Blog

Elite Travel Group – part of the United Nations Global Compact

Posted on 26 July 2023

The United Nations Global Compact is the largest initiative and the largest world authority that works and helps improve sustainability and corporate social responsibility, of which Elite Travel Group is a part.

What is the purpose of the United Nations Global Compact?

According to unglobalcompact.org: “Our ambition is: To accelerate and scale the collective global impact of business by supporting the Ten Principles and delivering the Sustainable Development Goals through responsible companies and ecosystems that enable change.”

UN Global Compact aims to support companies as they align their practices for a sustainable and inclusive future as they recover and grow after the Covid-19 pandemic. It remains the single global normative authority and reference point for action and leadership within a growing global corporate sustainability movement.

10 Principles:

The Ten Principles of the United Nations Global Compact are derived from: the Universal Declaration of Human Rights, the International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, the Rio Declaration on Environment and Development, and the United Nations Convention Against Corruption.

Human Rights

Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and

Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.

Labour

Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;

Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour;

Principle 5: the effective abolition of child labour; and

Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

Environment

Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;

Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and

Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

Anti-Corruption

Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.

Our Mission

To give people the best of the Balkans and Eastern Europe. And to do it in a sustainable way, working with local people to leave communities richer.

Our Values

Our business is built on respect. Respect for the planet, respect for our partners and respect for our customers. We don’t just want to do business; we want to make friends as we go.

We’re innovative, always looking for new ways to minimize our footprint. By being reliable, honest and transparent, we make sure our word is our bond. And by focusing on quality, we make sure we’re delivering repeat business, which builds a sustainable future. It’s a whole new way to experience the travel business.

To create this article, information from unglobalcompact.org has been used.

Blog

Elite Travel Group – pjesë e Paktit Global të Organizatës së Kombeve të Bashkuara

Posted on 26 July 2023

Pakti Global i Kombeve të bashkuara është iniciativa më e madhe dhe autoriteti më i madh botëror që punon dhe ndihmon në përmirësimin e qëndrueshmërisë dhe përgjegjësive sociale të korporatave, pjesë e të cilës është edhe Elite Travel Group.

Cili është qëllimi i Paktit Global të Organizatës së Kombeve të Bashkuara?

Sipas unglobalcompact.org:  “Ambicia jonë është: Të përshpejtojmë dhe shkallëzojmë ndikimin kolektiv global të biznesit duke mbështetur Dhjetë Parimet dhe duke ofruar Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm përmes kompanive dhe ekosistemeve të përgjegjshme që mundësojnë ndryshimin.”

PGiOKB synon të mbështesë kompanitë teksa ato përafrojnë praktikat e tyre për një të ardhme të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, ndërsa ato marrin veten dhe rriten pas pandemisë Covid-19. Ai mbetet autoriteti i vetëm normativ global dhe pikë referimi për veprim dhe udhëheqje brenda një lëvizjeje globale të qëndrueshmërisë së korporatave në rritje.

10 Parimet:

Dhjetë Parimet e Paktit Global të OKB-së

Dhjetë Parimet e Paktit Global të Kombeve të Bashkuara rrjedhin nga: Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut , Deklarata e Organizatës Ndërkombëtare të Punës mbi Parimet dhe të Drejtat Themelore në Punë , Deklarata e Rios për Mjedisin dhe Zhvillimin dhe Konventa e Kombeve të Bashkuara Kundër Korrupsionit .

Të drejtat e njeriut

Parimi 1 : Bizneset duhet të mbështesin dhe respektojnë mbrojtjen e të drejtave të njeriut të shpallura ndërkombëtarisht; dhe

Parimi 2 : Bizneset sigurohen që ata të mos jenë bashkëpunëtorë në shkeljet e të drejtave të njeriut.

Punës

Parimi 3 : Bizneset duhet të mbrojnë lirinë e asociimit dhe njohjen efektive të së drejtës për negociata kolektive;

Parimi 4 : Eliminimi i të gjitha formave të punës së detyruar dhe të detyruar;

Parimi 5 : Heqja efektive e punës së fëmijëve; dhe

Parimi 6 : Eliminimi i diskriminimit në lidhje me punësimin dhe profesionin.

