Blog

PYTHON a history of success

Posted on 15 May 2023

We have often mentioned that one of our biggest goals is to support and find ways to improve the education system and provide a better education for our students. Following our How to Teach Python (2021-2022) initiative, with the support of the Python Software Foundation, we secured a grant to develop another worthwhile project.

In January 2023, we started the How to Teach Python to Students training. Twenty-four teachers from the city’s nine-year schools were trained for three months at Elite Academy to gain decent competencies in teaching the Python programming language.

In the 90 minutes of each session, knowledge and interaction, interwoven with better learning techniques, built a new skill from the ground up.

Leading up to the 2030 National Strategy for incorporating Python into the curriculum from sixth grade, we believe we have done a good job. We have helped the most important actors, the students, by helping their teachers.

This project had three main goals:

1.Full training and qualification of ICT (Information and Communication Technology) teachers in knowing and teaching Python

2.Raising the level of teaching of ICT teachers in the city

3.The third goal is too broad to be synthesized in one sentence. We are confident that by helping teachers, through training, qualifications, and new approaches to teaching, we not only help them as people and professionals but work for a more far-sighted goal. Everything we do is for our young people. This training was born to create a safer environment for the future, for students to understand that their city is prone to talent and ability, and that there are teachers who can cultivate and nurture their talent to help them build a future.

Python is undeniably the most widespread programming language. Python gets used to creating web pages and other more complex structures. Thinking that the professions of the future are in the fields of technology, we felt the birth and importance of this training to be natural.

When asked how confident they felt in teaching programming languages before the training, 42.9% of teachers chose two on a 1-5 rating scale, while 57.1% chose five after completing the training. For us, it is meant that teachers, in addition to values, also have a clear overview of opportunities and potential within themselves, which allows them to be better professionals. 71% of teachers said they needed the course 5 out of 5, a clear indication the training has achieved its goal. Also, we understand that teachers, helping the students’ formation, should never compromise their own learning, as only this way do they educate by example. Half chose two regarding their Python knowledge before the course, and 57.1% chose four after the training.

At the end of the three months, the teachers were certified.

We are always demanding of ourselves, and although we feel proud, we understand we can do more. We work hard to get ahead of the times.

Blog

Një histori suksesi PYTHON

Posted on 15 May 2023

E kemi përmendur shpeshherë se një nga qëllimet tona më të mëdha është mbështetja dhe gjetja e mënyrave për të përmirësuar sistemin arsimor dhe për të siguruar një edukim më të mirë për nxënësit tanë. Pas iniciativës sonë How to Teach Python (2021-2022), me mbështetjen e Python Software Foundation siguruam një grand për të zhvilluar një tjetër projekt me vlerë.

Në janar të 2023 filluam trajnimin How to Teach Python to Students (Si tu mësojmë gjuhën e programimit Python nxënësve). 24 mësues nga shkollat nëntë vjeçare të qytetit u trajnuan për tre muaj pranë ambienteve të Elite Academy, për të përftuar kompetenca të rëndësishme në aftësinë e mësimdhënies së gjuhës së programimit Python.  

Në 90 minutat e çdo seance, njohuritë dhe ndërveprimi, gërshetuar me teknikat e të nxënit më mirë, ndërtuan një aftësi të re së bashku, nga fillimi.

Duke i paraprirë Strategjisë Kombëtare të vitit 2030 për përfshirjen e Python në programet mësimore që në klasë të gjashtë, ne besojmë se kemi bërë një punë të mirë. Kemi ndihmuar aktorët më të rëndësishëm, nxënësit, duke ndihmuar mësuesit e tyre.

Në vetvete, ky projekt kishte tre qëllime kryesore duke :

1. Aftësimin dhe kualifikimin e plotë të mësuesve të drejtimit TIK (Teknologji Informacioni dhe Komunikimi) në njohjen dhe mësimdhënien e Python

2.Ngritjen e nivelit të mësimdhënies së mësuesve të drejtimit TIK të qytetit

3.Qëllimi i tretë i projektit është paksa më i gjerë për tu sintetizuar në një fjali. Ne jemi besimplotë se duke u ardhur në ndihmë mësuesve, nëpërmjet trajnimeve, kualifikimeve, qasjeve të reja mbi mësimdhënien, nuk ndihmojmë vetëm ata si njerëz dhe profesionistë, por punojmë për një qëllim më largpamës. Gjithçka ne bëjmë është për të rinjtë dhe ky trajnim lindi për të krijuar një mjedis të sigurt në të ardhmen, për nxënësit të kuptojnë se qyteti i tyre priret nga talenti dhe aftësia, se ka mësues që mund të kultivojnë dhe ushqejnë talentin e tyre për t’i ndihmuar të ndërtojnë një të ardhme të shkëlqyer.

Python dominon sot në botë, si gjuha më e përhapur e programimit, përdorur gjerësisht për krijimin e faqeve ueb dhe një sërë strukturash të tjera më të ndërlikuara. Duke menduar se profesionet e së ardhmes janë gjerësisht të drejtuara në degët e teknologjisë, e ndjemë mese të natyrshme lindjen dhe rëndësinë e këtij trajnimi.

Kur u pyetën se sa të sigurt ndiheshin në mësimdhënien e gjuhëve të programimit para trajnimit, 42,9% e mësuesve zgjodhën 2 nga një shkallë vlerësimi 1-5, kurse 57,1% e tyre zgjodhën 5 pas përfundimit të trajnimit. Për ne, është e rëndësishme që të mësuesit përveç vlerave, të kenë gjithashtu një panoramë të qartë të mundësive dhe potencialit brenda vetes që i lejon të jenë profesionistë më të mirë. 71% e mësuesve u shprehën se atyre u duhej 5 nga 5 ky kurs. Ky është një tregues i qartë se trajnimi e ka arritur qëllimin e tij. Gjithashtu, ne kuptojmë se mësuesit, si profesionistë që ndikojnë në formimin e tyre, nuk duhet të rreshtin kurrë së mësuari. Vetëm kështu mund të edukojnë me shembull. Gjysma e tyre zgjodhën 2 në lidhje me njohuritë që zotëronin në Python para kursit, 57.1% zgjodhën 4 pas trajnimit.

Në fund të tre muajve, mësuesit u certifikuan.

Ne mbetemi përherë kërkues nga vetja dhe ndonëse ndihemi krenarë, kuptojmë se ka shumë për tu bërë. Punojmë fort për të paraprirë kohën.

Blog

Work as a tour guide with Elite Travel Group

Posted on 15 May 2023

Tour guide description

A tour guide provides tours (implementation of itineraries) of historic places, objects, and institutions of touristic interest (cultural, historical, natural/environmental, all of them of touristic value). A tour guide should be a devoted learner, always searching for new knowledge and curiosities to add to their tours. Generally, tour guides talk about the history, architecture, and values of the places they talk the tourists through.

Working as a tour guide with Elite Travel Group

We specialize in the hospitality industry and sustainability, as our company’s expertise is in the tourism industry. Tour guides bring to life all the itineraries and programs we plan. We have high demands and also provide support and continuous professional growth.

Job opportunities

Elite Travel Group works with some of the best tourist companies in the world. You will have the opportunity to work with some of the most well-known names in the industry.

Salary and tips

Working as a tour guide earns you a fixed annual salary. Diets get included. We will provide them for you if collaborating parties do not. All tips are yours. You get to choose what you do with them.

Accommodation

On every tour, you will get accommodated in a single room, in the same place as the tourists.

Digital systems, service checks, and service payment

After training, you’ll incorporate digital helping services in your work, which will help you quickly plan and remind you of everything you need for your tour. The company will check with the respective companies and businesses if everything is ready and correct in advance. You won’t have to pay in any form for any service.

Training and updates

We provide continuous training for you to get qualified and updated about your job and the industry. These pieces of training will bring you closer to the market’s demands, service varieties, and modern standards.

Blog

Puno si udhërrëfyes/e kulturor/e me Elite Travel Group

Posted on 15 May 2023

Mbi udhërrëfyesin kulturor

Mund ta keni hasur këtë profesion edhe me termin guidë turistike, pasi kanë kuptim të njëjtë. Udhërrëfyesi kulturor ofron ture (zbatime itineraresh) të vendeve historike, objekteve dhe institucioneve me vlerë turistike (këto vlera mund të jenë të tipit kulturor, historik, natyror, por që përbëjnë interes turistik). Një udhërrëfyes duhet të jetë një “nxënës” i vetëofruar, gjithmonë në kërkim të njohurive dhe fakteve të reja për të pasuruar turet që ofron. Përgjithësisht udhërrëfyesit kulturorë flasin mbi historinë, arkitekturën dhe vlerat e vendodhjeve për të cilat u tregojnë turistëve.

