm, veçanërisht duke patur parasysh rrethanat e këtij viti të vështirë. Na ndiqni për përditësime mbi projektet tona të ardhshme! BACK TO CORPORATE NEWS […]

Read More…

Travel Agency standart setup

News/travel agency standard setup Posted on 11 Jan 2020 Travel agency standard setup in Albania with ETG Cooperation between Elite Travel Group, Elite Travel Lufthansa City Center & Elite Academy, Lufthansa City Center, Sabre, and Futouris On the verge of working on Elite Coaching, one of our focuses was the training of travel agencies throughout Albania. More precisely, Elite Travel Group teamed up with Lufthansa City Center, Sabre, and Futouris and created the first project for travel agency standard setup in Albania. The aim was to help Albanian travel agencies improve their professionalism in this industry. How was the project conducted? In this project, we chose to train 40 sub-travel agencies so that they could increase their sales. Therefore, by reskilling them they became able to use the necessary systems for any travel agency nowadays.  Firstly, they were trained to use the Global Distribution System (GDS). This computerized network makes transactions between travel service providers and travel agents a lot easier. Next, they were trained to use IT tools such as Customer Relationship Manager (CRM), to facilitate the knowledge and segmentation of customers as well as boost customer retention. Lastly, they were trained to use travel management tools so that booking processes become more seamless. All this, not only improves the workflow in these agencies but also helps them deliver the best customer experience. Hence, it will not be necessary anymore for these agencies to use the traditional way of booking tickets via Elite Travel Lufthansa City Center staff.  By the end of this training, they were all qualified and reached their sales targets.  Results 2020 has been a very challenging year for agents and Elite Travel Lufthansa City Center. However, we still achieved a turnover volume of 1.7 million euros. That is equivalent to 50% of the 2019 season sales. During January and February 2020, there was a record growth respectively 200% increase and 170%. These results show that overall the project for travel agency standard setup has been very successful, especially given the circumstances of this difficult year. Stay tuned for more updates on our upcoming projects! BACK TO CORPORATE NEWS […]

Read More…

A project by ETG

training hoteliers

News /a project by Elite Travel Group Posted on 17 Feb 2019 A project by ETG and Progress International Cooperation between Elite Travel Group, Elite Academy, and Progress International On the verge of training hoteliers, this time Elite Travel Group is cooperating with Progress International to train the hoteliers in  Durres city, Albania. How were the hoteliers coached? During January 2019 Elite Travel Group conducted research visits and interviews with the hotels. Next, there was a selection process where 9 hotels in the Durres region were chosen. The coaching was focused on four main aspects: management, health & safety, customer services, and finances. Firstly, regarding management, there was training regarding hotel management procedures, staff recruiting and HR management policy, room division management, property management system usage, channel management, and complaint management. Another important part of this step was the cultural source market briefing to better understand customers from different cultures. Secondly, regarding health & safety, the main focus was to train the housekeeping staff, F&B staff, and also update hygiene procedures. Thirdly, regarding customer services, there was a training for the sales staff, including reservation handling and front desk. This will lead to more satisfied customers which is crucial for any hotel. Lastly, there were improvements regarding the financial aspect of the business. We focused on the implementation of a payment gateway, improvement of financial accounting, and also the enforcement of financial compliance. Takeaways from the project The result of the project was very fruitful. Elite Travel Group, Elite Academy, and Progress International managed to train all 9 hoteliers and one of them is among the biggest hotelier groups in Albania nowadays. Training hoteliers in Albania and the Balkans is essential so that they can always comply with the international standards of service. We are proud to say that this coaching project has improved and prepared them for the future of Albanian tourism. Stay tuned for our next projects and events! BACK TO CORPORATE NEWS […]

