Blog

Elite Travel Group – part of the United Nations Global Compact

Posted on 26 July 2023

The United Nations Global Compact is the largest initiative and the largest world authority that works and helps improve sustainability and corporate social responsibility, of which Elite Travel Group is a part.

What is the purpose of the United Nations Global Compact?

According to unglobalcompact.org: “Our ambition is: To accelerate and scale the collective global impact of business by supporting the Ten Principles and delivering the Sustainable Development Goals through responsible companies and ecosystems that enable change.”

UN Global Compact aims to support companies as they align their practices for a sustainable and inclusive future as they recover and grow after the Covid-19 pandemic. It remains the single global normative authority and reference point for action and leadership within a growing global corporate sustainability movement.

10 Principles:

The Ten Principles of the United Nations Global Compact are derived from: the Universal Declaration of Human Rights, the International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, the Rio Declaration on Environment and Development, and the United Nations Convention Against Corruption.

Human Rights

Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and

Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.

Labour

Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;

Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour;

Principle 5: the effective abolition of child labour; and

Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

Environment

Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;

Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and

Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

Anti-Corruption

Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.

Our Mission

To give people the best of the Balkans and Eastern Europe. And to do it in a sustainable way, working with local people to leave communities richer.

Our Values

Our business is built on respect. Respect for the planet, respect for our partners and respect for our customers. We don’t just want to do business; we want to make friends as we go.

We’re innovative, always looking for new ways to minimize our footprint. By being reliable, honest and transparent, we make sure our word is our bond. And by focusing on quality, we make sure we’re delivering repeat business, which builds a sustainable future. It’s a whole new way to experience the travel business.

To create this article, information from unglobalcompact.org has been used.

Blog

Elite Travel Group – pjesë e Paktit Global të Organizatës së Kombeve të Bashkuara

Posted on 26 July 2023

Pakti Global i Kombeve të bashkuara është iniciativa më e madhe dhe autoriteti më i madh botëror që punon dhe ndihmon në përmirësimin e qëndrueshmërisë dhe përgjegjësive sociale të korporatave, pjesë e të cilës është edhe Elite Travel Group.

Cili është qëllimi i Paktit Global të Organizatës së Kombeve të Bashkuara?

Sipas unglobalcompact.org:  “Ambicia jonë është: Të përshpejtojmë dhe shkallëzojmë ndikimin kolektiv global të biznesit duke mbështetur Dhjetë Parimet dhe duke ofruar Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm përmes kompanive dhe ekosistemeve të përgjegjshme që mundësojnë ndryshimin.”

PGiOKB synon të mbështesë kompanitë teksa ato përafrojnë praktikat e tyre për një të ardhme të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, ndërsa ato marrin veten dhe rriten pas pandemisë Covid-19. Ai mbetet autoriteti i vetëm normativ global dhe pikë referimi për veprim dhe udhëheqje brenda një lëvizjeje globale të qëndrueshmërisë së korporatave në rritje.

10 Parimet:

Dhjetë Parimet e Paktit Global të OKB-së

Dhjetë Parimet e Paktit Global të Kombeve të Bashkuara rrjedhin nga: Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut , Deklarata e Organizatës Ndërkombëtare të Punës mbi Parimet dhe të Drejtat Themelore në Punë , Deklarata e Rios për Mjedisin dhe Zhvillimin dhe Konventa e Kombeve të Bashkuara Kundër Korrupsionit .

Të drejtat e njeriut

Parimi 1 : Bizneset duhet të mbështesin dhe respektojnë mbrojtjen e të drejtave të njeriut të shpallura ndërkombëtarisht; dhe

Parimi 2 : Bizneset sigurohen që ata të mos jenë bashkëpunëtorë në shkeljet e të drejtave të njeriut.

Punës

Parimi 3 : Bizneset duhet të mbrojnë lirinë e asociimit dhe njohjen efektive të së drejtës për negociata kolektive;

Parimi 4 : Eliminimi i të gjitha formave të punës së detyruar dhe të detyruar;

Parimi 5 : Heqja efektive e punës së fëmijëve; dhe

Parimi 6 : Eliminimi i diskriminimit në lidhje me punësimin dhe profesionin.

Mjedisi

Parimi 7 : Bizneset duhet të mbështesin një qasje paraprake ndaj sfidave mjedisore;

Parimi 8 : Ndërmarrja e iniciativave për të promovuar përgjegjësi më të madhe mjedisore; dhe

Parimi 9 : Inkurajimi i zhvillimit dhe përhapjes së teknologjive miqësore me mjedisin.

Kundër Korrupsionit

Parimi 10 : Bizneset duhet të punojnë kundër korrupsionit në të gjitha format e tij, duke përfshirë zhvatjen dhe ryshfetin.

Misioni ynë

T’u japim njerëzve më të mirën e Ballkanit dhe Evropës Lindore. Ta arrijmë në një mënyrë të qëndrueshme, duke punuar me njerëzit vendas për t’i lënë komunitetet më të pasura.

Vlerat tona

Biznesi ynë është i ndërtuar mbi respekt. Respekt për planetin, respekt për partnerët tanë dhe respekt për klientët tanë. Ne nuk duam vetëm të bëjmë biznes, ne duam të bëjmë miq ndërsa rritemi.

Ne jemi inovativë, gjithmonë në kërkim të mënyrave të reja për të minimizuar gjurmën tonë. Duke qenë të besueshëm, të ndershëm dhe transparent, ne sigurohemi që fjala jonë është besa jonë. Dhe duke u fokusuar te cilësia, ne sigurohemi që po ofrojmë biznes të përsëritur, i cili ndërton një të ardhme të qëndrueshme. Është një mënyrë krejtësisht e re për të përjetuar biznesin e udhëtimit.

Blog

UNESCO in ALBANIA: The worldwide protected Albanian treasures

Posted on 6 April 2023

Albanian culture represents indescribable value for the Albanian people, the country, and the region. Parts of this culture have a special place; they are paramount to the world heritage and serve as a testimony of the way of living of civilization, bearing great values. For this reason, we mustn’t lose them, but preserve and maintain them, and pass along the knowledge, so the next generations can understand and value their culture, proudly inherit their identity, improve and get inspired by these models of civilization. For this culture not to get lost, UNESCO has included, up until now, eight Albanian treasures in its lists of world heritage.

What is UNESCO?

After the second world war, terror and separation left a mark of incredible pain on the world’s memory. To secure peace, understanding, and sustainability in the world, The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization was founded in 1945. UNESCO‘s mission is to contribute to building a culture of peace, eradication of poverty, sustainable development, and intercultural dialogue.

UNESCO në Shqipëri

Albania on The World Heritage List

Butrinti

Yes, this is Butrint of the “Twelfth Night”, otherwise known, as one of the favorite resting places for the Greco-Roman aristocracy of ancient times. It is located 25 km from the city of Saranda and extends from the shores of the Ionian Sea of the Delvina field. For the combination of the diverse natural landscapes with the remains and ancient artifacts of the Greco-Roman culture, Butrint enjoys the status of a golden name in the history of Albanian archaeology, the historical part is part of UNESCO since 1992, while the lake of Butrint is an Area Specially Protected, according to the Barcelona Convention of 1995. Here you can even see large blocks with Pelasgian inscriptions. Observing the historical points and enjoying the natural beauty are undoubtedly the primary and most important activities when visiting Butrint. Butrint is the historical evidence of the continuity of cultures that have affected the area, from the Greek period to the Middle Ages.

Berat and Gjirokastra historical centers

Berat and Gjirokastra are early settlements of southern Albania and their fortified historical centers, with the one-over-the-other house architecture of the Ottoman style, influenced by the ancient culture, but also because they have been and continue to be inhabited, they have crucial values for their period. Berat is well known for the grand castle, the two historical neighborhoods of Mangalem and Gorica, the stone bridge, the blue river Osum that divides them, etc. Gjirokastra, known as the stone city, with its gray pitched roofs, cobbled streets, the extraordinary panorama of characteristic two-story houses, its historic bazaar, and the beauty of the landscape. These historical centers are filled with rare beauty and precious values.

Ohrid Lake

Lake Ohrid is one of the oldest lakes in Europe and the world. Its age is estimated between 4 and 10 million years old and is of tectonic origin. The green waters are home to over 200 endemic species. Since the beginning of time, the lake has served as a source of life, communities, and civilizations have developed around it, and today two modern states lie around it. This is the deepest lake in the Balkans. The lake offers spectacular views and in Pogradec, it has traditionally served as a beach spot. You can spend your summer vacation, go for a relaxing day, enjoy the fantastic cuisine of the area, go fishing, or go boating on the lake.

Gashi River and Rrajca

Two natural treasures of Albania are part of a wealth shared between eighteen European countries. Gashi River and Rrajca are on UNESCO’s list of Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe. Rrajca represents a unique ecosystem near the border with North Macedonia, almost entirely untouched, rich in extraordinary landscapes and rare biodiversity. The Balkan Lynx can be found here too. Gashi River, on the other hand, is located in the north, near Valbona. A great amount of the area is covered in Beech forests. This area offers wonderful views, where the landscape of mountains merges with cold, crystal waters, and the greenery of the trees.

Albania on the Intangible Heritage List

Albanian iso-polyphony

Albanian iso-polyphony has been declared by UNESCO as an oral and spiritual heritage of the world. This way of singing, which is thought to have been inherited from ancient times, has a special technique and is a rare skill. Iso-polyphony has accompanied the Albanian people in history in the happiest and saddest moments, since we see that it is sung in times of sorrow, but also in times of joy. It is thought and accepted that the true origin place of Albanian iso-polyphony is the south, but can also be found in the north of the country. Those who listen say that this way of singing lifts the heart and fills it with unusual emotions. The melody, the technical difficulty, and the rich history make the iso-polyphonic song monumental.