Të punosh si udhërrëfyes kulturor me Elite Travel Group

Duke qenë se kompania jonë është e lidhur pikë së pari me industrinë e turizmit, ne jemi të specializuar në industrinë e mikpritjes dhe qëndrueshmërinë. Udhërrëfyesit turistikë janë ata që vënë në jetë gjithë itineraret e udhëtimeve që ne planifikojmë. Kemi kërkesa të larta për secilin prej tyre, por njëkohësisht ne mundësojmë mbështetje dhe rritje të vazhdueshme profesionale për të gjithë udhërrëfyesit tanë.

Mundësitë e punësimit

Elite Travel Group punon me disa prej kompanive më të mira në botë në fushën e turizmit. Do të keni mundësi të punoni me emra të mirënjohur dhe profesionistë të industrisë.

Paga dhe bakshishet

Pozicioni si udhërrëfyes ju siguron një page fikse vjetore. Dietat janë të përfshira dhe në rast se për to nuk përgjigjen bashkëpunëtorët, jua mbulojmë ne. Bakshishet janë tuajat, zgjidhni ju se çfarë bëni me to.

Vendqëndrimi

Në çdo rast, ju do të akomodoheni në të njëjtin hotel me turistët në një dhomë teke.

Sistemet digjitale, rikujtimi për shërbimet dhe pagesat për shërbimet

Do të trajnoheni dhe do të bëni pjesë të punës suaj sisteme digjitale që do t’ju ndihmojnë në planifikimin e shpejtë dhe rikujtimin e gjithçkaje ju duhet para se të filloni udhërrëfimin. Kompania do të kontrrollojë disa ditë para me kompanitë dhe bizneset respektive mbarëvajtjen e çdo momenti të parashikuar në intinerar dhe ju nuk do të kaloni në duar asnjë shumë parash për të paguar për shërbimet. Për këtë kujdesmi ne.

Sustainability Statement

Trajnimet dhe përditësimet

Ne do të sigurohemi që ju të trajnoheni dhe të kualifikoheni në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë që të jeni gjithnjë të përditësuar me të rejat e profesionit dhe industrisë. Këto trajnime do t’ju sjellin më afër kërksave të tregut, llojit të shërbimit dhe standardeve bashkëkohore.

News/ETG cooperation with "Salih Ceka" VET school

Posted on 6 April 2023

“Elite Travel Group has always wanted to be up to date and bring innovation to the field of tourism. Based on personal interest, but also on an insurmountable study of the situation in the country, we developed the vision that Albania had and continues to have a great need for investment in vocational education.

I say vision for two reasons. First, the need made people aware of this important aspect of the market and secondly, we have been the first to persistently propose the introduction of ‘Dual System’ in the education system, a system that starts at high school then followed at university.

There are no students not to have talent and skills. They should only be advised and directed in such a way as to explore their talent free and securely. I believe that cooperation with the vocational school ‘Salih Ceka’ is successful precisely thanks to the guideline we provide for students and the common desire to be progressive.”

Elvis Kotherja, General Manager of ELITE TRAVEL GROUP

How did cooperation begin?

This cooperation cannot be redeemed without first recognizing the twenty-one-year tradition of Elite Travel Group in the field of tourism. In 2013 the vision for the introduction of the dual system into the education system was readily accepted as an important requirement for the development of vocational education. In 2019 Elite Travel Group is contacted and held talks with the School Business Coordinator, Julian Kasapi (ICT profile teacher). Talks took place on the line of vocational practices (Law on vocational education, Instruction 14, March 2020) in business. An agreement was reached (20 February 2021) and at first 34 students became part of these practices, then 46, 70 and this number gets bigger by the day.

At the time the school offered to students the profiles of Hotels and Tourism, Textile-Confusions, Thermohydraulic Systems Installer, ICT, Economics-Business, Wood Processing. Practices near Elite Travel Group initially began in Hotels and Tourism of in the Tourist Guide profile and TIK direction (programming, graphic design). Profile Services on Travel and Tourism have then been added (H-T) and Digital Marketing Profile (ICT).

This collaboration has flourished over time, strengthening friendship and collaboration between the school and Elite Travel Group. This relationship has served the community by creating new jobs and training future professionals. The common vision between the two structures has led to the creation and implementation of traditions and projects of value and importance. Four school students have been employed by Elite Travel Group, a fact that we feel good and hopeful about integrating young people into the market.

Ongoing training

The climate created by the development of practices paved the way for the development of a number of different trainings related directly to student training: Programming, Web Full-Stack Page Development, Graphic Design, Digital Management, Tourist Operator, Touristic Agent. These training has been done in collaboration with Elite Academy, the company’s academy, which aims to educate and train young people.

In addition to ongoing training, in cooperation with the company, the school has several times visited the business where students have closely affected the experience of working in the premises and with the demands of Elite Travel Group. Also, cooperation has also continued in the joint promotion of the school to grade 7-9 students, as partners, with a genuine marketing strategy.

Introduction to Python Coding (22 January 2022) – this training regarding programming with Python had “Salih Ceka” and the Pre-University Education Office of Elbasan as co-working partners. A really fantastic experience that brought together girl students from the nine-year system schools and ICT teachers, and conveyed to them a new approach and worlding around Python.

“Salih Ceka” in Spoonbill Nest:

The school is an early participant in Spoonbill Nest and the Business Relations Coordinator is the connecting point, Mr. Kasapi. Serving as a project officer, he has developed our joint initiatives and projects. The last time, the school’s newest initiative was to increase the number of girls in the ICT direction and improve curricula by adapting to the needs of businesses and the labor market. These initiatives we feel proud for. Previous experience at Spoonbill Nest has strengthened the tradition of performing vocational practices near our premises and training students.

Project “Sustainable Hospitality Management”:

This project was thought to be an excellent alternative to update, modernize and digitize the Hotels and Tourism management curriculum, into the Sustainable Hospitality Management curriculum. The purpose of this project is to bring closer to contemporary standards the modern tourism and hospitality industry in the country. It seeks to do so by investing in education, through the creation of an ERP platform, which will connect all participating actors to ensure transparency and to bring graduate students with greater employment opportunities, with adaptation skills and ready to face market demands. This project will teach students about the ideas of skilling, reskilling and lifelong learning, introducing them simultaneously to the ideas of social, economic and environmental sustainability. All this to build long-term careers and development prospects.

Elite Travel Group, integrated part of the vocational school “Salih Ceka”:

During the three years of close cooperation, the company’s management staff and Elite Academy mentors have shown special care towards this relationship, coming from the desire and common spirit of trying new things, as well as from the excellent school students, who have enriched and added color to the company over time.

Our general manager, Mr. Kotherja was elected chairman of the school board, passing the experience and joint work to a higher level of professionalism.

The school management board is an internal school body, which aims to ensure performance quality, institutional support and social partners’ engagement.

The future

In the future we plan to expand this cooperation, to touch on other achievements, and to become part of valuable projects for society and the hospitality industry. We are hopeful that it is a long journey, which has just begun and will be successful.

News /Bashkëpunimi i ETG me shkollën Profesionale “Salih Ceka”

Posted on 6 April 2023

“Elite Travel Group gjithnjë ka dashur të jetë e freskët dhe të sjellë risi në fushën e turizmit. Nisur nga interesi vetjak, por edhe nga një studim i imtësishëm i gjendjes në vend, zhvilluam vizionin se Shqipëria kishte dhe vazhdon të ketë një nevojë të madhe për investim në arsimin profesional.

Them vizion për dy arsye. Pikë së pari, nevoja i bëri njerëzit të ndërgjegjësoheshin mbi këtë aspekt të rëndësishëm të tregut dhe së dyti ne kemi qenë të parët që kemi propozuar me këmbëngulje futjen e ‘Dual System’ në sistemin arsimor, një sistem të nxëni që nis që në shkollën e mesme e pasohet më pas në të lartën.

Nuk ka nxënës që të mos ketë talent dhe aftësi. Ato veçse duhen këshilluar dhe drejtuar në mënyrë të tillë që ta eksplorojnë të lirë dhe të sigurt talentin e tyre. Besoj se bashkëpunimi me shkollën profesionale ‘Salih Ceka’ është i suksesshëm pikërisht në sajë të udhërrëfimit që ne sigurojmë për nxënësit dhe dëshirës së përbashkët për të qenë përparimtarë.”

Elvis Kotherja, Manaxher i Përgjithshëm i ELITE TRAVEL GROUP

Si nisi bashkëpunimi?