Mjedisi

Parimi 7 : Bizneset duhet të mbështesin një qasje paraprake ndaj sfidave mjedisore;

Parimi 8 : Ndërmarrja e iniciativave për të promovuar përgjegjësi më të madhe mjedisore; dhe

Parimi 9 : Inkurajimi i zhvillimit dhe përhapjes së teknologjive miqësore me mjedisin.

Kundër Korrupsionit

Parimi 10 : Bizneset duhet të punojnë kundër korrupsionit në të gjitha format e tij, duke përfshirë zhvatjen dhe ryshfetin.

Misioni ynë

T’u japim njerëzve më të mirën e Ballkanit dhe Evropës Lindore. Ta arrijmë në një mënyrë të qëndrueshme, duke punuar me njerëzit vendas për t’i lënë komunitetet më të pasura.

Vlerat tona

Biznesi ynë është i ndërtuar mbi respekt. Respekt për planetin, respekt për partnerët tanë dhe respekt për klientët tanë. Ne nuk duam vetëm të bëjmë biznes, ne duam të bëjmë miq ndërsa rritemi.

Ne jemi inovativë, gjithmonë në kërkim të mënyrave të reja për të minimizuar gjurmën tonë. Duke qenë të besueshëm, të ndershëm dhe transparent, ne sigurohemi që fjala jonë është besa jonë. Dhe duke u fokusuar te cilësia, ne sigurohemi që po ofrojmë biznes të përsëritur, i cili ndërton një të ardhme të qëndrueshme. Është një mënyrë krejtësisht e re për të përjetuar biznesin e udhëtimit.

News

Bashkëpunimi i ETG me shkollën Profesionale “Salih Ceka”

Posted on 6 April 2023

“Elite Travel Group gjithnjë ka dashur të jetë e freskët dhe të sjellë risi në fushën e turizmit. Nisur nga interesi vetjak, por edhe nga një studim i imtësishëm i gjendjes në vend, zhvilluam vizionin se Shqipëria kishte dhe vazhdon të ketë një nevojë të madhe për investim në arsimin profesional. Them vizion për dy arsye. Pikë së pari, nevoja i bëri njerëzit të ndërgjegjësoheshin mbi këtë aspekt të rëndësishëm të tregut dhe së dyti ne kemi qenë të parët që kemi propozuar me këmbëngulje futjen e ‘Dual System’ në sistemin arsimor, një sistem të nxëni që nis që në shkollën e mesme e pasohet më pas në të lartën. Nuk ka nxënës që të mos ketë talent dhe aftësi. Ato veçse duhen këshilluar dhe drejtuar në mënyrë të tillë që ta eksplorojnë të lirë dhe të sigurt talentin e tyre. Besoj se bashkëpunimi me shkollën profesionale ‘Salih Ceka’ është i suksesshëm pikërisht në sajë të udhërrëfimit që ne sigurojmë për nxënësit dhe dëshirës së përbashkët për të qenë përparimtarë.”

- Elvis Kotherja, Manaxher i Përgjithshëm i ELITE TRAVEL GROUP

Si nisi bashkëpunimi?

Ky bashkëpunim nuk mund të shpjegohet pa njohur më parë traditën njëzet e një vjeçare të Elite Travel Group në fushën e turizmit dhe mikpritjes. Në vitin 2013 vizioni për futjen e sistemit dual në sistemin arsimor u gjithëpranua si një kërkesë e rëndësishme për zhvillimin e arsimit profesional. Në vitin 2019 Elite Travel Group kontaktohet dhe zhvillon bisedime me Koordinatorin e Marrëdhenieve me Biznesin të shkollës “Salih Ceka”, Juljan Kasapi (mësues i profilit TIK). Bisedimet u zhvilluan në linjën e praktikave profesionale në biznes (Ligji për arsimin profesional, Udhëzimi 14, Mars 2020). U arrit një marrëveshje (20 shkurt 2021) dhe në fillim 34 nxënës u bënë pjesë e këtyre praktikave, më pas 46, 70 dhe ky numër veçse rritet.