Xhubleta, craftsmanship, and how is used

There are many legends about the origin, shape, and reasons why xhubleta is presented to us in such a form. One thing is certain, xhubleta comes from antiquity and is Albania’s passport in the field of ethnic costume design. This unusual suit takes its name from the emblematic, wrinkled bell-like shape of the skirt. Others think that the shapes of the costume, made with shajak straps are a tribute to the Albanian Alps. With an ensemble of delicate and original decorations, xhubleta combines colors with early decorative symbols that can be traced back in time to the Illyrians and even to the Crete-Mycenaean culture. However, xhubleta is important as evidence of the continuity of early ancient culture, but also for the craftsmanship of making it and how is used, a culture which unfortunately is in danger of being lost. As the latest Albanian cultural element included in UNESCO, xhubleta is in the attention of all authorities to be preserved as evidence of the way of life and millennial companion of highlands women.

Albania in the Memory of the World Collection

Codex Purpureus Beratinus

The Purple Codex of Berat (known as Codex Purpureus Beratinus) are two gospels found in Berat that belong to the group of seven purple codices that survive in the world today. Beratinus 1 belongs to the sixth century and represents one of the four oldest archetypes of the New Testament; is of great importance for understanding the development of biblical and liturgical literature in the world. Beratinus 2 belongs to the ninth century. Both codices are a precious asset that today, after restoration and replication for study and cultural reasons, are kept in the National Archives of Albania.

Blog

UNESCO në Shqipëri: Pasuritë e kulturës shqiptare që mbrohen në botë

Posted on 6 April 2023

Kultura shqiptare përfaqëson një pasuri të papërshkrueshme për shqiptarët, vendin dhe rajonin. Pjesë të saj kanë një rëndësi të veçantë, ato janë pjesë e rëndësishme e trashëgimisë botërore dhe paraqesin dëshmi të mënyrës së jetesës së qytetërimit me vlera të jashtëzakonshme. Për këtë arsye, është e rëndësishme që të mos humbin, por të ruhen dhe të mirëmbahen, dija për to të trashëgohet, në mënyrë që brezat e të ardhmes të mund të kuptojnë dhe të vlerësojnë kulturën, të trashëgojnë me krenari identitetin e tyre, të përmirësohen dhe të frymëzohen nga këto modele të qyetërimit. Për të mundësuar që kjo kulturë të mos zhduket, UNESCO ka bërë pjesë në listat e veta të trashëgimisë botërore, deri më tani, tetë pasuri shqiptare.

Çfarë është UNESCO?

Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, terrori dhe përçarja kishin lënë gjurmë të pashlyeshme në kujtesën botërore. Për të siguruar paqen, mirëkuptimin dhe qëndrueshmërinë në botë, në 1945 u themelua Organizata për Arsimimin, Shkencën dhe Kulturën e Kombeve të Bashkuara. Misioni i UNESCO-s është të kontribuojë në ndërtimin e kulturës së paqes, çrrënjosjen e varfërisë, zhvillimin e qëndrueshëm dhe dialogut ndërkulturor.

Photo 3

Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, terrori dhe përçarja kishin lënë gjurmë të pashlyeshme në kujtesën botërore. Për të siguruar paqen, mirëkuptimin dhe qëndrueshmërinë në botë, në 1945 u themelua Organizata për Arsimimin, Shkencën dhe Kulturën e Kombeve të Bashkuara. Misioni i UNESCO-s është të kontribuojë në ndërtimin e kulturës së paqes, çrrënjosjen e varfërisë, zhvillimin e qëndrueshëm dhe dialogut ndërkulturor.

Shqipëria në Listën e Trashëgimisë Botërore

Butrinti

Po, ky është Butrinti i “Natës së dymbëdhjetë”, apo njohur ndryshe, një nga vendodhjet e parapëlqyera të pushimit për aristokracinë Greko-romake të antikitetit. Ndodhet 25 km larg qytetit të Sarandës dhe shtrihet nga brigjet e detit Jon të fushëgropës së Delvinës. Për ndërlidhjen e peizazheve shumëllojshe natyrore me mbetjet dhe artefaktet e vyera antike të kulturës greko-romake, Butrinti gëzon statusin e një emri të artë në historinë e arkeologjisë shqiptare, pjesa historike është pjesë e UNESCO-s prej 1992, kurse liqeni i Butrintit është Zonë Veçanërisht e Mbrojtur, sipas Konventës së Barcelonës 1995. Madje këtu mund të shihni edhe blloqe të mëdha me mbishkrime pellazge. Vëzhgimi i pikave historike dhe shijimi i bukurive natyrore, janë pa dyshim aktiviteti parësor dhe më i rëndësishëm kur vizitoni Butrintin. Butrinti është dëshmia historike e vazhdimësisë së kulturave që kanë prekur zonën, prej periudhës greke deri në mesjetë.

Qendrat historike të Beratit dhe Gjirokastrës

Berati dhe Gjirokastra janë vendbanime të hershme të jugut të Shqipërisë dhe qendrat e tyre historike të fortifikuara, me arkitekturën e shtëpive të ndërtuara njëra mbi tjetrën të stilit ottoman, ndikuar nga kultura antike, por edhe për shkak se janë banuar e vazhdojnë të banohen, mbartin vlera të jashtëzakonshme. Berati njihet për kalanë shekullore, lagjet e tij historike, Mangalemin e Goricën, urën e gurtë dhe Osumin e kaltër që i ndan. Gjirokastra nga ana tjetër njihet si qyteti i gurtë, me çatitë e pjerrëta gri, rrugët e kalldrëmta dhe panoramën e jashtëzakonshme të shtëpive karakteristike dykatëshe, pazarin e vet historik dhe bukurinë e peizazhit. Këto qendra historike janë të veshura me bukuri të rrallë dhe vlera të çmuara.

Liqeni i Ohrit

Liqeni i Ohrit është një nga liqenet më të vjetër në Evropë dhe në botë. Vjetërsia e tij përllogaritet mes 4 deri në 10 milionë vite i vjetër dhe është me origjinë tektonike. Ujërat e gjelbërta janë shtëpi e mbi 200 specieve endemike. Që në krye të kohërave, liqeni ka shërbyer si burim jete, rreth tij janë zhvilluar komunitete, qytetërime dhe sot shtrihen dy shtete moderne. Ky është liqeni më i thellë në Ballkan. Liqeni ofron pamje spektakolare dhe në Pogradec shfrytëzohet si plazh. Mund të kaloni pushimet e verës, të shkoni për të kaluar një ditë të qetë, për të shijuar kuzhinën fantstike të zonës, për të peshkuar, apo për të vozitur me barkë në liqen.

Lumi i Gashit dhe Rrajca

Dy thesare të natyrës shqiptare janë pjesë e një pasurie të ndarë mes tetëmbëdhjetë vendeve të Evropës. Lumi i Gashit dhe Rrajca janë në listën e UNESCO-s si pjesë e pyjeve të ahut të lashtë e të qëmotshëm të Karpateve dhe rajoneve të tjera të Evropës. Rrajca përfaqëson një ekosistem unik natyror pranë kufirit me Maqedoninë e Veriut, thuajse e paprekur, me peizazhe të jashtëzoknshme dhe një biodiversitet të rrallë. Këtu mund të gjendet edhe rrëqebulli ballkanik. Lumi i Gashit nga ana tjetër, gjendet në veri të vendit, pranë Valbonës. Një pjesë e madhe e zonës rreth tij është e mbuluar me pyjet e ahut. Zona ofron pamje spektakolare, ku peizazhi malor kombinohet me ujërat e ftohta kristal, gjelbërimin e pemëve etj.

Shqipëria në Listën e Trashëgimisë Jomateriale

Iso-polifonia Shqiptare

Iso-polifonia shqiptare është shpallur nga UNESCO si pasuri gojore dhe shpirtërore e botës. Kjo mënyrë e të kënduarit që mendohet se është trashëguar që nga antikiteti, ka teknikë të veçantë dhe është një mjeshtëri e rrallë. Iso-polifonia e ka shoqëruar njeriun shqiptar në histori në momentet e veta më të gëzuara e më të trishtuara, duke qenë se shohim se ajo këndohet në rastë pikëllimi, por edhe në rasë gëzimi. Mendohet dhe pranohet se atdheu i vërtetë i iso-polifonisë shqiptare është jugu, por forma të saj gjejmë edhe në veri. Ata që e dëgjojnë shprehen se kjo mënyrë të kënduari ta ngre zemrën peshë e të mbush me emocione të pazakonta. Bukurtingëllimi, vështirësia teknike dhe historia e pasur, e bëjnë këngën iso-polifonike monumentale.

Xhubleta, dijebërja dhe përdorimi

Ka shumë gojëdhëna në lidhje me origjinën, formën dhe arsyet pse xhubleta na paraqitet në të tillë formë. Diçka është e sigurt, xhubleta vjen prej antikitetit dhe është pasaporta e shqipërisë në lëmin e kostumografisë etnike. Ky kostum i pazakontë, e merr emrin nga forma, tashmë emblematike, e rrudhur prej kambane e fundit të veshjes. Të tjerë mendojnë se rrudhjet e fundit të punuar me rripa shajaku janë nderim për rrudhjet e Bjeshkëve. Me një tërësi dekoracioni delikat dhe origjinal, xhubleta kombinon ngjyrat me simbole të hershme dekorative që mund të gjurmohen pas në kohë tek iliriët, madje edhe në kulturën kreto-mikenase. Mirëpo xhubleta është e rëndësishme si dëshmi e vazhdimësisë së një kulture të hershme antike, por edhe për dijebërjen e përdorimin e saj, kulturë e cila fatkeqësisht është drejt rrezikut të humbjes. Si elementi më i vonë kulturor shqiptar i përfshirë në UNESCO, xhubleta është në vëmendjen e të gjithë autoritieteve për tu ruajtur si dëshmi e mënyrës së jetesës dhe shoqëruese mijëvjeçare e grave malësore.