Ky bashkëpunim nuk mund të shpjegohet pa njohur më parë traditën njëzet e një vjeçare të Elite Travel Group në fushën e turizmit Mikpritjes. Në vitin 2013 vizioni për futjen e sistemit dual në sistemin arsimor u gjithëpranua si një kërkesë e rëndësishme për zhvillimin e arsimit profesional. Në vitin 2019 Elite Travel Group kontaktohet dhe zhvillon bisedime me Koordinatorin e Marrëdhenieve me Biznesin të shkollës “Salih Ceka”, Juljan Kasapi (mësues i profilit TIK). Bisedimet u zhvilluan në linjën e praktikave profesionale në biznes (Ligji për arsimin profesional, Udhëzimi 14, Mars 2020). U arrit një marrëveshje (20 shkurt 2021) dhe në fillim 34 nxënës u bënë pjesë e këtyre praktikave, më pas 46, 70 dhe ky numër veçse rritet.

Asokohe shkolla ofronte drejtimet Hoteleri-Turizëm, Tekstil-Konfeksione, Instalues i Sistemeve Termohidraulikë, TIK, Ekonomi-Biznes, Përpunim Druri. Praktikat pranë Elite Travel Group filluan fillimisht në drejtimin Hoteleri-Turizëm në profilin Guidë Turistike dhe drejtiminTIK (programim, dizajn grafik dhe marketing digjital). Janë shtuar më pas profili Shërbime në Udhëtim dhe Turizëm (H-T) dhe profili Marketing Digjital Programim (TIK).

Ky bashkëpunim ka lulëzuar me kohën, duke forcuar miqësinë dhe bashkëpunimin mes shkollës dhe Elite Travel Group. Kjo marrëdhënie mes shkollës dhe biznesit të zonës i ka shërbyer komunitetit duke krijuar vende të reja pune dhe duke aftësuar profesionistë të së ardhmes. Vizioni i përbashkët mes dy strukturave ka çuar në krijimin dhe zbatimin e traditive dhe projekteve me vlerë dhe rëndësi. Katër nxënës të shkollës janë punësuar nga Elite Travel Group, fakt për të cilin ndihemi mirë dhe shpresëplotë për integrimin e të rinjve në treg.

Trajnimet e vazhdueshme

Klima e krijuar nga zhvillimi i praktikave profesionale i hapi rrugën zhvillimit të një sërë trajnimesh të ndryshme që lidhen drejtpërsëdrejti me aftësimin e nxënësve: Programim, Web design & Maintenance, Dizajn Grafik, Manaxhim Digjital, Operator Turistik, Agjent Turisitik e Këshilltar Udhëtimi. Këto trajnime janë bërë në bashkëpunim me Elite Academy, akademinë e kompanisë, e cila synon edukimin dhe aftësimin e të rinjve.

Përveç trajnimeve të vazhdueshme, në bashkëpunim me kompaninë, shkolla ka realizuar disa herë vizita pranë biznesit ku nxënësit kanë prekur nga afër përvojën e të punuarit në mjediset dhe me kërkesat e Elite Travel Group. Gjithashtu, bashkëpunimi ka vazhduar edhe në promovimin e përbashkët të shkollës tek nxënësit e shkollave 9-vjeçare, me Elite Travel Group si projekt strategjik i shkollës, me një strategji të mirëfilltë marketingu.

Introduction to Python Coding (22 Janar 2022) – ky trajnim në lidhje me hyrjen në programimin me Python kishte partner kyesorë shkollën profesionale “Salih Ceka” dhe Zyrën Vendore të Arsimit Parauniversitar Elbasan. Një përvojë me të vërtetë fantastike që mblodhi nxënëse (vajzat e shkollave 9-vjeçare për t’i nxitur të ndjekin ëndrrat dhe pasionin për teknologjinë e veçanërisht për programimin) dhe mësuesit e TIK të shkollave 9-vjeëare, i cili përçoi tek to një qasje dhe botëkutim të ri rreth Python.

“Salih Ceka” në Spoonbill Nest:

Shkolla është pjesëmarrëse e hershme në Spoonbill Nest dhe Koordinatori i Marrëdhënieve me Biznesin është pika lidhëse, z. Kasapi. Duke shërbyer si një officer projekti, ai ka manaxhuar nismat dhe projektet tona të përbashkëta. Herën e fundit, nisma më e re e shkollës ishte rritja e numrit të vajzave në drejtimin TIK dhe përmirësimi i kurrikulave duke iu përshtatur nevojave të bizneseve dhe tregut të punës. Nisma për të cilat ndihemi krenarë dhe falenderues për bashkëpunimin. Përvoja e mëparshme në Spoonbill Nest ka forcuar traditën e kryerjes së praktikave profesionale pranë ambienteve tona dhe trajnimin e nxënësve.

Projekti “Manaxhimi i Mikpritjes së Qëndrueshme”:

Ky projekt u mendua si një alternativë e shkëlqyer për të përditësuar, modernizuar dhe digjitalizuar kurrikulën e drejtimit Hoteleri dhe Turizëm, në kurrikulën e Manaxhimit të Mikpritjes së Qëndrueshme. Qëllimi i këtij projekti është të sjellë më afër standardeve bashkëkohore industrinë moderne të turizmit dhe mikpritjes në vend. Kërkon ta bëjë këtë duke investuar në arsim, nëpërmjet krijimit të një platforme të planifikimit sipërmarrës (ERP), e cila do të lidhë të gjithë aktorët pjesëmarrës për të siguruar transparencë dhe për të nxjerrë nxënës të diplomuar me mundësi më të mëdha punësimi, me aftësi përshtatjeje dhe gati për tu përballur me kërkesat e tregut. Ky projekt do t’i mësojë nxënësit në lidhje me idetë e aftësimit, riaftësimit dhe mësimit jetëgjatë, duke i prezantuar njëkohësisht me idetë e qëndrueshmërisë shoqërore, ekonomike dhe mjedisore. E gjithë kjo për të ndërtuar karriera afatgjata dhe me perspektivë zhvillimi. Eksperienca dhe certifikimi si Travel Life na bëjnë të gatshëm e të ndërgjegjshëm që përgjëgjësia jonë është e madhe.  

Elite Travel Group, pjesë e integruar e shkollës profesionale “Salih Ceka”:

Gjatë tre viteve bashkëpunimi të ngushtë, stafi drejtues i kompanisë dhe mentorët e Elite Academy kanë treguar një kujdes të veçantë ndaj kësaj marrëdhënieje, nisur nga dëshira dhe fryma e përbashkët e të guxuarit dhe provuarit gjëra të reja, si dhe prej nxënësve të shkëlqyer të shkollës, të cilët ndër kohë e kanë pasuruar dhe i kanë shtuar ngjyra kompanisë.

Menaxheri ynë i përgjithshëm, z. E. Kotherja u zgjodh kryetar i bordit të shkollës, duke e kaluar përvojën dhe punën e përbashkët në një nivel më të lartë profesionalizmi.

Bordi drejtues i shkollës është një organ i brendshëm i shkollës, i cili ka për qëllim sigurimin e cilësisë së performancës, mbështetjen e institucionit dhe angazhimin e partnerëve socialë.

E ardhmja

Në të ardhmen planifikojmë që ky bashkëpunim të zgjerohet, të prekim të tjera arritje dhe të bëhemi pjesë e projekteve me vlerë për shoqërinë dhe industrinë e mikpritjes. Jemi shpresëplotë se është një rrugëtim i gjatë, i cili sapo ka nisur dhe do të jetë i suksesshëm.

Blog /Implementation of Travel Policy and its Benefits

Posted on 27 Feb 2023

Implementation of Travel Policy and its Benefits

The role of an HR in a managed travel

The purpose of business trips is to conduct meetings, sales, negotiations, and other activities on behalf of the company. Business travels can be also an extended business and a multiple-side engagement. In this circumstances, human resources managers are key to guarantee the highest level of safety for employees in their business travel.

When planning a business trip in another country, HR managers should be mindful of certain regulations and restrictions that differ from those in their home country. They should also be informed and prepared about any inconvenience that may happen during all activities of their employees in a foreign country.

Here’s what an HR manager should keep in mind:

 1. Accommodation Standards
 2. Preparing documents according to the country of visit/business
 3. Planning Travel Itinerary
 4. Booking a vehicle for convenience when needed (especially for group trips)
 5. Conducting orientation sessions
 6. Adopting a Cultural Norms
 7. Maintaining international health standards
 8. Finding better deals for your employees

Care about travel and expense management

Managing travels and expenses is a great responsibility, and the potential roughness involved in these two components can make or break your travel program.

We all know that a strong corporate travel culture fosters motivation and connection between employees. This approach may become the new center of company culture, and it is one of the most vital factors for attracting and retaining the best employees. As a matter of fact, employees who don’t like their company’s culture are 24% more likely to quit. And this should certainly concern an employer who wants to succeed!

Reviewing best practices to address employees’ expenses and travel arrangements is an important part of maintaining an engaged workforce. When employees are engaged, they’re connected to your mission and are more productive. Improving your travel expense policy will have a positive impact on the overall.