Asokohe shkolla ofronte drejtimet Hoteleri-Turizëm, Tekstil-Konfeksione, Instalues i Sistemeve Termohidraulikë, TIK, Ekonomi-Biznes, Përpunim Druri. Praktikat pranë Elite Travel Group filluan fillimisht në drejtimin Hoteleri-Turizëm në profilin Guidë Turistike dhe drejtiminTIK (programim, dizajn grafik dhe marketing digjital). Janë shtuar më pas profili Shërbime në Udhëtim dhe Turizëm (H-T) dhe profili Marketing Digjital Programim (TIK).

Ky bashkëpunim ka lulëzuar me kohën, duke forcuar miqësinë dhe bashkëpunimin mes shkollës dhe Elite Travel Group. Kjo marrëdhënie mes shkollës dhe biznesit të zonës i ka shërbyer komunitetit duke krijuar vende të reja pune dhe duke aftësuar profesionistë të së ardhmes. Vizioni i përbashkët mes dy strukturave ka çuar në krijimin dhe zbatimin e traditive dhe projekteve me vlerë dhe rëndësi. Katër nxënës të shkollës janë punësuar nga Elite Travel Group, fakt për të cilin ndihemi mirë dhe shpresëplotë për integrimin e të rinjve në treg.

Trajnimet e vazhdueshme

Klima e krijuar nga zhvillimi i praktikave profesionale i hapi rrugën zhvillimit të një sërë trajnimesh të ndryshme që lidhen drejtpërsëdrejti me aftësimin e nxënësve: Programim, Web design & Maintenance, Dizajn Grafik, Manaxhim Digjital, Operator Turistik, Agjent Turisitik e Këshilltar Udhëtimi. Këto trajnime janë bërë në bashkëpunim me Elite Academy, akademinë e kompanisë, e cila synon edukimin dhe aftësimin e të rinjve.

Përveç trajnimeve të vazhdueshme, në bashkëpunim me kompaninë, shkolla ka realizuar disa herë vizita pranë biznesit ku nxënësit kanë prekur nga afër përvojën e të punuarit në mjediset dhe me kërkesat e Elite Travel Group. Gjithashtu, bashkëpunimi ka vazhduar edhe në promovimin e përbashkët të shkollës tek nxënësit e shkollave 9-vjeçare, me Elite Travel Group si projekt strategjik i shkollës, me një strategji të mirëfilltë marketingu.

Salih Ceka Vet School

Introduction to Python Coding (22 Janar 2022) – ky trajnim në lidhje me hyrjen në programimin me Python kishte partner kyesorë shkollën profesionale “Salih Ceka” dhe Zyrën Vendore të Arsimit Parauniversitar Elbasan. Një përvojë me të vërtetë fantastike që mblodhi nxënëse (vajzat e shkollave 9-vjeçare për t’i nxitur të ndjekin ëndrrat dhe pasionin për teknologjinë e veçanërisht për programimin) dhe mësuesit e TIK të shkollave 9-vjeëare, i cili përçoi tek to një qasje dhe botëkutim të ri rreth Python.

“Salih Ceka” në Spoonbill Nest:

Shkolla është pjesëmarrëse e hershme në Spoonbill Nest dhe Koordinatori i Marrëdhënieve me Biznesin është pika lidhëse, z. Kasapi. Duke shërbyer si një officer projekti, ai ka manaxhuar nismat dhe projektet tona të përbashkëta. Herën e fundit, nisma më e re e shkollës ishte rritja e numrit të vajzave në drejtimin TIK dhe përmirësimi i kurrikulave duke iu përshtatur nevojave të bizneseve dhe tregut të punës. Nisma për të cilat ndihemi krenarë dhe falenderues për bashkëpunimin. Përvoja e mëparshme në Spoonbill Nest ka forcuar traditën e kryerjes së praktikave profesionale pranë ambienteve tona dhe trajnimin e nxënësve.