Shqipëria në Koleksionin e Kujtesës së Botës

Kodiku i Purpurt i Beratit

Kodikët e purpurt të Beratit (njohur si Kodiku i Purpurt i Beratit) janë dy ungjinj të gjetur në Berat që i përkasin grupit të shtatë kodikëve të purpurt që mbijetojnë sot në botë. Beratinus 1 i përket shekullit të gjashtë dhe përfaqëson një nga katër arketipet më të vjetra të Dhjatës së Re, me rëndësi të madhe pë të kuptuar zhvillimin e literaturës bibilike dhe liturgjike në botë. Beratinus 2 i përket shekullit të nëntë. Të dy kodikët janë një pasuri e çmuar që sot, pas restaurimit dhe replikimit për arsye studimore dhe kulturore, ruhen në Arkivin Kombëtar të Shqipërisë.

Blog

Valbona Lleshi (Head of HR) – “People are a company’s greatest asset”

Posted on 26 June 2023

How did you discover Elite Travel Group and how did your journey begin?

I have known about Elite Travel Group since its first days, as a client at first, but then Elbasan is a small city we all know one another. Word of Mouth was the company’s best marketing at the time. I knew the members of the board of directors for a long time, we are almost the same generation. And they offered me the position, as the previous person who covered the department was on their way to moving out of the company. When I first came to visit the company, I was struck by the working method and the advanced technology the company possessed, and it only made my decision to leave the public administration easier. It was the right job, at the right time, and for that, I will be forever grateful.

 1. What is/are your duties as head of the department?

My daily work mainly covers: organizing and maintaining personnel data; updating internal data; preparation of HR documents, such as employment contracts and new employment guidelines; reviewing company policies; answering employee questions about HR-related issues, informing the Finance department about payroll by providing relevant employee information (holidays, sick days and working hours).

I am also part of the recruitment process, which we have very standardized. This process, which begins with the recognition of the needs of each department, includes the preparation of the job description, opening the call for employment, interviewing, training, and up to the hiring stage.

 

 1. What are some of the difficulties you encounter in your work and what would you advise those who might consider the possibility of working in the same field?

The term Human Relations suggests in the first place that this profession has people at its center and relations with people are beautiful, as well as complicated. I would say that gaps between generations, introduction, and adapting to the culture of working it’s one of HR’s greatest challenges. What would I suggest to young people… If you get a certain satisfaction from communicating with people, and you are searching for a job where every day it’s different, then you are on the right path.

 

 1. Share with us some of the most important skills that you think enable you to perform very well in your job. Can you tell us from your experience how some of them develop and intertwine at work?

Clear and direct communication it’s key to building trustworthy relationships with employees and superiors.

 

 1. Every job/profession has its own unsaid. Tell us some sides that not everyone can recognize from the work you do.

Too much empathy can get overwhelming, and it becomes a weakness. Without me wanting, I get emotionally involved with other employees’ emotional states and feel for and like them. Empathy is crucial for such a job, but you should have limits, as you need to take rational decisions.

 

 1. How do the facilities (technology, infrastructure, etc.) of Elite Travel Group help you in your work?

Technology is the greatest help for what I do. Managing time, assigning duties, everything thanks to technology. All I need to do is a simple search and I can get the right information when I need it, I can create reports easily, no need for multiple files and folders, and I can even work on a group project without being there physically.

 

 1. In your opinion, how is a healthy work education created? How does it then relate to the environment you create with your colleagues or the people you work with?

From my experience, a healthy work ethic is a product of combining clear goals and expectations, team effort, and assessment. The environment you create with colleagues and other people has a defining role in facilitating work, sharing knowledge, and personal growth.

A healthy work environment is a coworking effort of managing employees. Everyone contributes to the general atmosphere by demonstrating positivity, respect, and commitment to teamwork. Colleagues need to understand that the environment they help create has a great effect on the overall work experience.

Encouraging positive and supportive morale, we all help for a healthy workplace and better company welfare.

 

 1. How do you see the future of your field concerning market demands and future professions?

The future of human resources will be dynamic and responsive to the demands of the labor market. HR professionals will need to embrace technology, data-driven decision-making, and strategic thinking as they focus on talent acquisition, development, employee well-being, and creating inclusive and sustainable workplaces.

 

 1. Before we come to the end, what is your motto at work and the values you try to convey?

My motto, which I truly understood during my work at Elite Travel Group, is “People are a company’s greatest asset”. This motto emphasizes the focus of human resources on the value and importance of employees within an organization and emphasizes the belief that investing in people and their well-being leads to better organizational performance and success.

 

 1. Finally, it’s time to ask your readers. Briefly describe an imaginary situation where our readers try to find the solution.

How long should a person study to be qualified for a job position?

Blog

Valbona Lleshi (Kreu i BNJ) – ‘‘Njerëzit janë aseti më me vlerë i një kompanie”

Posted on 26 June 2023

Si e zbuluat Elite Travel Group dhe si nisi rrugëtimi juaj?

Elite Travel Group e kam njohur që në fillimet e saj, kam marrë shërbime prej saj, pastaj Elbasani është qytet i vogël, të gjthë njihen me njëri-tjetrin. Word of Mouth (“Llafosjet”) ka qenë marketingu më i mirë në vitet e para të kompanisë. Me anëtaret e bordit drejtues të kompanise njiheshim prej vitesh, jemi pjesë e pothuajse të njëjtës gjeneratë. Dhe në fakt oferta për të qenë pjesë e kompanisë, pasi personi që mbulonte prej vitesh këtë pozicion do të largohej, erdhi prej tyre. Kur erdha për herë të parë në ambientet e kompanisë, kam mbetur shumë e surprizuar jo vetëm nga ambientet, por edhe nga mënyra e organizimit të punës, teknologjia e avancuar dhe kjo ma bëri shume më të lehtë vendimin për tu shkëputur nga administrata publike. Për mua ishte puna e duhur, në momentin e duhur dhe për këtë do të jem gjithnjë mirënjohëse.

 1. Cilat janë detyrat tuaja si shefe departamenti?

Puna ime e përditshme, mbulon kryesisht: organizimin dhe mbajtjen e të dhënave të personelit; përditësimin e të dhënave të brendshme; përgatitja e dokumente të BNJ, si kontratat e punës dhe udhëzuesit e rinj të punësimit; rishikimin e politikave të kompanisë; përgjigjen pyetjeve të punonjësve rreth çështjeve të lidhura me BNJ, informimin e departamentit të Financave për  përllogaritjen e pagave duke ofruar informacione përkatëse të punonjësve (psh pushimet, ditët e sëmundjes dhe oraret e punës).

Jam gjithashtu pjesë e procesit të rekrutimit, të cilin ne e kemi shumë të standartizuar. Ky proces, i cili fillon me njohjen e nevojave të çdo departamenti, përfshin përgatitjen e përshkrimit të punës, hapjen e thirrjes për punësim, intervistimin, trajnimin e deri në fazën e punësimit.

 

 1. Cilat janë disa nga vështirësitë që hasni në punën tuaj dhe çfarë do t’i këshillonit atyre që mund të konsiderojnë mundësinë për të punuar në të njëjtën fushë?

Vetë termi Burime Njerëzore nënkupton se ky profesion ka të bëje njerëzit dhe marrëdhëniet me njerëzit janë sa të bukura, aq të komplikuara. Do të thoja se ndryshimet e brezave, njohja dhe përshtatja me kulturën e punës është një nga sfidat e BNJ. Kultura e kompanisë janë vlerat, qëndrimet, sjelljet dhe standardet e përbashkëta që përbëjnë mjedisin e punës. Çfarë do t’i këshilloja një të riu që do të punojë në këtë fushë… Nëse të pëlqen komunikimi me njerëzit dhe nëse je në kërkim të një profesioni ku çdo ditë është e ndryshme nga tjetra, je në fushën e duhur.

 

 1. Ndani me ne disa prej aftësive më të rëndësishme që mendoni se ju japin dorë për një performancë shumë të mirë në punën tuaj. A mund të na tregoni nga përvoja juaj se si zhvillohen dhe ndërthuren në punë disa prej tyre?

Komunikimi i qartë dhe i hapur do të thoja se është thelbësor, për të ndërtuar marrëdhënie besimi me punonjësit dhe eprorët .

 

 1. Çdo punë/profesion ka të pathënat e veta. Na tregoni disa anë të cilat jo të gjithë mund t’i njohin nga puna që ju bëni.

Empatia e tepërt, të cilën do ta konsideroja si një dobësi në këtë profesion. Dashje pa dashje, unë përfshihem në gjendjen emocionale të punonjësve dhe përjetoj njëlloj me to. Patjetër që në këtë pozicion duhet të jesh empatike, por në një nivel të caktuar, pasi duhet të marrësh vendime racionale.

 

 1. Si ju ndihmojnë facilitetet (teknologjia, infrastruktura, etj.) e Elite Travel Group në punën tuaj?

Tekonologjia është lehtësuesja më e madhe në punën time. Menaxhimi i kohës, ndarja e detyrave, të gjitha sajë teknologjisë. Me një kërkim, mund të kesh informacionin e duhur në kohë, mund të krijosh raporte pa dashur të hapësh shumë faqe e skedarë, mund të punosh në një projekt me kolegë pa qenë prezentë.