Connecting with a travel management company

Corporate travel is an important component of running a modern business for many companies, as well as one of the most expensive. Travel costs must be carefully managed, while logistics must be handled so that travelers do not encounter problems. As a result, many people seek the assistance of a travel management company. In this article, you will learn more about travel management as a discipline and some of the key advantages that a TMC company can provide.

What is a TMC (travel management company)?

In general, travel management refers to the strategic management of travel requirements, with corporate travel management serving as the most prominent example. It typically entails everything from developing a travel policy to dealing with vendors, making reservations, and assisting in the monitoring and management of travel costs and expenses.

Implementing travel management program

Companies can benefit from travel management companies for a variety of reasons. Some are obvious, while others are more easily missed. The following are nine of the most significant advantages of using a TMC company to manage your business travel strategy.

 • Program benefits
 1. Lower-Cost flights and hotels

While it is true that a TMC company will require payment for their services, often in the form of a fee for the services you use, the reality is that they can still save you a significant amount of money. This is especially true if you travel frequently or have employees who do.

A travel management company will have business connections throughout the travel industry, allowing them to negotiate favorable hotel rates. They also have the knowledge required to find cheap flights in the right location and book flights at the right time. As a result, overall travel expenses can be drastically reduced.

 1. Professional advice and insight

Any seasoned travel management company will be well-versed in the travel industry and will have picked up a few tips along the way. With this in mind, they will be able to provide expert advice on how to best spend your money, the best travel routes, and what you should know before visiting specific destinations.

In many cases, businesses will partner with a TMC firm that specializes in dealing with clients in their industry. Because some industries have very specific or nuanced travel needs, this can be extremely useful. Prior experience can assist the travel management company in optimizing your travel strategy and avoiding common pitfalls.

 1. 24/7 Support service

Another advantage of working with a travel management company is the availability of assistance. Most businesses will have this available around the clock, or close to it. This means that if something goes wrong, if you need to make a quick change, or if you require immediate advice, someone will be there to assist you.

You will have to handle any travel issues internally if you do not use a travel manager. This could imply that you have difficulty finding support outside of your core business hours, or that you are personally responsible for providing support for every corporate traveler in your organization, even if they require assistance at inconvenient times.

 

 

 1. Travel polices and reporting

Business travel should be as consistent as possible, but you must also keep travelers happy and safe. For these reasons, it is critical that you develop a travel policy. With a clearly defined policy in place, everyone knows where they stand, acceptable and unacceptable behaviors can be defined, and expense rules can be established.

When it comes to reporting your travel expenses, most travel management companies will consolidate information into a single report, assisting in gathering important information in one location. This makes it easier to keep track of your travel expenses and determine whether or not you are overspending in this area.

Aside from consolidating reporting in this manner, the best corporate travel management experts will go above and beyond, assisting you in analyzing the information in your reports so that you can make adjustments to your strategy.

 1. Travel monitoring

When it comes to business travel, many people put it off until the last minute. A travel management company, on the other hand, can actively monitor and manage any travel plans. One way this manifests itself is through the use of travel alerts or warning messages, which are sent to alert people about important information. This can include last minute flight, cancellation, and other amendments. On the other side, it can include also overviewing of safety hazards that should be acknowledged during the journey.

 1. Peace of mind

Travel management can be complicated, and it is all too easy to overlook something, whether it is sorting out visa requirements, ensuring business travelers have adequate medical coverage, or arranging airport transfers. The peace of mind that comes with working with a TMC company is a significant advantage.

Your chosen business travel agency will work with you to understand your requirements and then ensure that everything is in order. Their knowledge of the subject makes it far less likely that anything will be overlooked by mistake.

 1. More time for other tasks

Finally, one of the primary reasons why so many businesses turn to a travel management company is that it frees up more of their time, which can then be spent on other critical business tasks. Travel management is a multifaceted discipline, and it takes time to find the best flights, hotels, and arrange transfers.

A high-quality TMC company will not only be able to handle these responsibilities on your behalf, but they will also have existing business relationships with vendors, providing them with much faster access to the best possible rates.

Travel management program and employee wellbeing

Your most valuable asset is your workforce. However, expecting one of your business travelers to fly red-eye, then return to the office after several days on the road and produce an implementation plan end route to the conference treats your valued employee more like software than a software developer.

Traveler burnout is caused by the stress of frequent business travel, which is exacerbated by the pressures of productivity, performance, and personal sacrifice. This is especially true for employees who travel 14 or more days per month. This type of stress can be demoralizing, resulting in depression, job dissatisfaction, and disengagement, as well as the costly process of employee replacement.

Ensuring employee well-being – protecting their mental, physical, and social well-being – is a common law duty of care responsibility that applies to traveling employees, whether they are meeting a prospective client across town or presenting at a global conference.

In a fast-changing and fast-paced global workplace, it is essential to ensure employee wellbeing. Joining a workplace wellbeing program is certainly important for all organizations and businesses worldwide. It has become the core responsibility of modern HR professionals

Make your job easier and improve company performance

When it comes to business travel, companies have a lot of responsibilities. Travel managers exist to streamline business travel expenses and simplify processes. However, the task can be difficult because the role combines technical, accounting, logistical, and human aspects, among others.

A travel management system is the ideal solution for handling these difficult tasks! If you’re still not convinced, here are some compelling reasons to use these tools.

As a result, it is critical to have a method in place to ensure that employees do not struggle to complete expense reports and that organizations can retain and satisfy their workforce. Human resource teams work extremely hard to find qualified candidates and maintain employee life-cycles. A fully organized and managed program solution can help employees and HR managers to form strong bonds.

An employee wellness program can provide employees with a comprehensive support system to promote emotional, mental, and physical health. While a wellness program can help to support optimal employee functioning. Encouraging employees to take proactive care of their health by participating in a wellness program can help fuel a vibrant company culture comprised of motivated and engaged individuals.

Partner with a right TMC

Business Travel Companies, Elite Travel Lufthansa City Center, are a one-stop shop for businesses in need of a reliable corporate travel management partner. The company offers duty of care and risk management services, as well as sustainability tools, efficient expense management processes, and employee wellness programs. A common-sense approach to business travel underpins everything we do.

Blog /The Costs of an Unmanaged Business Travel

Posted on 27 Feb 2023

The Costs of an Unmanaged Business Travel

Unmanaged business or corporate travel refers to businesses that do not use centralized platforms to manage their internal travel.

To begin with, we need to know what is business travel at first.

Business or corporate travel entails employees traveling domestically and internationally to attend face-to-face meetings, conferences, product launches, trade shows, and other events. It is a major contributor to the global economy and accounts for a significant portion of regional and country-specific travel influxes.

There are some companies that see business travel as an added cost, while other companies see it as an investment. However, corporate travel is essential for many organizations seeking opportunities outside of their immediate surroundings. These include market expansions on a national, regional, and international scale, as well as discussions, partnerships, and other initiatives.

What does unmanaged business travel mean?

While unmanaged corporate travel saves organizations money and time by avoiding fees and commissions from travel management companies, it still consumes more time and money in the long run. Unmanaged corporate travel refers to businesses that do not use centralized platforms to manage their internal travel. Internal employees can also manage their own bookings through their preferred channels based on previous experiences. They then claim it as a company expense and request reimbursement to their account.

This practice is not recommended because it may result in higher hotel and flight rates. While finding the best-guaranteed rates online takes time away from the organization, and enforcing an in-house travel policy can be difficult at times. As a consequence, travel expenses make up a sizable portion of a company’s financial structure, together with approval systems, expense documentation, and policy management being overwhelming and difficult to manage through internal departments at times

What happens when your business travel is unmanaged?

When your corporate travel is unmanaged, you know you’re letting a lot of money sit in the bank. It’s not that surprising that it would be slow to accumulate, but when it does, it can really add up.

Here are some of the things that happen when your corporate travel is unmanaged:

 1. Loss of productivity

When employees are stressed out or unhappy because they’re stuck in traffic or waiting for a flight that never takes off, they can’t contribute as much as they’d like to their work at home. Anything that prevents your employees from completing their tasks will cost you money. In this case, instead of focusing on their jobs, they would end up spending hours searching for and researching flights and hotels on multiple websites.

These scenarios imply that your people will take longer to complete tasks that others can do right away. They would then use whatever time they had left to play catch-up before leaving. That is not the level of productivity or efficiency.

 1. Bookings would suffer from a lack of visibility

Here’s another way to consider the impact of unmanaged travel on business productivity. Without an effective travel policy, it would force your employees to book their trips on multiple consumer sites and you’ll not get the best price.

A single booking change results in a protracted battle with customer service. The cumulative effect will be a significant travel headache, consuming even more work time.