Read More…

Green October

News /sustainability challenge Posted on 06 Mar 2020 Green October: A sustainability challenge Four weeks, four challenges. Elite Travel Group constantly strives to become a more sustainable and eco-friendly company. That is why we made October 2019 a green month. From September 30th to October 27th, we had a new sustainability challenge every week. These challenges were quick, entertaining, and everybody could be a part of them. They were in the form of competitions, and each department represented a team. By the end of the week, the winning team got a prize.   Challenge #1: The sustainability quiz The first challenge of the month was the sustainability quiz. Each day a new question was put up on a poster on the main ETG entrance. Then, everyone had to guess the answer and submit it online. The team that was closer to the right answer would get the most points. As a result, besides aiming to win, this challenge helped us learn a lot of facts about sustainability in Albania.   Challenge #2: Trashbin upcycling During the second week, in a 1.5h Workshop, we turned old water canisters, into recycling bins for our departments. For that, we used handicrafts and all sorts of colorful materials. Afterward, we gave points to the most practical, creative, and beautiful bins.   Challenge #3: Sports and games week In the third week, we had 15- minute sports or game activities every day during lunch break. These activities consisted of yoga, basketball, and competitive games. We divided into two teams, and each person who participated gained one point. By the end of the week, the team with the most points won the prize.   Challenge #4: Overshoot day, Trash pick up October 24, 2019, was Albania’s Country Overshoot Day. On this day, Albania used up all the resources that it could sustainably use within one year. To make a change, we had to pick up trash in the “Rinia” park for one hour. We can proudly say that it resulted in a very successful challenge. The aim was not only to create awareness for sustainability issues and to make the company more sustainable but also to have fun as a team. We closed the Green October Challenge with a better understanding of sustainability and also a little more motivated. BACK TO CORPORATE NEWS […]

Read More…

Sustainability at Lufthansa

Sustainability DNA

News / sustainability at Lufthansa City Center Posted on 31 Mar 2020 Sustainability at Lufthansa City Center Sustainability at Lufthansa City Center is an important process. In our LCC network, we have some inspiring examples. Let’s start off this new series with a practice from LCC Elite Travel in Albania reported by Elvis Kotherja. Elvis, what was the purpose of carrying out the training?   The training was all about creating a Train of Trainers (ToT) program to educate LCC travel agents all around the world. To that program, we also wanted to include the sustainability topic besides other subjects and offer an e-learning option that is available and accessible to everyone at the same time no matter where they are. We are living in an era of disruption and deep technology changes, and we do believe that by creating this world-class LCC Travel Agent module that includes soft and hard skills, sustainability practices as well as additional skills for the new tools we use today, we can guarantee the LCC family growth worldwide. We need to have a standard among our Human Resources, so we are known as a brand that offers and shares the same values and quality services. Lufthansa City Center already has the best IT tools, expertise, networking, and purchasing power. With our LCC Travel Agent module, we complete the puzzle of high-end competency. Welcome 2021, worth being a Lufthansa City Center member! Elite Travel LCC is the first company in Albania to become a Travelife partner, and now in the process of becoming Travelife certified, and we aim to reach it in the second half of 2020. What is your position regarding sustainability? We have been long working on sustainability practices, which come with different challenges in different countries. Sustainability comes on three aspects, social, economic and environmental. Our country has been going through a long time of transition period to find its position in the global market. Our education system has suffered so that the young generation could not be offered the right education. Therefore our company has been entirely focused on the social aspect and particularly the education of youth, which is the most valuable and secured investment for the future. We offer training to young generations in more than 10 professions, where coding and graphic design are the most frequented. We also contribute a lot to the environment. Some of the practices are: Stable air condition in the wintertime at 24 degrees Having all services on IT cloud and use less paper The paper we use for printing is more expensive but it is biodegradable Taking stairs instead of the elevator Car sharing   Different staff incentivizing to those who produce less CO2 throughout the month All the activities mentioned above are monitored by our Green Team that consists of employees of our company. For more information on Sustainability at Lufthansa City Center please contact Elvis Kotherja at elvis.kotherja@etg.al BACK TO CORPORATE NEWS […]