 

 1. Sipas jush, si krijohet një edukatë e shëndetshme pune? Si lidhet ajo më pas me mjedisin që ju krijoni bashkë me kolegët, apo njerëzit me të cilët ju takon puna?

Sipas meje, një edukatë e shëndetshme pune krijohet përmes kombinimit të qëllimeve dhe pritshmërive të qarta, bashkëpunimit, punës në grup, si dhe vlerësimit. Mjedisi i krijuar me kolegët dhe njerëzit e tjerë në vendin e punës luan një rol shumë të rëndësishëm në lehtësimin e të punuarit, ndarjen e njohurive dhe zhvillimin personal.

Një mjedis i shëndetshëm pune është një përpjekje bashkëpunuese që përfshin menaxhimin dhe punonjësit. Çdo person kontribuon në atmosferën e përgjithshme duke demonstruar sjellje pozitive, respekt dhe një përkushtim ndaj punës në grup. Është thelbësore  që punonjësit  të kuptojnë se mjedisi që krijojnë së bashku me kolegët ndikon shumë në përvojën e përgjithshme të punës.

Duke nxitur një atmosferë pozitive dhe mbështetëse, secili  prej nesh kontribuon në një mjedis të shëndetshëm pune dhe përmirëson mirëqenien e kompanisë.

 

 1. Si e shihni të ardhmen e fushës suaj në raport më kërkesat e tregut dhe profesionet e së ardhmes?

E ardhmja e burimeve njerëzore do të jetë dinamike dhe e përgjegjshme ndaj kërkesave të tregut të punës. Profesionistët e burimeve njerëzore do të duhet të patjetër të përqafojnë teknologjinë, vendimmarrjen e drejtuar nga të dhënat dhe të menduarit strategjik, ndërsa fokusohen në përvetësimin e talenteve, zhvillimin, mirëqenien e punonjësve dhe krijimin e vendeve të punës gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme.

 

 1. Para se ta mbyllim, cila është motoja juaj në punë dhe vlerat që ju përpiqeni të përcillni?

Motoja ime, të cilën me thëne të drejtën e kam kuptuar gjatë punës sime në Elite Travel Group është ‘‘Njerëzit janë aseti më me vlerë i një kompanie”. Kjo moto thekson fokusin e burimeve njerëzore në vlerën dhe rëndësinë e punonjësve brenda një organizate, thekson besimin se investimi te njerëzit dhe mirëqenia e tyre çon në performancë më të mirë organizative dhe sukses.

 

 1. Së fundmi, është koha t’i pyesni ju lexuesit. Përshkruani në pak fjalë një situatë të përfytyruar, ku lexuesit tanë të përpiqen të gjejnë zgjidhjen.

Sa kohë duhet të studiojë një person që të jetë i aftë për një pozicion pune?

News

Elite Travel Group’s Sustainability Plan

Posted on 23 June 2023

At Elite Travel Group we aim to provide a sustainable environment for ourselves, colleagues, and the community. Sustainability is a reality that we have embraced and decided to build our working model around, hoping to inspire everyone who interacts with us to turn it into a lifestyle. We have decided to take appropriate actions to reduce as much as possible the negative impact on the environment and society of our operations. We strive to create a better future, making every day better than yesterday and making a positive impact on our customers, suppliers, and associates. We work hard to create an example of best practices in the country and region. Our goal is for sustainability policies to be everywhere in the company, from the management level to the execution level. Staff, suppliers, and collaborators are expected to adhere to the objectives within this framework whenever possible within existing budgets.

Although we understand that our influence on the actions and third parties is tight, we try and do our best to inform them about our sustainability policies and encourage them to align their operating practices with the objectives of this policy.

Sustainability: Management and Legal Compliance

To manage our sustainability policies, we are committed to having a sustainability coordinator who has completed the basic training and examination from Travel Life, who is in charge of monitoring, reporting, and implementing the sustainability policies and action plan. Following this decision, we have explained and made public the sustainability mission statement and policy.

Their success guarantees carrying out a basic assessment of the company’s performance for sustainable practices and to ensure transparency regarding sustainability through reporting and public communication. An important part of this practice is the involvement of staff in the plan to be fully informed and ready to implement sustainability policies. This whole process is in harmony with the provided legal framework.

Sustainability: Central internal management

We provide all our employees with the freedom of employment and termination of the contract with notice and without penalty, including in their contracts working conditions following national employment law, job description, and wage rates equal to or above the statutory wage national. Also, we determine and compensate for overtime work based on agreement. Another important part of internal social management is social and health insurance according to national law.

We offer employees a fixed annual salary for holidays and leave for health reasons.

It is important to us to provide equal opportunities concerning recruitment, terms of employment, training opportunities, and senior positions for every candidate and we do not discriminate concerning gender, race, age, special abilities, ethnicity, religion, or sexual orientation. We have a health and safety policy for employees that complies with national legal standards and ensure that they have first aid kits and trained staff available in all relevant locations. National regulations regarding the minimum age for employment apply. We do our best to regularly measure employee satisfaction and complaints and take measures for improvement. We offer opportunities to our employees to gain experience like their work and to advance in their careers within the company.

We declare that we do not prevent membership in trade unions, collective labor negotiations, and the representation of members by trade unions.

Sustainability: Internal environmental management

We are committed to actively reducing and (where possible) avoiding the use of consumer goods and disposable or limited-function products. We take action to improve internal waste management in compliance with the law by implementing waste reduction methods.

Sustainability: Partner Agencies

We have undertaken to inform strategic partners about national and Travelife standards on tourism, the sustainability policy of travel companies, and that they are expected to comply with it and/or communicate it to end customers where necessary. We practice including key sustainability clauses in contracts with inbound/host partners and motivate them to participate in sustainability training for travel companies.

Durability: Transport

We do our best to motivate and encourage partners to have their accommodations certified for sustainability. We prefer and select accommodations that are locally owned and managed, or that employ local communities, encouraging them to follow best practices for responsible tourism.

Another important part is the inclusion of standard sustainability clauses in all contracts with accommodation providers that focus on child labor, anti-corruption, bribery, waste management, and biodiversity protection.

We work with accommodations and restaurants that incorporate elements of local art, architecture, or cultural heritage; respecting the intellectual property rights of local communities. We ensure that throughout our accommodation supply chain, the rights of children are respected and protected, and have a zero-tolerance policy towards child sexual exploitation. Termination of cooperation with accommodation in case of clear evidence that contracted accommodation endangers the provision of the integrity of basic services such as food, water, energy, health care, or land to neighboring companies is indisputable.

Sustainability: Excursions and activities

We have an inventory of environmentally or culturally sensitive excursions available in every destination. Advising guests on standards of conduct during excursions and activities with a focus on respecting the local culture, nature, and environment and not offering any excursion that harms people, animals, plants, natural resources such as water and energy, or is socially unacceptable and cultural is a necessity for us. This also includes not offering any excursions in which wild animals are mistreated, except for activities properly regulated following local, national, and international law, and not being involved with companies that consume, exhibit, sell, or trade wild animal species, unless it is part of a regulated activity that ensures their presence is sustainable and in compliance with local, national, and international law.

We ensure that we have qualified and/or certified guides to guide our guests in culturally sensitive sites, heritage sites, or ecologically sensitive destinations.

Promoting and advising our guests on excursions and activities that directly involve and support local communities by purchasing services or goods, traditional crafts, and local production methods (food), or by visiting social projects or excursions and activities that support the local environment and biodiversity, for example. visiting protected areas or environmental protection projects is important to us.

Sustainability: Guides, local representatives, and guides

This includes ensuring that all employees have a written contract of employment, including terms of employment and a job description, and fully understand the terms and conditions of employment.

We prefer to work with local tour leaders, local representatives, local tour guides, porters, drivers, cooks, and other local staff of equal ability, and provide training as needed. Tour leaders, local representatives, guides, porters, and other local personnel contracted by us are paid at least a minimum wage that is equal to or above the legal minimum or the relevant industry standard.

We ensure that our tour guides, hosts, and other contract employees are qualified and regularly trained. Ensuring that our local employees are informed of relevant aspects of our sustainability policy and comply with it, through newsletters, references or contract addenda, emails, or training and information sessions is never overlooked.

We offer a special sustainable travel module in the training program for our local tour guides, which highlights key aspects of responsible tourism followed by the role expected of employees. This module also includes knowledge about the destination and related aspects of its sustainability.

Informing our customers, tour operators, local representatives, and guides about relevant sustainability issues in the destination (protection of flora, fauna, and cultural heritage, use of resources), social norms and values (tips, dress code, and photography), and human rights (sexual exploitation) we are convinced that we take our duty and responsibility to another level. Training of our employed tour leaders and local representatives to avoid child sexual exploitation. This will include training on how to screen claims related to the child abuse exemption.

Sustainability: Destinations

When it comes to choosing destinations, we try never to lose the element of originality, support, and responsibility. We consider sustainability aspects in the process of selecting new destinations and possibly offer alternative, non-mainstream destinations. We do not select destinations in which tourism leads to negative local structural effects, (unless the company’s involvement results in clear counterbalancing effects).

We take into account the selection of new destinations, which are accessible through more sustainable means of transport. We ensure that we do not run afoul of statutory spatial planning, protected areas, and heritage regulations. Also, destination management strategies of local, regional, and national authorities.

We support initiatives that improve the relationship between accommodation and local producers and try to influence and support the local government (where possible, together with other travel companies and stakeholders) concerning sustainability, destination planning, and management, the use of natural resources, and socio-cultural issues.

Supporting biodiversity conservation, including protected areas and high biodiversity areas, through financial contribution, political support, and integration into product offerings is another important pillar of our policies.