 

 

 1. You will face compliance issues

Your employees will have nothing to comply with if you do not have a managed travel policy. The end results? As previously stated, their travel reservations would be all over the place.

However, a more troublesome issue arises here. The longer your company goes without a travel policy, the harder it will be to implement one. Employees may neglect or forget to provide the necessary paperwork, or they may fail to adhere to you.

 1. There would be no budgetary control

When your corporate travel is unmanaged, you’re at the mercy of your employees’ whims.

You can’t set clear policies and approve expenses; you have no idea what your budget will look like until it’s too late.

And that’s the next logical effect of doing business without corporate travel management: employees are booking expensive or extremely convenient flights and hotels, driving up your total costs.

 1. Your duty of care will be jeopardized

Unmanaged travel is when your employees are not under the direct control of their employer. This means they’re traveling on their own time and using their own resources, which can include phones, computers and even cars.

When your employees aren’t in the office, it’s up to you to ensure their safety and well-being. That means you have a responsibility to make sure that they are:

– Traveling safely

– Not getting into any stressful situations

– Avoiding delay throughout travel itineraries

The biggest problem with unmanaged travel is that there isn’t any way for you to know where your employees are or what they’re doing at any given point during their trip – unless they tell you (and even then, it doesn’t always work out). Also, there will always be factors beyond your control: rebooking, emergencies, inclement weather—and events concerning labor, political or economic issues.

 1. Expense tracking would become more difficult

The last thing you want to do when you reach your destination is to have to sit down at a desk and start entering receipts. It’s much easier to just let the system handle it for you.

But what happens when your corporate travel is unmanaged?

When employees are not given direct access to the company’s finances or enough initial cash from their employer when they reach their destination, they often shell out their own money, then present receipts for reimbursement when they return.

This whole inefficient process adds up quickly: from having to enter receipts manually into an expense report system, to having low compliance rates, manual expense reporting is not just inconvenient—it’s downright painful!

 1. You won’t have any data or insights for future business trips

If you haven’t managed your corporate travel, you’re missing out on a lot of opportunities. Not only will it lead to confusion, stress and rising costs—it also shuts you out because you don’t have any access to the data you need to organize and budget future work trips.

This would be the most significant risk you’ll take in not managing your corporate trips. The lack of accurate data may lead to a “managed” travel policy with inadequate and rigid measures or cost ceilings that your company will quickly exceed or barely reach.

 1. Dealing with travel operators by yourself

Unmanaged business travel results in you having to deal with airlines and other travel operators by yourself: for example, having to communicate with an airline travel operator in China. In this circumstance, it can be difficult for you to effectively communicate with an operator, especially when language is a barrier too; it gets hard sometimes even to handle a process of reimbursement from a big airline company, changes in the flights, or cancellations. Also, unused tickets can quickly lead to large increases in costs and time wasted when retrieving your funds. Another problem is that dealing with a robot, and not talking directly to a real operator, will be a headache and probably with no good results at the end – especially when it comes to get your reimbursement. 

Considering a managed travel strategy

While it’s important for startups to manage their travel, the costs of an uncoordinated travel workflow can quickly add up. As one of the first missions for most new companies, managing its own travel can be overwhelming and daunting. This is when the need for an in-house travel manager becomes essential — creating an integrated system of policies, procedures, and documentation that allows for smooth transitions between all departments.

When you are managing travel for your company, you want to make sure that every detail is handled efficiently and effectively. A managed travel plan will not only help you get top dollar for your travelers but also keep your employees happy with their trips.

Managed travel allows for:

 • Booking and trip scheduling
 • Travel, billing, approvals, and other employee-related controls and policies
 • Keeping track of expenses
 • Additional insight, data, and CO2 monitoring

What do you require managing your business travels?

As we mentioned earlier, it’s best to create and implement a managed travel policy early on, even if your company is still in its growing stages. It will address all seven of the problems we tackled here, but also protect you and your employees from being caught by surprise by future circumstances.

One key thing to remember when writing your corporate travel policy is that it must benefit both you and your people! For them, it has to be flexible, easy to comprehend, concise, and specific to their needs. That way, it would be easier for you to sell it to them – and they’d be more eager to comply with it.

On your end, it must cover research and comparisons, bookings, automated expense reporting, and insights backed by hard data.

Blog /Zbatimi i Politikave të Udhëtimit dhe përfitimet e tyre

Posted on 27 Feb 2023

Zbatimi i Politikave të Udhëtimit dhe përfitimet e tyre

Roli i burimeve njerëzore në menaxhimin e udhëtimeve

Qëllimi i një udhëtimi biznesi është që të kryhen takime, shitje, marrëveshje, apo veprimtari të tjera në emër të kompanisë e cila i zhvillon ato. Udhëtimet e biznesit mund edhe të zgjerohen në veprimtari të shumëfishta. Në këto ndodhi, menaxherët e burimeve njerëzore luajnë rol të rëndësishëm për të mundësuar nivelin më të lartë të sigurisë për punonjësit e një kompanie.

Kur planifikohen udhëtime biznesi në një vend tjetër, menaxherët e burimeve njerëzore duhet jenë të kujdesshëm për “politikat” dhe kufizimet e shteteve përkatëse, që shpesh ndryshojnë nga ato të shtetit ku punonjnë edhe vetë. Menaxherët duhet të jenë të informuar gjithashtu rreth çdo situate të papritur që punonjësit mund të hasin në një shtet të huaj.

Më poshtë po ju listojmë disa gjëra që menaxherët e burimeve njerëzore duhet të kenë parsysh.

Këto janë:

 1. Standardet e Akomodimit
 2. Përgatitjen e dokumenteve sipas vendit të visitës
 3. Planifikimin e itinerarit të udhëtimit
 4. Gjetjen me qera të automjetit për transport në rast nevoje
 5. Ndërmarrjen e mbledhjeve informuese
 6. Huazimin e normave kulturore të punës
 7. Kujdesje për standardet ndërkombëtare
 8. Gjetjen e marrëveshjeve më të mira për punonjësit e tyre

Përkujdesje ndaj menaxhimit të shpenzimeve

Menaxhimi i udhëtimeve dhe i shpenzimeve është përgjegjësi e lartë. Vrazhdësia që këto dy komponentë shpesh shfaqin mund të drejtojë si në krijimin apo edhe në shkatërrimin e programit tuaj të udhëtimeve.

Të gjithë jemi në dijeni që kultura e shëndetshme e udhëtimeve të biznesit nxit bashkëpunime dhe lidhje të forta midis punonjësve. Kështu që një punëdhënës duhet medoemos t’i kushtojë rëndësi të veçantë krijimit të një kulture pune e cila mbart respekt dhe vlerësim ndaj punonjësve të tij. Duhet të gjithë të shprehim që kultura e punës nis nga vetë punëdhënësi, fillimisht, dhe që ai është po vetë modeli që të gjithë të tjerët do të ndjekin në vazhdimësi. Kjo përqasje është fitimprurëse për të dy palët, punëdhënës dhe punonjës dhe ka shumë mundësi për t’u kthyer në qendër kryesore të kulturës së punës së një kompanie. Gjithashtu, një kulturë e tillë është gjithnjë burim për të sjellë punonjës të nivelit të lartë profesional, por edhe mënyrë për të mbajtur këta njerëz për një kohë të gjatë brenda komanisë apo biznesit. Për më tepër, faktet tregojnë që punonjësit që nuk ndjehen rehat me kulturën e biznesit janë 24% për qind më të prirë të japin dorëheqje prej punës. Gjithsesi, në realitet përqindja është edhe më e lartë nga ç’tregojnë shifrat statistikore. Për këtë arsye një punëdhënës, i cili ka për qëllim suksesin e lartë të biznesit të tij, duhet të shqetësohet seriozisht për kulturën e punës që vetë ai ndërton.

Duke rishikuar vazhdimisht praktikat më të mira të cilat zgjidhin problemet e shpenzimeve të punonjësve dhe që ndikojnë në planifikimin e saktë të udhëtimeve, është diçka shumë e rëndësishme nëse dëshironi që të mbani punonjësit në ngarkim të plotë. Kur punonjësit janë të përfshirë në punën që kryejnë dhe mbeten të kënaqur nga tarjtimi dhe vlerësimi që u jepet në fund të çdo detyre, ata lidhen më fort me misionin e kompanisë duke u bërë edhe më prodhimtarë në punë.

Ç’do të thotë të lidheni me një kompani të menaxhimit të udhëtimeve?

Segmenti i udhëtimeve të një biznesi është shumë i rëndësishëm për një biznes modern, por edhe një nga segmentet më të larta në shpenzime për kompanitë që kryejnë udhëtime biznesi. Shpenzimet e këtij segmenti duhet të menaxhohen me kujdes të lartë dhe logjistika duhet të jetë nën kontroll për të shmangur shfaqjen e problemeve. Për këtë arsye shumë biznese kanë filluar të lidhen me kompani që menaxhojnë udhëtimet.