Read More…

Tourism in the balkans

News/tourism in the balkans post covid Posted on 15 May 2020 Tourism in the balkans post COVID-19 For almost three months, we have been coping with an unexpected situation. It seemed like the outbreak of COVID-19 stopped the world and affected all humankind globally. Traveling was one of the things that were affected the most, restricting everyone in every corner of the globe. Inevitably, we started to wonder how will tourism be in the Balkans post COVID-19. Situation in the balkans Although Covid-19 reached the Balkans, compared to some other parts of the world, there are considerably fewer confirmed cases. The numbers are getting lower and lower each day. Therefore, some countries are taking their first decisions concerning tourism. Greece, being one of the main tourist destinations, has announced the revival of tourism in July 1st. The government decided to open the country gradually, starting with ancient cultural heritage sites on May 18th, and museums in June. Nevertheless, further details concerning hygienic conditions during flights still need to be clarified on May 15th. Croatia has lifted almost all measures taken during the pandemic. The government plans to open the borders with neighboring countries soon. Initially, only those who own real estate in Croatia or come for business will enter the country. However, the authorities are seriously considering the start of the high tourist season. As for other countries of the region, official decisions still need to be made. Yet, most of the Balkans have decided to either ease or lift the preventive measures. Situation in Albania In Albania, we are slowly going back to normality, and the government is gradually lifting the preventive measures. Due to the restrictions that we followed, the virus did not spread as rapidly and massively as in other countries. Therefore, the numbers are decreasing day by day. As a result, 90% of the businesses have reopened, and people do not have curfews anymore. Meanwhile, hotels, restaurants, and services are preparing to return to business. The government might slowly start opening borders around June 1st, and soon we can be a target destination again. Of course, some rules must be followed. However, since we are a safe country, we are preparing for this year’s touristic season. While doing that, we are making sure that the tourists have a relaxing, and safe experience in our beautiful Albania. As always, Elite Travel Group is happy to answer any of your questions regarding Albania as a destination. So, do not hesitate to contact us. We would be happy to hear from you. BACK TO CORPORATE NEWS […]

Read More…

Etg Experience

Elite Travel Group Headquarters Office (21)

News / ETG experience Posted on 26 Nov 2020 ETG experience during european VET week European Vocational Skills Week 2020, the fifth edition of an annual event where different organizations around Europe showcase the best of vocational education and training (VET). This year, the event was organized to be completely online with the theme “VET for Green and Digital Transitions”. We saw this as a great opportunity to showcase ETG’s initiative to support our local VET programs and also to offer our own through Elite Academy. EU VET 2020 Everything about blogging Full Stack Developer in .Net IT & AI in tourism Digital Marketing in the future Brands of Global Tourism Industry Guidelines for an excellent tour guide Multimedia in the future Our activities during the VET week The European Vocational Skills Week 2020 was held during 9-13 November. In the frame of this event, Elite Academy presented 7 courses online for students, teachers, and everyone interested. The topics were: Multimedia in the Future Guidelines for an excellent tour guide Brands of Global Tourism Industry Digital Marketing for the Future IT & AI in Tourism Everything about Blogging Full Stack Developer in .Net Each presentation introduced the participants to a new perspective on the workforce and explore their talents. The aim was to show students and other participants not simply what we offer, but also to give them some more information regarding their opportunities and inspire them for the future. We were happy to see that around 138 participants enjoyed these webinars. If you missed them you can find the recordings on our Facebook Group. Due to the success of this event, we look forward to welcome new students who want to participate to our courses at Elite Academy. Our point of view Just like the European Vocational Skills Week initiative, we believe that VET is very important not only for the Albanian but also for the European youth. We think that there is a lot of potential to find new talents through VET, and also to prepare students for what the future awaits. In our opinion, if there is enough investment in education and professional training, then we will be leading the next generations towards a better and brighter future. Stay tuned for our next events and activities! BACK TO CORPORATE NEWS […]

Read More…