We do not promote souvenirs that contain threatened species of flora and fauna, as indicated in the CITES treaty and the “Red List” of the IUCN; or historical and archaeological objects (except were permitted by law). We support locally produced souvenirs and show which suppliers offer them to our customers.

Sustainability: Customers

We ensure that customer privacy is not compromised.

We adhere to relevant standards and voluntary codes of conduct in marketing and advertising messages and do not promise more than we deliver.

It is important to clarify complete and accurate product and pricing information about the company and its products and services, including sustainability claims.

Information on the destination, including sustainability aspects, which is factually accurate, balanced, and complete helps us inter alia to inform customers about the environmental impact of different transport options to reach the destination (in case these are not included in the package) and to offer sustainable alternatives, where available, promote (certified) sustainable accommodation, excursions, packages and/or transport options, with logos or other messages; ensuring they are recognized by the consumer and presented as the “best” option. Of course, this is related to informing customers about viable alternatives regarding accommodations, excursions, vacation packages, and transportation options, if any.

We never forget to inform (potential) customers about sustainability commitments and actions or provide information to consumers about the natural environment, local culture, and cultural heritage in the holiday destination, including key aspects and issues of sustainability in the destination and recommendations on how to make a positive contribution.

We inform customers about the risks and precautions related to health and safety issues at the destination and keep a contact person and a phone number permanently available for emergencies, but also train staff and keep available instructions on how to deal with emergencies.

We provide clients with documented guidelines and/or codes of conduct for sensitive excursions and activities to minimize adverse visitor impact and maximize satisfaction. Where possible, guidelines are developed in collaboration with relevant NGOs and the affected community. We provide customers with information on commercial, sexual, or any other form of exploitation and harassment, especially of children and adolescents, and inform them of applicable legislation regarding the purchase, sale, import, and export of historical or religious objects and items containing materials of threatened flora and/or fauna at the destination.

We prefer to encourage customers to use local restaurants and shops and let them know about sustainable transportation options at destinations when possible. We encourage you to donate to a local charity and sustainable initiatives.

We systematically measure customer satisfaction and consider the results for service and product improvement and include sustainability as an integral part of customer satisfaction research.

We have clear procedures in case of customer complaints.

Durability: The Green Team

The Green Team was created to work towards achieving our biggest goal, to be the first Albanian company certified by Travelife. Now that this goal has been achieved, the Green Team works systematically to observe, analyze and improve the conditions, factors, and interactions to maintain healthy sustainability practices.

News

Plani i Qëndrueshmërisë i Elite Travel Group

Posted on 23 June 2023

Në Elite Travel Group ne synojmë të mundësojmë një mjedis të qëndrueshëm për vete, për kolegët dhe për komunitetin. Qëndrueshmëria është një realitet që ne e kemi përqafuar dhe kemi vendosur ta ndërtojmë modelin tonë të punës rreth saj, duke shpresuar se frymëzojmë këdo që ndërvepron me ne ta kthejë atë në stil jetese. Ne kemi vendosur të ndërmarrim veprimet e duhura për të zvogëluar sa më shumë ndikimin negativ në mjedis dhe në shoqëri të operacioneve tona. Përpiqemi fort që të krijojmë një të ardhme më të mirë, duke e bërë çdo ditë më të mirë se të djeshmen dhe duke ndikuar për mirë tek klientët, furnizuesit dhe bashkëpunëtorët tanë. Punojmë fort për të krijuar një shembull të praktikës më të mirë në vend dhe rajon.

Qëllimi ynë është që politikat e qëndrueshmërisë të jenë të shtrira kudo në kompani, nga niveli i menaxhimit e deri tek ai i ekzekutimit. Stafi, furnizuesit dhe bashkëpunëtorët pritet që t’i përmbahen objektivave brenda këtij kuadri kurdoherë që është e mundur brenda buxheteve ekzistuese.

Ndonëse kuptojmë se ndikimi ynë mbi veprimet dhe palët e treta është i shtrënguar, përpiqemi dhe bëjmë më të mirën për t’i informuar në lidhje me politikat tona të qëndrueshmërisë dhe për t’i nxitur të përafrojnë praktikat e funksionimit me objektivat e kësaj politike.

Qëndrueshmëria: Menaxhimi dhe Pajtueshmëria ligjore

Për të menaxhuar politikat tona të qëndrueshmërisë ne jemi zotuar të kemi një koordinator të qëndrueshmërisë që të ketë përfunduar trajnimin dhe provimin bazë nga Travel Life, i cili është në krye të mbikqyrjes, raportimit dhe zbatimit të politikave dhe planit të veprimit në lidhje me qëndrueshmërinë. Në vazhdë të këtij vendimi, kemi shpjeguar dhe kemi bërë publike deklaratën dhe politikën e misionit të qëndrueshmërisë.

Garancia e mbarëvajtjes së tyre është kryerja e vlerësimit bazë të performancës së kompanisë për praktikat e qëndrueshme dhe sigurimi i transparencës në lidhje me qëndrueshmërinë nëpërmjet raportimit dhe komunikimit publik. Pjesë e rëndësishme e kësaj praktike është përfshirja e stafit në plan për të qenë tërësisht të informuar dhe të gatshëm për të zbatuar politikat e qëndrueshmërisë. I gjithë ky proces është në harmoni me kuadrin ligjor të parashikuar.

Qëndrueshmëria: Menaxhimi i brendshëm qendror

Ne u mundësojmë të gjithë punonjësve tanë lirinë e punësimit dhe përfundimit të kontratës me lajmërim dhe pa penalitete, duke përfshirë në kontratat e tyre kushtet e punës në përputhjes me ligjin kombëtar të punësimit, përshkrimin e punës dhe shkallën e pagës të barabartë ose mbi pagën ligjore kombëtare. Gjithashtu, përcaktojmë dhe kompensojmë për punën mbi orar bazuar në dakordësi. Pjesë tjetër e rëndësishme e menaxhimit të brendshëm shoqëror është sigurimi shoqëror dhe shëndetësor sipas ligjit kombëtar.

U ofrojmë punonjësve pagë vjetore fikse për pushimet dhe largimet për arsye shëndetësore.

Për ne është e rëndësishme të/dhe ofrojmë mundësi të barabarta në lidhje me rekrutimin, kushtet e punësimit, mundësinë e trajnimit dhe pozicionet e larta për çdo kandidat dhe nuk diskriminojmë në lidhje me gjininë, racën, moshën, aftësitë e veçanta, etninë, besimin fetar apo orientimin seskual. Kemi një politikë të shëndetit dhe sigurisë për punonjësit që përputhet me standardet ligjore kombëtare dhe mundësojmë që ata të kenë në dispozicion kutitë e ndihmës së parë dhe staf të trajnuar në të gjitha vendet përkatëse. Zbatohen rregulloret kombëtare në lidhje me moshën minimale për pranim në punësim. Bëjmë më të mirën për të matur rregullisht kënaqësinë dhe ankesat e punonjësve dhe marrim masa për përmirësim. U ofrojmë mundësi punonjësve tanë për të fituar përvoja mbi natyrën e punës së tyre dhe për të avancuar në karrierë brenda kompanisë.

Deklarojmë se nuk pengojnë anëtarësimin në sindikata, negociatat kolektive të punës dhe përfaqësimin e anëtarëve nga sindikatat.

Qëndrueshmëria: Menaxhimi i brendshëm mjedisor

Jemi angazhuar për të zvogëluar aktivisht dhe (kur është e mundur) të shmangim përdorimin e mallrave të konsumit dhe atyre njëpërdorimshe ose me funksion të limituar. Ndërmarrim veprime për të përmirësuar menaxhimin e brendshëm të mbetjeve në pajtueshmëri me ligjin duke zbatuar metoda për zvogëlimin e mbetjeve.

Qëndrueshmëria: Agjencitë Partnere

Kemi marrë përsipër të informojmë partnerët strategjikë në lidhje me standardet kombëtare dhe ato të Travelife mbi turizmin, me politikën e qëndrueshmërisë së kompanive të udhëtimit dhe se ata pritet të pajtohen me të dhe/ose t’ua komunikojnë atë klientëve përfundimtarë aty ku është e nevojshme. Ne praktikojmë përfshirjen e klauzolave kryesore të qëndrueshmërisë në kontratat me partnerët hyrës/pritës dhe i motivojmë për të marrë pjesë në trajnimin e qëndrueshmërisë për kompanitë e udhëtimit.

Qëndrueshmëria: Transporti

Ne angazhohemi për zgjedhjen e opsioneve më të qëndrueshme duke marrë parasysh çmimin dhe komoditetin kur zgjidhni opsionet e transportit deri në destinacion. Marrim në konsideratë dhe favorizojmë alternativat më të qëndrueshme në lidhje me opsionet e transportit për transfertat dhe ekskursionet në destinacion, duke marrë parasysh çmimin, komoditetin dhe konsideratat praktike. Integrimi dhe/ose promovimi i një ose më shumë produkteve/paketave të qëndrueshme të pushimeve bazuar në një metodologji të njohur, duke përfshirë transportin e qëndrueshëm, strehim të qëndrueshëm dhe aktivitete të qëndrueshme është gjithashtu i rëndësishëm për ne.

Qëndrueshmëria: Transporti

Bëjmë më të mirën për motivuar dhe inkurajuar partnerët që akomodimet e tyre të certifikohen për qëndrueshmërinë. Preferojmë dhe përzgjedhim akomodime që janë në pronësi dhe menaxhim lokal, apo që punësojnë komunitetet lokale, duke i nxitur për të ndjekur praktikat më të mira për turizmin e përgjegjshëm.

