Blog /Java e Turizmit Religjioz

Posted on 21 Feb 2023

Java e Turizmit Religjioz

“Ne në Elite Travel Group e shohim gjithmonë me përparësi kulturën dhe përhapjen e saj tek të rinjtë dhe të huajt. Të certifikuar Travelife në lidhje me qëndrueshmërinë, besojmë se turizmi fetar është një element i rëndësishëm i kulturës sonë që përçon vlerën dhe traditën e bashkëjetesës fetare në Shqipëri. Të interesuar gjithashtu për të krijuar produkte të reja kulturore, ku pa dyshim feja ka nje peshë specifike dhe mjaft të rëndësishme, ndihmojmë edhe në zbutjen e sezonalitetit. Ne besojmë se duhet t’i ndihmojmë të rinjtë të informohen mbi vlerat fetare, të investohen duke studiuar dhe hulumtuar, duke nxjerrë në dukje vlerat e turizmit fetar.  I gjithë ky proces, i ndihmon ta kthejnë punën e tyre  në pasion, të mbledhin informacione dhe dije cilesore, si dhe të krijojnë mundësi aplikimi të asaj çka kanë studiuar në punësim për një të ardhme të qëndrueshme.”

 – Elvis Kotherja, Managing Director ELITE TRAVEL GROUP

Java e Turizmit Religjioz dhe Elite Travel Group si partner:

Java e Turizmit Religjioz (JTR) është një nismë e Forumit të Turizmit Religjioz të Kolegjit Universitar Logos (KUL). Elite Travel Group, ngahera ka qenë mbështetëse e nismave dhe kauzave që i shërbejnë komunitetit dhe qëndrushmërisë. Duke e parë turizmin religjioz si një aspekt të rëndësishëm të turizmit të qëndrueshëm ne kemi vendosur ta mbështesim këtë nismë në disa mënyra. Ne e shohim këtë si një mundësi të artë për të integruar vlerat e muslimanizmit, ortodoksisë, katolicizmit dhe bektashizmit në një kulturë të përhershme shqiptare.

Turizmi religjioz si pjesë e qëndrueshmërisë:

Turizmi religjioz është një subjekt i shkëlqyer për tu shndërruar në një sferë të përhershme të qëndrueshmërisë. Kulturalisht ai ndihmon në kërkimin e njerëzve për besim, njohje dhe kuptim. Ekonomikisht, turizmi religjioz ndihmon në ndërtimin e ekonomive lokale të komuniteteve dhe shërben si një mbledhës i mirë i njerëzve. Nga ana mjedisore, ky lloj turizmi evokon respekt dhe përkujdesje ndaj objekteve me rëndësi fetare dhe natyrore që janë pjesë të rëndësishme të trashëgimisë sonë. Në këtë botëkuptim, ne e shohim turizmin religjioz si një investim të padiskutueshëm në të mirë të Shqipërisë. Vetë koncepti i bashkëjetesës fetare mbi të cilin mbështetet, shërben si një nxitës ogurmirë për zhvillimin dhe përmirësimin e tij. Duke u përpjekur për një turizëm religjioz tërësisht të qëndrueshëm, ne mbrojmë dhe pasurojmë kulturën dhe traditën tonë.

Si ndihmojmë ne:

Mbështesim nismën

Duke mbështetur nismën e JTR-së ne sigurohemi për zhvillimin dhe përparimin e elementëve të qëndrueshmërisë në Shqipëri.

Mbështesim studentët

Elite Travel Group do të ofrojë disa bursa studimi në programin e Turizmit Religjios pranë KUL. Në këtë mënyrë ne lëmë gjurmë dhe thjeshtëzojmë rrugëtimin e studentëve, duke ushqyer komunitetin me vlera dhe profesionistë.

Mbështetemi tek entitetet fetare

Në përfundim të eventit do t’i besojmë entiteteve fetare disa detyra. Së pari entitetet fetare duhet të inventarizojnë gjithë objektet me vlerë historike, kulturore, shpirtërore në lëmin fetar. Duhet të ndërlidhin punën e tyre me materiale shkencore, botime, përmbajtje të shkruar dhe pamore, mirëmbajten e tyre sa më bashkëkohore, dhe manaxhimin e tyre nga profesionistët e rinj. Së dyti, ato duhet të ndërgjegjësojnë në masë shoqërinë, veçanërisht të rinjtë rreth rëndësisë, vlerave, mundësive dhe përmbushjes shpirtërore që ofron turizmi religjioz.