Në këtë artikull ju do të mësoni rreth KMU-së (kompani e menazzhimit të udhëtimeve) dhe menaxhimit të udhëtimeve si një lloj disipline profesionale e cila mund t’ju sjellë shumë përfitime dhe qetësi mendore për të vazhduar rritjen e biznesit tuaj.

Çfarë është një KMU (kompani e menaxhimit të udhëtimeve)

Në përgjithësi, menaxhimi i udhëtimeve do të thotë menaxhim strategjik i nevojave të realizimit të një udhëtimi dhe këtu kompanitë e menaxhimit të udhëtimeve shërbejnë si një shembull i shkëlqyeshëm. Me fjalë të tjera, kjo gjë përfshin ndërtimin e “politikës” (rregullores) së udhëtimit, bashkëpunimet, marrëdhëniet me shitësit e shërbimeve apo produkteve, kryerjen e rezervimeve dhe mbështetje ndaj kontrollit të shpenzimeve bashkë me menaxhimin e udhëtimit para, gjatë dhe pas përfundimit.

Zbatimi i një programi të menaxhimit të udhëtimeve

Të gjitha bizneset apo organizatat mund të përfitojnë prej një kompanie e cila menaxhon udhëtimet e tyre. Disa përfitime janë krejt të dukshme, por ka edhe nga ato që anashkalohen shumë lehtë. Më poshtë po ju sjellim 7 përfitmet më të ditura që lindin kur ju lidheni me një KMU.

 • Përfitimet e programit
 1. Çmime të lira të fluturimeve dhe hoteleve

Edhe pse për shërbimet e një KMU-je ju duhet të paguani, shpesh një komison të caktuar për ofrimin e shërbimit, në realitet KMU-ja do t’ju kursejë para në segmente të tjera të biznesit tuaj. Kjo gjë është edhe më e lartë kur biznesit tuaj i duhet të kryejë apo të mbulojë udhëtime të shpeshta.

Një KMU është gjithnjë në bashkëveprim me biznese në të gjithë industrinë e udhëtimeve, dhe kjo i jep mundësinë që të negociojë çmimet më të mira të hoteleve. KMU-ja ka gjithashtu përvojën e duhur për të gjetur çmimet më të lira të fluturimeve në destinacione të caktuara dhe të rezervojë fluturime në momentin e duhur. Si pasojë kjo sjell mundësinë e uljes së shpenzimeve të përgjithshme për udhëtimet e një biznesi.

 1. Këshillim dhe ndërhyrje profesionale

Çdo kompani, në menaxhimin e udhëtimeve të saj, do të jetë e përgatitur mirë dhe do të marrë disa këshilla të rëndësishme gjatë rrugës. Me anë të këshillave të ekspertëve do të jenë në gjendje të veprojnë në mënyrë të përpiktë në shpenzimin më të mirë të parave dhe në zgjedhjen e rrugëve më të mira për kryerjen e udhëtimve bashkë me njohuri rreth destinacioneve specifike.

Me siguri të plotë, një biznes do të bashkëpunojë me një KMU e cila është e specializuar në fushën e kërkuar të industrisë. Kur bëhet fjalë për biznese të një industrie me kërkesa specifike, lidhja me një KMU vjen krejt e domosdoshme. Përvoja e KMU-së dhe puna e gyjykimi i saj kërkimor do të ndihmojë në ndërtimin e strategjive dhe optimizimin e udhëtimeve të biznesit duke arritur shmangien e të papriturave që dalin përgjatë së ardhmes.

 1. Shërbim 24/7

Një përparësi tjetër i punës me një kompani të menaxhimit të udhëtimeve është gatishmëria e kurdohershme e të qenit të pranishëm. Shumica e bizneseve do ta kenë këtë në gatishmëri gjatë gjithë kohës. Kjo do të thotë që nëse diçka shkon keq, nëse keni nevojë të bëni një ndryshim të shpejtë ose nëse keni nevojë për këshilla të menjëhershme, dikush do të jetë aty për t’ju ndihmuar.

Nëse nuk do të lidheni me një KMU, ju nuk do të merrni shërbim 24/7 dhe do t’ju duhet të organizoni dhe të zgjidhni gjithçka vetë. Kjo gjë do të thotë se me siguri do të keni vështirësi në gjetjen e ndihmës jashtë orareve zyrtare të punës, jeni përgjegjës për çdo element të udhëtimeve të punonjësve tuaj, dhe do t’ju duhet të përgjgjeni vetë për çdo problem që shfaqet në çfarëdolloj ore të ditës.   

 1. “Politka” e udhëtimit dhe raportimet

Bashkëpunimi më një KMU ju ndihmon në këto pika:

 • Udhëtimi i biznesit duhet të jetë sa më i qëndrueshëm të jetë e mundur, por ju gjithashtu duhet t’i mbani udhëtarët të lumtur dhe të sigurt. Për këto arsye, është me rëndësi të veçantë që të zhvilloni një “politikë” udhëtimi. Me një “politikë” të përcaktuar qartë, të gjithë e dinë se ku janë, sjelljet e pranueshme dhe të papranueshme mund të përcaktohen dhe mund të vendosen rregulla për shpenzimet.
 • Kur bëhet fjalë për raportimin e shpenzimeve tuaja të udhëtimit, shumica e kompanive të menaxhimit të udhëtimit do të formësojnë në një raport të vetëm, duke ndihmuar në mbledhjen e informacionit të rëndësishëm në një vend të vetëm. Kjo e bën më të lehtë mbikëqyrjen e shpenzimeve tuaja të udhëtimit dhe përcaktimin e shpenzimeve në këtë fushë.
 • Përveç formësimit të raportimit në këtë mënyrë, ekspertët më të mirë të menaxhimit të udhëtimeve të korporatave do të shkojnë përtej pritshmërive duke ju ndihmuar në analizimin e informacionit në raportet tuaja në mënyrë që të mund të bëni rregullime në strategjinë tuaj.

 

 1. Monitorimi i udhëtimit

Kur bëhet fjalë për udhëtimet e biznesit, shumë njerëz e shtyjnë atë deri në minutën e fundit. Një kompani e menaxhimit të udhëtimeve, nga ana tjetër, mund të vëzhgojë dhe menaxhojë në mënyrë aktive çdo plan udhëtimi. Kjo gjë arrihet nëpërmjet përdorimit të sinjalizimeve të udhëtimit ose mesazheve paralajmëruese, të cilat dërgohen për të paralajmëruar njerëzit për informacione të rëndësishme. Kjo mund të përfshijë fluturimin e minutës së fundit, anulimin dhe ndryshime të tjera. Nga ana tjetër, mund të përfshijë gjithashtu mbarëvajtjen e rreziqeve të sigurisë që duhet të meren parasysh gjatë udhëtimit.

 1. Qetësi mendore

Menaxhimi i udhëtimit mund të jetë i ndërlikuar dhe shumë lehtë mund të anashkalohet diçka e rëndësishme: mund të bëhet fjalë për rregullimin e kërkesave për viza, sigurimin e udhëtarëve të biznesit që të kenë mbulim të përshtatshëm mjekësor ose rregullimin e transfertave në aeroport. Qetësia mendore që sjell puna me një KMU, është përparësi e përkryer.

Agjencia juaj e zgjedhur e udhëtimeve të biznesit do të punojë me ju për të kuptuar kërkesat tuaja dhe më pas për të siguruar që gjithçka është në rregull. Njohuritë e tyre në fushë do të bëjnë që asgjë të mos anashkalohet pa u vënë re.

 1. Më shumë kohë përqendrimi

Një nga arsyet që bizneset e shumta lidhen me një KMU është se në këtë mënyrë përfitojnë më shumë kohë të lirë dhe përqendrim në punën e tyre. Menaxhimi i udhëtimeve është një segment i shumëanshëm dhe kërkon përdorimin e një kohe të mjaftueshme për të gjetur fluturimet, hotelet më të mira dhe për të rregulluar transfertat.

Një kompani TMC me cilësi të lartë jo vetëm që do të jetë në gjendje t’i trajtojë këto përgjegjësi në emrin tuaj, por do të ketë edhe marrëdhënie biznesi ekzistuese me shitësit, duke ju siguruar prekje shumë më të shpejtë në tarifat më të mira të mundshme.