Tjetër pjesë e rëndësishme ështe përfshirja e klauzolave standarde të qëndrueshmërisë në të gjitha kontratat me ofruesit e akomodimit që fokusohen në punën e fëmijëve, kundër korrupsionit dhe ryshfetit, menaxhimin e mbetjeve dhe mbrojtjen e biodiversitetit.

Punojmë me akomodime dhe restorante që përfshijnë elementë të artit lokal, arkitekturës ose trashëgimisë kulturore; duke respektuar të drejtat e pronësisë intelektuale të komuniteteve lokale. Sigurohemi që përmes zinxhirit tonë të furnizimit të akomodimit, të drejtat e fëmijëve të respektohen dhe mbrohen dhe të ketë një politikë zero tolerance ndaj shfrytëzimit seksual të fëmijëve. Ndërprerja e bashkëpunimit me akomodimin në rast të provave të qarta që akomodimet e kontraktuara rrezikojnë ofrimin e integritetit të shërbimeve bazë si ushqimi, uji, energjia, kujdesi shëndetësor ose toka për kompanitë fqinje është i padiskutueshëm.

Qëndrueshmëria: Eksursionet dhe aktivitetet

Kemi një inventar të ekskursioneve të ndjeshme mjedisore ose kulturore të cilat ofrohen në çdo destinacion. Këshillimi i mysafirëve për standardet e sjelljes gjatë ekskursioneve dhe aktiviteteve me fokus respektimin e kulturës, natyrës dhe mjedisit vendas dhe mos ofrimi i asnjë ekskursioni që dëmton njerëzit, kafshët, bimët, burimet natyrore si uji dhe energjia, ose që janë të papranueshme nga ana sociale dhe kulturore është për ne domosdoshmëri. Gjithashtu, këtu përfshihen mos ofrimi i asnjë ekskursioni në të cilin kafshët e egra keqtrajtohen, përveç aktiviteteve të rregulluara siç duhet në përputhje me ligjin vendor, kombëtar dhe ndërkombëtar dhe mos përfshirja me kompanitë që konsumojnë, ekspozojnë, shesin ose tregtojnë specie të kafshëve të egra, përveç nëse është pjesë e një aktiviteti të rregulluar që siguron që prania e tyre është e qëndrueshme dhe në përputhje me ligjin vendas, kombëtar dhe ndërkombëtar.

Sigurohemi që të kemi udhërrëfyes të aftë dhe/ose të certifikuar për të udhërrëfyer në vendet kulturore të pandjeshme të mysafirëve tanë, vendet e trashëgimisë ose destinacionet e ndjeshme ekologjikisht.

Promovimi dhe këshillimi i mysafirëve tanë për ekskursione dhe aktivitete që përfshijnë dhe mbështesin drejtpërdrejt komunitetet lokale duke blerë shërbime ose mallra, zanate tradicionale dhe metoda të prodhimit lokal (ushqim), ose duke vizituar projekte sociale apo ekskursioneve dhe aktiviteteve që mbështesin mjedisin dhe biodiversitetin lokal, si p.sh. vizita në zonat e mbrojtura ose projekte për mbrojtjen e mjedisit është i rëndësishëm për ne.

Qëndrueshmëria: Drejtuesit e udhërrëfimit, përfaqësuesit vendor dhe guidat

Këtu përfshihet sigurimi që të gjithë punonjësit të kenë një kontratë pune me shkrim, duke përfshirë kushtet e punës dhe një përshkrim të punës, dhe të kuptojnë plotësisht termat dhe kushtet e punësimit.

Preferojmë të punojmë me drejtuesit lokalë të tureve, përfaqësuesit lokalë, guidat turistike lokale, portierët, shoferët, kuzhinierët dhe personelin tjetër lokal në rast të aftësive të barabarta, dhe të ofrojmë trajnime sipas nevojës. Pagimi i drejtuesve të turneut, përfaqësuesve vendorë, udhërrëfyesve, portierëve dhe personelit tjetër lokal, të kontraktuar nga ne, bëhet të paktën me një pagë minimale që është e barabartë ose mbi minimumin ligjor ose standardin përkatës të industrisë.

Ne sigurohemi që udhërrëfyesit tanë turistikë, mikpritësit dhe punonjësit e tjerë me kontratë janë të kualifikuar dhe të trajnuar rregullisht. Sigurimi që punonjësit tanë lokalë të jenë të informuar mbi aspektet përkatëse të politikës sonë të qëndrueshmërisë dhe të jenë në përputhje me të, nëpërmjet buletineve, referencave ose shtesave të kontratave, emaileve ose sesioneve të trajnimit dhe informacionit nuk anashkalohet asnjëherë.

Ne ofrojmë një modul të posaçëm udhëtimi të qëndrueshëm në programin e trajnimit për guidat tona turistike lokale, në të cilin vihen në vëmendje aspektet kryesore të turizmit të përgjegjshëm të ndjekur nga roli që pritet nga punonjësit. Ky modul përfshin gjithashtu njohuri në lidhje me destinacionin dhe aspektet përkatëse të qëndrueshmërisë së tij.

Duke i informuar klientët tanë, drejtuesit e turit, përfaqësuesit lokalë dhe udhërrëfyesit për çështjet përkatëse të qëndrueshmërisë në destinacion (psh mbrojtja e florës, faunës dhe trashëgimisë kulturore, përdorimi i burimeve), normat dhe vlerat sociale (psh këshilla, kodi i veshjes dhe fotografia), dhe të drejtat e njeriut (psh shfrytëzimi seksual) ne jemi të bindur se e çojmë në një nivel tjetër detyrën dhe përgjegjshmërinë tonë. Trajnimi i drejtuesve tanë të punësuar të tureve dhe përfaqësuesve lokalë për shmangien e shfrytëzimit seksual të fëmijëve. Kjo do të përfshijë trajnime se si të kontrollohen kërkesat në lidhje me përjashtimin e abuzimit të fëmijëve.

Qëndrueshmëria: Destinacionet

Kur vjen puna te zgjedhja e destinacioneve ne përpiqemi të mos humbasim kurrë elementin e origjinalitetit, mbështjetjes dhe përgjegjshmërisë. Marrim parasysh aspektet e qëndrueshmërisë në procesin e përzgjedhjes së destinacioneve të reja dhe mundësisht ofrojmë destinacione alternative, jo të zakonshme. Nuk përzgjedhim destinacione në të cilat turizmi çon në efekte strukturore negative lokale, (përveç nëse përfshirja e kompanisë rezulton në efekte të qarta kundërbalancuese).

Marrim parasysh zgjedhjen e destinacioneve të reja, të cilat janë të arritshme përmes mjeteve më të qëndrueshme të transportit. Sigurohemi që të mos ndeshemi në kundërshti me planifikimin hapësinor të bazuar në ligj, zonat e mbrojtura dhe rregulloret e trashëgimisë. Gjithashtu me strategjitë e menaxhimit të destinacionit të autoriteteve lokale, rajonale dhe kombëtare.

Mbështesim iniciativat që përmirësojnë marrëdhëniet midis akomodimeve dhe prodhuesve vendas dhe pëpiqemi të ndikojmë dhe mbështetesim qeverinë vendore (kur është e mundur, së bashku me kompanitë e tjera të udhëtimit dhe palët e interesuara) në lidhje me qëndrueshmërinë, planifikimin dhe menaxhimin e destinacionit, përdorimin e burimeve natyrore dhe çështjet socio-kulturore.

Mbështetja e ruajtjes së biodiversitetit, duke përfshirë zonat e mbrojtura dhe zonat me biodiversitet të lartë, përmes kontributit financiar, mbështetjes politike dhe integrimit në ofertat e produkteve është një tjetër shtyllë e rëndësishme e politikave tona.

Ne nuk promovojë suvenire që përmbajnë specie të kërcënuara të florës dhe faunës, siç tregohet në traktatin CITES dhe “Listën e Kuqe” të IUCN; ose objekte historike dhe arkeologjike (me përjashtim të rasteve të lejuara me ligj). Mbështesium suvenire të prodhuara në vend dhe tregojmë se cilët furnizues i ofrojnë ato për klientët tanë.

Qëndrueshmëria: Klientët

Sigurohemi që privatësia e klientit të mos cenohet.

Respektojmë standardet përkatëse dhe kodet vullnetare të sjelljes në mesazhet e marketingut dhe reklamimit dhe nuk premtojmë më shumë sesa jepet.

Është e rëndësishme të qartësojmë informacionin e produktit dhe çmimit, të plotë dhe të saktë, në lidhje me kompaninë dhe produktet dhe shërbimet e saj, duke përfshirë pretendimet për qëndrueshmëri.

Informimi mbi destinacionin, duke përfshirë aspektet e qëndrueshmërisë, i cili është faktikisht i saktë, i balancuar dhe i plotë na ndihmon ndër të tjera për të informuar klientët për ndikimin mjedisor të opsioneve të ndryshme të transportit për të arritur në destinacion (në rast se këto nuk përfshihen në paketë) dhe për të ofruar alternativa të qëndrueshme, aty ku ka, të promojmë akomodime (të certifikuara) të qëndrueshme, ekskursione, paketa dhe/ose opsione transporti, me logo ose mesazhe të tjera; duke siguruar që ato të jenë të njohura nga konsumatori dhe të paraqiten si opsioni “më i mirë”. Natyrisht, kjo lidhet me informimin e klientëve për alternativat e qëndrueshme në lidhje me akomodimet, ekskursionet, paketat e pushimeve dhe opsionet e transportit, nëse ka.