Jemi mirënjohës për Prof. Dr. Georgios Gaitanos, i cili lekton pranë KUL dhe është kujdesur personalisht për përfshirje e zotit Elvis Kotherja dhe Elite Travel Group në Javën e Turizmit Religjioz.

Blog /Religious Tourism Week

Posted on 21 Feb 2023

Religious Tourism Week

“At Elite Travel Group we have always seen culture and its spread to youth and foreigners as a priority. Certified by Travelife regarding sustainability, we believe religious tourism is a valuable aspect of our culture, communicating the value and tradition of religious coexistence in Albania. Also interested in creating new cultural products, where religion has a very specific and special importance, we also help mitigating seasonality. We believe we must raise awareness about religious values to young people, help them invest through studying and researching, making religious tourism benefits evident. This hole process, contributes in them turning work to a passion, accumulating qualitative knowledge and information and also creating possibilities to apply what they’ve studied in their employment for a sustainable future.”

– Elvis Kotherja, Managing Director ELITE TRAVEL GROUP

Religious Tourism Week and Elite Travel Group as a partner:

Religious Tourism Week (RTW) it’s an initiative of the Religious Tourism Forum at Logos University College (LUC). Elite Travel Group, has always supported such initiatives and causes that contribute to community and sustainability. Seeing religious tourism as an important field of sustainable tourism we have decided to support the event in different ways. We look at it as a golden opportunity to integrate Muslimism, Orthodoxy, Catholicism and Bektashism in a permanent Albanian culture.

Religious tourism as part of sustainability:

Religious tourism it’s an awesome subject to be transformed in a permanent sustainability medium. Culturally, it helps people in their seek for belief, identity and understanding. Economically, religious tourism helps building local communities’ economy and serves as a great meeting point for people. Environmentally, this type of tourism evokes respect and compassion for objects of religious and natural importance, as they are a huge part of our heritage. From this point of view, we are convinced religious tourism is an absolute needed investment for the benefit of Albania. The religious coexistence concept on which it takes meaning, serves as a good-omen promoter for development and optimizing. Attempting towards a sustainable religious tourism we protect and enrich our culture and traditions.

How we help:

Supporting the initiative

By supporting the RTE we make sure to promote development and going forward with sustainability matters in Albania.

Supporting students

Elite Travel Group will offer some study scholarships on the Religious Tourism program in partnership with LUC. This way, we make sure to leave our traces and feed community with values and professionals.

Relying on religious entities 

In the long run, we’ll trust the religious entities with some duties. First, they will have to inventory all objects of historical, cultural and spiritual significance in the religious spectrum. They’ll need to interlink their work with scientific materials, published works, written and visual content, contemporary maintenance and the young professionals’ management. Secondly, they’ll have to raise great awareness on the importance, values, opportunities and fulfillment religious tourism has to offer.

We’re thankful for Dr. Prof. Georgios Gaitanos, who’s seen personally for Mr. Elvis Kotherja’s and Elite Travel Group’s participation in the Religious Tourism Week.

Corporate News /Çertifikimi i Qëndrueshmërisë Travelife për Elite Travel Group

Postuar 11 Jan 2022

Çertifikimi i Qëndrueshmërisë Travelife për Elite Travel Group

Elbasan, në 7 Shkurt 2022 Elite Travel Group përfitoi Certifikatën e Travelife. Për Elite Travel Group, ky certifikim vjen si shpërblim për punën e gjatë e të palodhshme që ka treguar si korporatë e cila kryeson në përpjekjet për qëndrueshmëri dhe përgjegjësi sociale.

Elite Travel Group qëndron, si një operator turistik, në përputhje të plotë me mbi 200 kritere të lidhura me: praktikat e qëndrueshme në mjedisin e punës, gamën e produkteve, marrëdhënien me partnerë internacional dhe marrëdhënien me klientin. Standardet e Travelife janë të akredituara prej kohësh nga Kombet e Bashkuara dhe në përputhje të plotë me kriteret Globale në aspektin e Turizmit të Qëndrueshëm (www.gstcouncil.org).