Programi i menaxhimit të udhëtimit dhe mirëqenia e punonjësve

Pasuria më e vlefshme për biznesin tuaj është fuqia punëtore. Megjithatë, duke pritur që një nga udhëtarët e biznesit tuaj të kryej një udhëtim me lodhje të panevojshme, e të mbyllë detyrat e tij me sukses dhe pastaj të kthehet në zyrë dhe të jetë produktiv, nuk është e natyrshme, apo realiste si kërkesë. Me fjalë të tjera është njësoj sikur të trajtoni punonjësin tuaj si një tërësi udhëzimesh automatike. Punonjësit janë njerëz, me vlera dhe aftësi që një sistem automatik nuk mund t’i huazojë dhe kurrë nuk do të arrijë të kryejë një punë sikurse ata. Më më tepër sistemet krijohen prej njerëzve, dhe kjo nuk duhet harruar kurrë. 

Vullneti i punonjësve bie prej stresit të udhëtimeve të shpeshta të biznesit, i cili përkeqësohet nga trysnia për të qenë prodhimtarë, performanca dhe sakrifica vetjake. Kjo është veçanërisht e vërtetë për punonjësit që udhëtojnë katërmbëdhjetë ose më shumë ditë në muaj. Ky lloj stresi mund të jetë pezmatues, duke rezultuar në depresion, pakënaqësi dhe shkëputje nga puna.

Sigurimi i mirëqenies së punonjësve: mbrojtja e mirëqenies së tyre mendore, fizike dhe shoqërore, është një detyrë e zakonshme e përgjegjësisë së kujdesit që zbatohet për punonjësit që udhëtojnë, pavarësisht nëse ata janë duke takuar një klient të mundshëm në qytet ose duke pëfaqësuar biznesin në një konferencë globale.

Në një vend pune që ndryshon shpejt dhe me ritme drastike, është thelbësore të sigurohet mirëqenia e punonjësve. Anëtarësimi në një program të mirëqenies në vendin e punës është sigurisht i rëndësishëm për të gjitha organizatat dhe bizneset në mbarë botën. Dhe kjo është kthyer në një nga përgjegjësitë kryesore të profesionistëve modernë të burimeve njerëzore.

Bëjeni punën tuaj më të lehtë dhe improvizoni performancën e komapnisë suaj

Kur bëhet fjalë për udhëtimet e biznesit, kompanitë kanë shumë përgjegjësi. Menaxherët e udhëtimit ekzistojnë për të thjeshtuar shpenzimet e udhëtimit të biznesit dhe proceset. Sidoqoftë, detyra mund të jetë e vështirë sepse roli ndërthur aspekte teknike dhe ndër të tjera përfshin aspektin kontabël, logjistik dhe njerëzor.

Një sistem i menaxhimit të udhëtimit është zgjidhja më e mirë e mundshme për trajtimin e këtyre detyrave të vështira!

Nëse ende nuk jeni të bindur, lexojeni përsëri me kujdes këtë artikull duke përfytyruar qartësisht këtë here të gjitha përfundimet konkrete që do t’ju sjellë bashkëpunimi me një KMU.

Si përfundim, është thelbësore të kujdeseni mirë për gjithçka sepse ekipet e burimeve njerëzore punojnë jashtëzakonisht shumë për të gjetur kandidatë të kualifikuar dhe për të ruajtur ciklet e jetëgjatësisë së punonjësve në detyrë. Një zgjidhje programi plotësisht e organizuar dhe e menaxhuar mund të ndihmojë punonjësit dhe menaxherët e burimeve njerëzore të krijojnë lidhje të forta midis tyre. Dhe kjo gjë nuk duhet t’ju frikësojë sepse punonjësit e tillë asnjëhere nuk do t’ju kthejnë shpinën nëse i trajtoni me respekt dhe me vlera.

Nxitja e punonjësve për t’u kujdesur në mënyrë aktive për shëndetin e tyre duke marrë pjesë në një program mirëqenieje mund të ndihmojë në nxitjen e një “kulture të gjallë kompanie” e përbërë nga individë të motivuar dhe të ngarkuar në barazpesha të shëndetshme.

Lidhuni me një KMU të rregullt

Kompanitë e Udhëtimit të Biznesit, si Elite Travel Lufthansa City Center, janë si një shitore me një ndalesë për bizneset që kanë nevojë një partner të besueshëm të menaxhimit të udhëtimeve të biznesit. Kompania ofron shërbime të kujdesit dhe menaxhimit të rrezikut, si dhe mjete të qëndrueshmërisë, procese të frytshme të menaxhimit të shpenzimeve dhe programe të mirëqenies së punonjësve. Një qasje e arsyeshme për udhëtimet e biznesit mbështetet në kujdesin ndaj gjithçkaje që nevojitet.

Blog /Minuset e Udhëtimeve të Pamenaxhuara

Posted on 27 Feb 2023

Minuset e Udhëtimeve të Pamenaxhuara

Udhëtimet e pamenaxhuara të një biznesi apo korporate kanë të bëjnë me ato biznese të cilat nuk përdorin një platformë të qendërzuar për menaxhimin e udhëtimeve të tyre.

Si fillim, duhet të kuptojmë çdo të thotë menaxhim i udhëtimeve të një biznesi. 

Udhëtimet e një biznesi apo korporate kanë të bëjnë me lëvizjet e punonjësve të vetë biznesit brenda dhe jashtë vendit. Punonjësve u duhet të udhëtojnë shpesh (duke marrë parasysh llojin e biznesit dhe profesionit) për takime fizike, konferenca, promovime produkti, ekspozita tregtare, dhe të marrin pjesë në ndodhi të tjera të rëndësishme. Këto lëvizje janë gjithashtu një kontribut i madh në ekonominë globale por edhe në një pjesë të mirë të ekonomisë vendase.

Udhëtimet e tilla janë pjesë thelbësore e atyre bizneseve të cilat kërkojnë mundësi edhe jashtë zonës së tyre operative. Kërkesat e tyre përfshijnë zgjerim në tregun kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar bashkë me ndërtimin e marrëdhënieve bashkëpunuese, partnerizuese apo edhe marrjen e vendimeve për veprimtari të tjera.

Çfarë do të thotë udhëtime të pamenaxhuara për një biznes?

Në njërën anë, mungesa e një plani menaxhimi mund të jetë kursim parash për një biznes që mundohet të shmangë komisionet dhe pagesat e tepërta. Në anën tjetër, në kohë të gjatë, kjo mungesë kthehet në më shumë shpenzime për biznesin. Udhëtimet e pamenaxhuara të biznesit kanë të bëjnë me biznese të cilat nuk përdorin platforma të qendërzuara për të menaxhuar udhëtimet e tyre të brendshme. Si pasojë, klientët e brendshëm (që janë kryesisht punonjësit e biznesit) duhet të merren vetë me rezervimet dhe gjthçka tjetër nevojitet rreth udhëtimit të tyre. Gjithashtu ata mund të përdorin kanalet që njohin më mirë për të planifikuar udhëtimin e tyre. Ndërsa kur bëhet fjalë për shpagim, punonjësit do të llogarisin shpenzimet e tyre në emër të kompanisë dhe përfitimet në emrin e vet.

Për ne, kjo praktikë e të organizuarit të udhëtimeve nuk këshillohet sepse mund të sjellë shpenzime të larta të biznesit prej rezervimeve p.sh., të hoteleve apo fluturimeve. Gjetja e çmimeve garuese në tregun online merr kohë, ndërsa zbatimi i rregullores së udhëtimit brenda biznesit mund të krijojë vështirësi përgjatë punëve të së ardhmes. Në këtë mënyrë shpenzimet e udhëtimeve sjellin si pasojë rritjen e buxhetit total për strukturën financiare të biznesit. Bashkë me to ndikohen edhe sistemet e aprovimit, dokumentet e shpenzimeve dhe struktura e menaxhimit shformohet duke krijuar vështirësi brenda secilit department në vazhdimësi.

Çfarë ndodh kur udhëtimet e biznesit tuaj mbeten të pamenaxhuara?

Kur udhëtimi mbetet i pamenaxhuar një pjesë e mirë e parave qëndrojnë në drejtim të paditur. Kjo nuk do të thotë se ju s’keni prekshmëri të tyre, por me kalimin e kohës ato kthehen në humbje të shumëfishta.

Gjithashtu, po ju sjellim disa gjëra që ndodhin kur udhëtimet e biznesit tuaj lihen pa menaxhim. Këto janë:

1. Rënia e prodhimtarisë

Kur punonjësit janë të stresuar ose të pakënaqur sepse kanë ngecur në trafik apo në pritje të gjatë për nisjen e aeroplanit, nuk do të kontribuojnë njësoj siç do të bënin në një situatë të kundërt. Si pasojë, kjo pengesë sjell mos plotësimin e detyrave dhe shpenzime shtesë për biznesin tuaj. 

Këto lloj situatash detyrimisht shtojnë kohën që nevojitet për punonjësit tuaj të përmbushin detyrat e caktuara. Punojnësit do të mundohen të gjejnë mënyra të ndryshme për të përmbyllur kërkesat e punës, por këto mënyra do të jenë të llojit “kap ç’të kapësh”. Kjo gjë nuk sjell aspak rritje të prodhueshmërisë, por zvogëlim të tij.