Nuk harrojmë asnjëherë të informojmë qartë klientët (potencialë), për angazhimet dhe veprimet e qëndrueshmërisë, apo të sigurojmë informacion për konsumatorët në lidhje me mjedisin natyror, kulturën lokale dhe trashëgiminë kulturore në destinacionin e pushimeve, duke përfshirë aspektet dhe çështjet kryesore të qëndrueshmërisë në destinacion dhe rekomandime se si të japim një kontribut pozitiv.

Informojmë klientët për rreziqet dhe masat paraprake që lidhen me çështjet e shëndetit dhe sigurisë në destinacion dhe mbajmë në dispozicion të përhershëm një person kontakti dhe një numër telefoni për raste urgjente, por edhe trajnojmë personelin dhe mbajmë në dispozicion udhëzimet se si të merren me emergjencat.

U ofrojmë klientëve udhëzime të dokumentuara dhe/ose kode sjelljeje për ekskursione dhe aktivitete të ndjeshme, për të minimizuar ndikimin negativ të vizitorëve dhe për të maksimizuar kënaqësinë. Kur është e mundur, udhëzimet zhvillohen në bashkëpunim me OJQ-të përkatëse dhe komunitetin e prekur. U japim klientëve informacione për shfrytëzimin dhe ngacmimin komercial, seksual ose çdo formë tjetër, veçanërisht të fëmijëve dhe adoleshentëve, si dhe i bëjmë me dije legjislacionin në fuqi në lidhje me blerjen, shitjen, importin dhe eksportin e objekteve historike ose fetare dhe artikujve që përmbajnë materiale të florës dhe/ose faunës së kërcënuar në destinacion.

Parapëlqejmë t’i nxisim klientët të përdorin restorante dhe dyqane lokale dhe i njoftojmë për opsionet e transportit të qëndrueshëm në destinacione, kur është e mundur. Inkurajojmë të dhurojnë për një bamirësi lokale dhe nisma të qëndrueshme.

Masim në mënyrë sistematike kënaqësinë e klientit dhe marrim parasysh rezultatet, për përmirësimin e shërbimit dhe produktit dhe përfshijmë qëndrueshmërinë si pjesë integrale të hulumtimit për kënaqësinë e klientit.

Kemi procedura të qarta në rast ankesash nga klientët.

Qëndrueshmëria: Skuadra e Gjelbër

Skuadra e Gjelbër u krijua për të punuar në lidhje me arritjen e qëllimit tonë më të madh, të ishim kompania e parë shqiptare e certfikuar nga Travelife. Tani, pasi ky qëllim u arrit, Skuadra e Gjelbër punon sistemtikisht për vëzhgimin, analizimin dhe përmirësimin e kushteve, faktorëve dhe ndërveprimit për të ruajtur praktika të shëndetshme të qëndrueshmërisë.

Blog

Elvis and Doret Kotherja – “Living your dream”

Posted on 16 May 2023

Q1: Was the creation of Elite Travel Group a common idea?

Doreti: (with a smile) Let Elvis, as the youngest, talk about this.

Elvis: Yes, it was. At that time, Redi lived in Tirana. We had a modest business that did not go well. At a certain point, we decided to establish the agency. We did a quick analysis of the market and realized there were not many such businesses at the time. At first, we started by plane and ferry ticketing.

Doreti: Then came car insurance.

Elvis: Yes, and then, around 2000-2001, began the first trips for Albanians moving to the region, mainly to Montenegro.

Q2: Let’s dwell on the analysis you said you did on the market. Did this analysis lead to specializing the agency in the field of tourism, or was e premade decision?

Elvis: It was our desire. But the analysis also showed us there were considerable gaps in the market at the time.

Doreti: Seeing that there was an opportunity to work in tourism, at that time only as ticket agents, we considered it. Moreover, being together, we tried it. I also had previous experience in this field. We must not forget that we had the opportunity to find a place for the ticket office, an obstacle in our beginnings. Then everyone helped us, our parents, friends, and acquaintances. We wanted to be progressive.

Elvis: We had experience.

Doreti: I came with two years of experience in this field.

Q3: I am curious about what you said, that in the beginning, people you knew helped you, your parents’ acquaintances. Can we talk a little bit more about that?

Doreti: At that point in Elbasan, there were only two other agencies, so it was not easy. Friends, relatives, and neighbors, everyone helped us move forward.

Q4: Do you think this says something about you? Such an undertaking for the time can be called a challenge, a risk.

Elvis and Doreti: Our family’s good name helped us a lot.

Doreti: At that time, it was 60-70% of all our work.

Q5: Is it challenging to start a business with your brother? Are you brothers in the office? (In terms of the impact of their relationship at work)

Doreti: Yes, it is difficult for me. We come with different opinions and beliefs. At certain times it’s more difficult to convince me. Elvis may have a clearer idea.

Elvis: Hard, but not too hard. You have to be clear that everyone has to get their priorities right. We are not brothers at work, just colleagues. It does not affect us.

Q6: Who likes to take more risks?

Doreti: (smiles and extends his hand towards Elvis) He is the one.

Q7: How did you hire the first people of Elite Travel Group? How do you feel when colleagues of many years decide to stop their journey at Elite Travel Group?

Elvis: People came up with references.

Doreti: Today is different. Today, we train working teams and young people, not only, and allow them to go through the recruitment stages.

Elvis: We set everything up without a structure.

Doreti: Because there wasn’t any. Regarding the departure of colleagues, of course, it does not make us happy but everyone has their own lives and priorities in focus.

Elvis: And something else. Not everyone understands our vision. Often this becomes a reason.

Q8: Why the vision is the most important element of Elite Travel Group? What was the vision when you founded it?

Elvis: Vision tells us where to go. Our goal was for everything to have a natural and functional connection. From suppliers to customers there was a connection. The links worked. Things should happen easily. Only communication can make this cooperation flow, and technology serves us as the means to finalize it.

Q9: Have you encountered prejudices with employees who have looked at what you offer with suspicion?

Doreti: Of course, people have different reasons. For most, money is everything. Figure out the rest yourself.

Elvis: That’s one side of the coin. In terms of this issue, the fact that there is no proper school for what we do plays an important role. We take people to teach them first. Once they enter Elite Travel Group, they can judge differently. We tell everyone what we want to do and what opportunities they have for the future. We don’t want to turn anyone away, but when necessary, leaving has no return. No one returns if they leave, no matter why or how. Our way of working is unique.

We want to create a stress-free working environment in the future, an important goal.

Q10: What is the value you want to represent?

Elvis: I think we agree that integrity is the most important value.

Q11: What are the moments in the history of Elite Travel Group that have marked you?

Doreti: The pandemic for me has been a success story, although the biggest challenge. We kept all employees at work. Some left, but not because of us. We learned, and we reflected.

Elvis: The pandemic disoriented us. We realized that not everyone appreciated our management style. It made us grow. If we talk about a good moment, in 2018 when we implemented the new technology was a moment of relief. I could breathe freely.

Q12: I understand you are not the same in communication, attitude, and many other things. Is this also reflected at work?

Doreti: That’s why we don’t work in the same office. Each of us is good at what we do best. It’s fair to say that we complement each other without wanting to sound cliche.

Q13: Who does Elite Travel Group belong to?

Elvis: Elite Travel Group is a social asset.

Doreti: There are CEOs who, at some point give up the full management of companies. There will come a point when what we create will exceed our purpose.

Q14: Your approach to young people is different compared to other businesses. Let’s talk a little about that.

Elvis: There will be no company in the future that will not develop talent management. Young people inspire us.

Doreti: We understand that young people have a future. Everything that happens is for them.

Elvis: I can say that this is another reflection of our vision. We don’t want young people to suffer for a job. We provide education and employment.

Q15: At the entrance of the building, there is a sign that says that to work here you need a smile and respect for colleagues.

Doreti: We both worked as waiters when we were young. We have realized that you can be the best at what you do, but if you are not social and able to communicate will be left behind. A smile, even on the street or outside the office, affects work, although many do not understand it. I still have customers and people I know from when I was a waiter twenty-five years ago.

Elvis: I’ll be honest. It was necessary. It’s company culture. At us, everything gets done as a team. In this prism, being social is the norm. A toxic atmosphere in the work environment bothers me. We don’t want employees who only agree with us.

Doreti: An opposition with arguments is good for us. But at all times, we need to remember and apply our human values.

Q16: What does the future hold?

Elvis: Seasonless work. Service all year round. New jobs. We want to hire young people, and we want to become international. We are never where we should be. Our work has no schedule. We can always do it better. One of our values is sustainability. We have understood the problems. Now we are doing our best to educate to create bases. We want to create an optimal driving system.

Q17: What is your footprint?

Doreti: We want to continue revitalizing our city and hire more. We want people to continue to be surprised when they find out that our headquarters are located in Elbasan.

Elvis: We have created a stress-free, stable environment.

Q18: Do you live your dream every day?

Elvis: Every day, no question. I love what I do.

Doreti: At every moment.

Blog

Elvis and Doret Kotherja – “Të jetosh ëndrrën tënde”

Posted on 15 May 2023

P1: A ka qenë një ide e përbashkët krijimi i Elite Travel Group?

Doreti: (me një buzëqeshje në fytyrë) Për këtë le të flasë Visi, si më i vogël.

Elvisi: Po, kështu ka qenë. Në atë kohë Redi jetonte në Tiranë. Kishim një biznes modest, i cili nuk shkoi si duhet. Në një moment të caktuar vendosëm të themelonim agjencinë. Bëmë një analizë të shpejtë të tregut, kuptuam se nuk kishte shumë biznese të tilla për kohën. Në fillim nisëm me prerjen e biletave të avionëve dhe trageteve.

Doreti: Më pas erdhi edhe siguracioni i makinave.