Projekti “Manaxhimi i Mikpritjes së Qëndrueshme”:

Ky projekt u mendua si një alternativë e shkëlqyer për të përditësuar, modernizuar dhe digjitalizuar kurrikulën e drejtimit Hoteleri dhe Turizëm, në kurrikulën e Manaxhimit të Mikpritjes së Qëndrueshme. Qëllimi i këtij projekti është të sjellë më afër standardeve bashkëkohore industrinë moderne të turizmit dhe mikpritjes në vend. Kërkon ta bëjë këtë duke investuar në arsim, nëpërmjet krijimit të një platforme të planifikimit sipërmarrës (ERP), e cila do të lidhë të gjithë aktorët pjesëmarrës për të siguruar transparencë dhe për të nxjerrë nxënës të diplomuar me mundësi më të mëdha punësimi, me aftësi përshtatjeje dhe gati për tu përballur me kërkesat e tregut. Ky projekt do t’i mësojë nxënësit në lidhje me idetë e aftësimit, riaftësimit dhe mësimit jetëgjatë, duke i prezantuar njëkohësisht me idetë e qëndrueshmërisë shoqërore, ekonomike dhe mjedisore. E gjithë kjo për të ndërtuar karriera afatgjata dhe me perspektivë zhvillimi. Eksperienca dhe certifikimi si Travel Life na bëjnë të gatshëm e të ndërgjegjshëm që përgjëgjësia jonë është e madhe.  

Elite Travel Group, pjesë e integruar e shkollës profesionale “Salih Ceka”:

Gjatë tre viteve bashkëpunimi të ngushtë, stafi drejtues i kompanisë dhe mentorët e Elite Academy kanë treguar një kujdes të veçantë ndaj kësaj marrëdhënieje, nisur nga dëshira dhe fryma e përbashkët e të guxuarit dhe provuarit gjëra të reja, si dhe prej nxënësve të shkëlqyer të shkollës, të cilët ndër kohë e kanë pasuruar dhe i kanë shtuar ngjyra kompanisë.

Menaxheri ynë i përgjithshëm, z. E. Kotherja u zgjodh kryetar i bordit të shkollës, duke e kaluar përvojën dhe punën e përbashkët në një nivel më të lartë profesionalizmi.

Bordi drejtues i shkollës është një organ i brendshëm i shkollës, i cili ka për qëllim sigurimin e cilësisë së performancës, mbështetjen e institucionit dhe angazhimin e partnerëve socialë.

E ardhmja

Në të ardhmen planifikojmë që ky bashkëpunim të zgjerohet, të prekim të tjera arritje dhe të bëhemi pjesë e projekteve me vlerë për shoqërinë dhe industrinë e mikpritjes. Jemi shpresëplotë se është një rrugëtim i gjatë, i cili sapo ka nisur dhe do të jetë i suksesshëm.

Elite Travel Group – Part of the United Nations Global Compact

ETG part of UNGC

Blog Elite Travel Group – part of the United Nations Global Compact Posted on 26 July 2023 The United Nations Global Compact is the largest initiative and the largest world authority that works and helps improve sustainability and corporate social responsibility, of which Elite Travel Group is a part. What is the purpose of the […]

Read More…

Elite Travel Group – pjesë e Paktit Global të Organizatës së Kombeve të Bashkuara

ETG part of UNGC

Blog Elite Travel Group – pjesë e Paktit Global të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Posted on 26 July 2023 Pakti Global i Kombeve të bashkuara është iniciativa më e madhe dhe autoriteti më i madh botëror që punon dhe ndihmon në përmirësimin e qëndrueshmërisë dhe përgjegjësive sociale të korporatave, pjesë e të cilës është […]

Read More…

Post template

News Bashkëpunimi i ETG me shkollën Profesionale “Salih Ceka” Posted on 6 April 2023 “Elite Travel Group gjithnjë ka dashur të jetë e freskët dhe të sjellë risi në fushën e turizmit. Nisur nga interesi vetjak, por edhe nga një studim i imtësishëm i gjendjes në vend, zhvilluam vizionin se Shqipëria kishte dhe vazhdon të […]

Read More…