2. Mundësi të kufizuar vëzhgueshmërie

Këtu po ju sjellim një tjetër aspekt shqetësues rreth rënies së prodhimtarisë tek punonjësit. Pa një program thelbësor për udhëtimet tuaja, secili punonjës do t’i duhet të rezervojë udhëtimin e tij nëpërmjet faqeve të ndryshme në internet, gjë e cila nuk është në lehtësi të kompanisë, sidomos kur flitet për çmimin e rezervimit.

3. Probleme në dakordësi midis palëve

Punonjësit tuaj nuk do të kenë asgjë për të respektuar nëse nuk keni një “politikë” ose “program” menaxhimi për udhëtimet e biznesit.

Ç’do të thotë kjo?

 – Kjo gjë sjell si pasojë shpërndarjen e pakontrolluar të rezervimeve.

Për më tepër, këtu lind një çështje edhe më shqetësuese. Sa më gjatë që kompania juaj të qëndrojë pa një “politikë” udhëtimi, aq edhe më e vështirë do të jetë ndërtimi dhe zbatimi i një të tille. Punonjësit mund të bitshnojnë ose harrojnë të ofrojnë dokumentet e nevojshme, ose mund të dështojnë t’iu përmbahen përgjegjësive.

4. Mungesë në kontrollin e buxhetit

Kur udhëtimet e biznesit tuaj janë të pamenaxhuara, çdo gjë është e lënë nën tekat e punonjësit. Kështu ju nuk keni një rregullore të qartë dhe as mekanizëm aprovimi, dhe kjo do të thotë që buxheti do të dalë jashtë kontrollit. Ky është një tjetër problem që ndikon tek biznesi juaj kur udhëtimet e brendshme lihen të pamenaxhuara: p.sh., kur punonjësit rezervojnë bileta të shtrenjta, shpenzimet e buxhetit tuaj rriten ndjeshëm.

5. Politika e kujdesjes dhe shëndetit është në rrezik

Mungesë në menaxhimin e udhëtimeve do të thotë gjithashtu se punonjësit dalin jashtë kontrollit të punëdhënësit. Në këtë mënyrë punonjësit udhëtojnë sipas kohës personale duke përdorur burimet e tyre siç janë telefoni vetjak, kompiuteri dhe makina private.

Kur punonjësit tuaj punojnë jashtë zyrës, ligjërisht janë nën kujdesin tuaj. Pra, kjo do të thotë se ju jeni përgjegjës që punonjësit:

 • Të kenë siguri gjatë udhëtimit
 • Të mos përfshihen në situata shqetësuese
 • Të shmangin vonesat përgjatë itinerarit

Problem është gjithashtu kur ju nuk keni dijeni për vendodhjen dhe punën e kryer të punonjësve. Për më tepër, do të ketë gjithmonë gjëra jashtë kontrollit tuaj: rezervimet, emergjencat, ndryshimet e motit, dhe ndodhi të tjera në lidhje me çështjet e punës, politike ose ekonomike.

6. Vështirësi në mbikëqyrjen e shpenzimeve

Një nga gjërat që ju bëni në fund të çdo udhëtimi, është të uleni dhe të kryeni me qetësi llogaritjen e faturave – apo jo?. Ky proces bëhet edhe më i lehtë kur kalon nën mbikëqyrjen e KMU-së.

Por, ç’ndodh në rast kur udhëtimet mbeten të pa menaxhuara?

Kur punonjësve nuk u jepet akses në financat e kompanisë ose punëdhënësi nuk mundëson para mjaftushëm për punonjësin e tij, normalisht punonjësi shpenzon nga buxheti vetjak. Kjo gjë do të thotë që punonjësi duhet të shpaguhet për shpenzimet e tij. Pra, e thënë ndryshe, ky proces bëhet edhe më i gjatë dhe shpesh kthehet në problematik.

7. Mungesë inventari rreth të dhënave për t’u përdorur në të ardhmen

Nëse ju nu keni menaxhuar ndonjëherë udhëtimet e biznesit tuaj, ju humbisni mundësi të shumta. Në këtë mënyrë biznesi juaj ndikohet prej paqartësisë, stresit dhe shpenzimeve të larta. Gjithashtu, ndikim negativ do të pësojë organizimi i strategjive dhe i buxhetit të së ardhmes.

Mungesa e të dhënave të sakta do të sjellë si pasojë menaxhim jo të duhur të rregullores së udhëtimeve. Gjë kjo që do t’ju detyrojë të merrni vendime të nxituara rreth kufirit të shpenzimeve që shpesh janë pothuajse të pamundura për t’u arritur duke mos humbur vlera të tjera brenda biznesit tuaj.

8. Personalisht i përfshirë në komunikim me operatorët e udhëtimeve

Mungesa e menaxhimit të udhëtimeve ju vë në pozitë ku do t’ju duhet të merreni personalisht me operatorët e udhëtimeve, për shembull: ju duhet të komunikoni me operatorin e kompanisë ajrore që mbulon një zonë të caktuar të Kinës. Në këtë situatë, komunikimi lehtësisht mund të krijoj paqartësi, sidomos në raste kur gjuha kthehet në pengesë. Gjithashtu; edhe në raste kur ju duhet të kërkoni shpagim nga një kompani e madhe udhëtimesh ajrore, ndryshimin e fluturimit ose anulim të biletave, procesi bëhet shumë i komplikuar. Gjithashtu, kur biletat nuk përdoren, procesi i rimbursimit shpesh sjell harxhim kohe shtesë dhe rritje të shpenzimeve të biznesit tuaj. Komunikimi me anë të robotëve automatikë të linjave ajrore, dhe jo nëpërmjet komunikimit të dretjtpërdrejtë me operatorët e linjës ose kompanisë, ju merr kohë dhe në fund nuk jep rezulatet më të mira për ju. Gjithashtu shpagimet nuk bëhen në para në qoftë se nuk arrihet kontakt me një operator real të linjës ajrore.

Mendoni për një strategji në menaxhimin e udhëtimeve

Ndërkohë që për bizneset e reja menaxhimi i udhëtimeve është jetik, lënia pa një strategji të tillë ju çon drejt shpenzimeve të panevojshme. Për një biznes të ri, mison kryesor duhet të jetë menaxhimi i udhëtimeve të brendshme të cilat kthehen në lodhje të tepërta dhe pa të ardhme ekonomike. Pra, në këtë pikë lidhja me një kompani që menaxhon udhëtimet e brendshme të një biznesi është thelbësore. Menaxheri i udhëtimeve, eskpert i një KMU (kompani e menaxhimit të udhëtimeve), do t’ju ndihmojë në krijimin e një “politike” të ndërthurur me sistemet operative, mbarëvajtjen e procedurave dhe dokumentimin e veprimtarive të cilat sjellin si rrjedhojë bashkëveprimin e pëlqyeshëm midis departamenteve.  

Kur menaxhoni udhëtimet për kompaninë tuaj, duhet të siguroheni që çdo detaj të trajtohet në mënyrë efikase dhe efektive. Një plan udhëtimi i menaxhuar jo vetëm që do t’ju ndihmojë të merrni vlera monetare në kthim, por gjithashtu do t’i mbani punonjësit tuaj të kënaqur me udhëtimet e tyre.

Udhëtimi i menaxhuar prej ekspertëve të një KMU-je lejon:

 • Rezervim dhe planifikim udhëtimesh
 • Mbikëqyrje të itenerarit, faturave, vendimarrjeve, kontroll dhe ndërtimin e “politikave” të tjera të lidhura me punonjësit
 • Kontroll mbi buxhetin
 • Material të plotë me të dhëna (travel data) dhe monitorim të CO2

Çfarë nevojitet për menaxhimin e udhëtimeve të biznesit tuaj?

Siç e përmendëm më lart, është më mirë të krijoni dhe zbatoni një “politikë” të udhëtimeve që herët, edhe nëse kompania juaj është ende në fazat e saj të rritjes. Menaxhimi i udhëtimeve nga një eskpert i KMU-së do të zgjidhë të tetë problemet që trajtuam në këtë artikull. Gjithashtu do t’ju mbrojë ju dhe punonjësit tuaj që të mos kapeni në befasi nga rrethanat e së ardhmes.

Kryesisht, ju duhet të kujdeseni që “politikat” e udhëtimeve të biznesit tuaj të jenë ndërtuar në mënyrë që përfitimet të jenë të dyanëshme, për ju dhe punonjësit tuaj. Për punonjësit “politikat” e tilla duhet të jenë të përshtatshme, të lehta për t’u kuptuar, të prera dhe specifike për nevojat e tyre që lidhen me punën e biznesit.