Elvisi: Po, kurse më pas, rreth periudhës 2000-2001 filluan udhëtimet e para për shqiptarët që lëviznin në rajon, kryesisht në Malin e Zi.

P2: Ndalemi pak tek analiza që thatë se i bëtë tregut. A solli kjo analizë në specializimin e agjencisë në fushën e turizmit, apo e paramenduar?

Elvisi: Ishte një dëshirë paraprake. Por edhe analiza na tregoi se kishte goxha boshllëqe në treg për kohën.

Doreti: Duke parë që kishte mundësi për të punuar në turizëm, në atë kohë vetëm biletaritë, e konsideruam këtë mundësi. Për më tepër, duke qenë bashkë e provuam. Unë kisha edhe një eksperiencë të mëparshme në këtë fushë. Nuk duhet të harrojmë se patëm mundësinë të gjenim një vend edhe për biletarinë, shumë problem i madh në fillimet tona. Atëhere na kanë ndihmuar të gjithë, të njohurit e prindërve, miqtë e të njohurit tanë. Ne donim të ishim përparimtarë.

Elvisi: Mund ta themi me plot gojë, kishim eksperiencë.

Doreti: Unë vija me dy vite eksperiencë nga kjo fushë.

P3: Më kuriozoi ajo që thatë, se në fillim ju ndihmuan njerëzit që njihnit, të njohurit e prindërve. Mund të flasim pak më shumë për këtë?

Doreti: Në atë kohë Elbasani kishte vetëm dy agjenci të tjera dhe ishte e vështirë. Na kanë ndihmuar miq, të afërm, fqinjët, të gjithë na ndihmuan të ecim përpara.

P4: Mendoni se kjo tregon diçka për ju? Një sipërmarrje e tillë për kohën, mund të quhet sfidë, një rrisk.

Elvisi dhe Doreti: Emri i mirë i familjes na ka ndihmuar shumë.

Doreti: Në atë kohë ka qenë 60-70% e gjithë punës sonë.

P5: A është e vështirë të ngresh një biznes me vëllain? Sa vëllezër jeni në zyrë? (Në kuptimin e ndikimit të lidhjes së tyre në punë)

Doreti: Po, për mua është e vështirë. Ne vijmë me mendime dhe bindje të ndryshme. Në raste të caktuara, unë mund të jem më i vështirë për tu bindur. Visi mund të ketë një ide më të qartë.

Elvisi: Është e vështirë, por jo shumë e vështirë. Thjesht duhet të kesh të qartë që secili duhet të marrë prioritetet e veta. Nuk jemi vëllezër në punë, thjeshtë kolegë. Nuk na ndikon.

P6: Kujt i pëlqen të marrë më shumë rrisqe përsipër?

Doreti: (buzëqesh dhe zgjat dorën nga Elvisi) Ja tek e ke.

P7: Si i punësuat njerëzit e parë të Elite Travel Group? Si ndiheni kur kolegë të shumë viteve vendosin ta ndërpresin udhëtimin e tyre në Elite Travel Group?

Elvisi: Njerëzit vinin me referencë.

Doreti: Sot është ndryshe. Sot, ne trajnojmë ekipe pune, të rinj dhe jo vetëm dhe i japim mundësinë të kalojnë fazat e rekrutimit.

Elvisi: Ne e ngritëm gjithçka pa një strukturë.

Doreti: Sepse edhe nuk kishte. Për sa i përket largimit të kolegëve, natyrisht që nuk na vjen mirë, por gjithsekush ka në fokus jetën dhe prioritetet e veta.

Elvisi: Dhe diçka tjetër. Jo të gjithë e kuptojnë vizionin tonë. Shpeshherë kjo bëhet arsye.

P8: Pse vizioni është elementi më i rëndësishëm i Elite Travel Group. Cili ishte vizioni kur e themeluat?

Elvisi: Vizioni na tregon ku duhet të shkojmë. Qëllimi ynë ishte që gjithçka të kishte një lidhje të natyrshme dhe funksionale. Nga furnitorët tek klientët të kishte një lidhje. Hallkat të funksiononin. Gjërat duhet të ndodhin lehtshëm. Vetëm komunikimi mund ta bëjë të rrjedhshëm këtë bashkëpunim dhe teknologjia na shërben si mjeti për ta finalizuar.

P9: A jeni hasur me paragjykime, me punonjës që e kanë parë me dyshim çfarë ofroni?

Doreti: Pa dyshim, njerëzit kanë arsye të ndryshme. Për shumicën paratë janë gjithçka. Të tjerat kuptojini vetë.

Elvisi: Kjo është njëra anë e monedhës. Mendoj se për sa i përket kësaj çështjeje, një rol të rëndësishëm luan fakti se nuk ka një shkollë të fortë për atë që ne bëjmë. Ne i marrim njerëzit që fillimisht t’i mësojmë. Pasi ato futen ne Elite Travel Group, janë në gjendje të gjykojnë më ndryshe. Ne u tregojmë të gjithëve se ç’duam të bëjmë dhe ç’mundësi kanë ata për të ardhmen. Nuk duam të largojmë askënd, por kur është e nevojshme largimi është i përhershëm. Mënyra jonë e punës është unike.

Ne duam që në të ardhmen të kemi krijuar një mjedis pune pa stres. Ky është qëllim i rëndësishëm.

P10: Cila është vlera që ju doni të përfaqësoni?

Elvisi: Besoj biem dakord që për ne integriteti është vlera më e rëndësishme.

P11: Cilat janë dy momentet kryesore gjatë historisë së Elite Travel Group, ato që ju kanë shenjuar?

Doreti: Pandemia për mua ka qenë një histori suksesi, ndonëse sfida më e madhe. I mbajtëm të gjithë punonjësit në punë. Pati nga ata që u larguan, por jo prej nesh. Mësuam, reflektuam.

Elvisi: Pandemia na çorientoi. Kuptuam që jo të gjithë e vlerësuan mënyrën tonë të menaxhimit. Kjo na rriti. Nëse flasim për një moment të mirë, viti 2018 kur zbatuam teknologjinë e re ishte një moment lehtësimi, munda të marr frymë lirisht.

P12: Më bën përshtypje që jeni të ndryshëm, në komunikim, qëndrim e shumë të tjera? Reflektohet kjo edhe në punë?

Doreti: Kjo është arsyeja pse ne nuk punojmë në një zyrë. Secili prej nesh është i mirë në atë që di të bëjë më mirë. Është e drejtë të thuash se ne plotësojmë njëri-tjetrin, pa dashur të tingëlojmë klishe.

P13: Kujt i përket Elite Travel Group?

Elvisi: Elite Travel Group është aset social.

Doreti: Ka CEO që në një moment heqin dorë nga drejtimi i plotë i kompanive. Vjen një moment që ajo që ne krijojmë do ta tejkalojë qëllimin tonë.

P14: Qasja juaj ndaj të rinjve është e veçantë? Flasim pak për këtë.

Elvisi: Nuk do të ketë kompani në të ardhmen që nuk do zhvillojë menaxhimin e talenteve. Për ne të rinjtë janë frymëzim.

Doreti: Ne e kuptojmë se të rinjtë kanë të ardhme. Çdo gjë që ndodh bëhet për to.

Elvisi: Mund të them se ky është edhe një tjetër reflektim i vizionit tonë. Ne nuk duam që të rinjtë të vuajnë për një vend pune. Ne sigurojmë edukimin dhe punësimin.

P15: Në hyrje të godinës, ka një shenjë që thotë se për të punuar këtu duhet një buzëqeshje dhe respektim për kolegët.

Doreti: Të dy ne kemi punuar kamerierë kur kemi qenë të rinj. Kemi kuptuar se mund të jesh më i zoti në atë që bën, por nëse nuk je social dhe i aftë për të komunikuar, mbetesh në vend numëro. Një buzëqeshje e falur qoftë edhe në rrugë, jashtë zyrës, ndikon tek puna, ndonëse shumë nuk e kuptojmë. Kam ende klientë dhe njerëz të njohur që nga koha kur punoja para njëzet e pesë vitesh kamerier.

Elvisi: Do të tregohem i sinqertë. Ishte e nevojshme. Është kulturë e kompanisë. Këtu puna bëhet në grup. Në këtë prizëm, të qenit social është normë. Mua më bezdis një frymë toksike në mjedisin e punës. Ne nuk duam punonjës që thjeshtë të bien dakord me ne.

Doreti: Një oponencë me argumenta na bën mirë. Por gjatë gjithë kohës na duhet të kujtojmë dhe të zbatojmë vlerat tona njerëzore.

P16: Ç’mban e ardhmja?

Elvisi: Punë pa sezone. Shërbim gjatë gjithë vitit. Vende të reja pune. Ne duam të punësojmë të rinj, të bëhemi ndërkombëtarë. Nuk jemi kurrë aty ku duhet. Puna jonë nuk ka orar. Gjithmonë mund të bëhet më mirë. Një vlerë e jona është qëndrueshmëria. Ne kemi kuptuar problemet. Tani po bëjmë çmos të edukojmë, të krijojmë baza. Duam të krijojmë një sistem drejtimi shumë të mirë.

P17: Cila është gjurma juaj?

Doreti: Ne duam të vazhdojmë gjallërimin e qytetit, t’i japim punë të gjithëve. Duam që njerëzit të vazhdojnë të habiten kur marin vesh se ne jemi të vendosur në Elbasan.

Elvisi: Ne kemi krijuar një mjedis pa stres, të qëndrueshëm.

P18: E jetoni ju ëndrrën tuaj çdo ditë?

Elvisi: Çdo ditë, pa diskutim. E dua atë që bëj.

Doreti: Në çdo moment.