Elite Travel Group është operatori i parë turistik në Shqipëri që ka fituar çmimin Travelife. Si pjesë e këtij procesi, i cili filloi në vitin 2018, Elite Travel Group arriti disa arritje, duke përfshirë:

 

  1. Trajnimin e të gjithë stafit mbi Qëndrueshmërinë dhe Turizmin e Qëndrueshëm.
  2. Reduktimin e përdorimit të letrësdhe kostove të energjisë nëpërmjet monitorimit të qëndrueshëm dhe politikave të blerjes.
  3. Ndarja e mbetjeve të zyrës për riciklim
  4. Informimi i klientëve rreth opsioneve të kompensimit të karbonit dhe shtimi i pyetjeve të qëndrueshmërisë në formularët e komenteve.
  5. Kontaktimi me furnitorët dhe postimi i Politikave dhe Kodit të Sjelljes tonë të Qëndrueshmërisë në faqet tona të internetit për të promovuar partneritete transparente dhe për të siguruar standardet më të larta etike në lidhje me çështjet e të drejtave të punonjësve, punës, trafikimit të fëmijëve, ndotjes dhe mbrojtjes së kafshëve dhe kulturës lokale të ndikuar nga turizmi.

‘‘Jam i gëzuar të shoh se qëndrueshmëria në sektorët e turizmit po merr rëndësinë e domosdoshme. Certifikimi i pionerëve të Elite Travel Group do të frymëzojë edhe kompani të tjera Shqiptare që të ndjekin të njëjtin rrugëtim’’

– Z. Naut Kusters, Manaxher i Përgjithshëm i Travelife për Operatorë Turistik

Travelife është kompani ndërkombëtare e cila certifikon kompanitë në sektorin e uhëtimeve/turizmit me certifikatën e qëndrueshmërisë. Mbi 40 shoqata turistike janë duke promovuar këtë model tek anëtarët e tyre, përfshirë këtu edhe 20 shoqata Europiane të turizmit. Nga viti 2012, mbi 1 500 operatorë turistikë në mbarë botën janë trajnuar në CSR dhe mbi 500 kanë arritur Certifikimin e Qëndrueshmërisë.

 

– Shënimet e redaktorit

Certifikata Travelife për Elite Travel Group

Rreth Travelife

Travelife është një skemë certifikimi, e dedikuar për arritjen e praktikave të qëndrueshme brenda industrisë së turizmit. Ajo u ofron kompanive qëllime realiste të qëndrueshmërisë, mjete dhe zgjidhje për të zbatuar ndryshime pozitive brenda bizneseve të tyre dhe zinxhirëve të furnizimit. Skema si dy seksione. Travelife për Hotele menaxhohet nga ABTA – Shoqata e Udhëtimit në Mbretërinë e Bashkuar. Travelife për operatorët turistikë menaxhohet nga ECEAT – një organizatë jofitimprurëse me qendër në Holandë.

Travelife për operatorët turistikë ofron trajnime në internet dhe mjete praktike për menaxhimin dhe certifikimin e qëndrueshmërisë. Mjetet e trajnimit dhe online janë të përshtatshme për operatorët turistikë të çdo madhësie dhe mbulojnë të gjitha aspektet e menaxhimit të biznesit të kompanisë së udhëtimit, duke përfshirë operacionet e zyrës, zinxhirin e furnizimit, destinacionet dhe konsumatorët. Me paraqitjen e një raporti në përputhje me standardin Travelife (bazuar në një auditim të pavarur në vend), kompania mund të marrë statusin “Travelife Certified”. Standardi Travelife bazohet në temat e plota të Përgjegjësisë Sociale të Korporatës, duke përfshirë kushtet e punës, të drejtat e njeriut, mjedisin, biodiversitetin dhe praktikat e drejta të biznesit. Kërkesat e menaxhimit janë në përputhje me EMAS dhe ISO 14001. Skema mbështetet nga më shumë se 35 shoqata kombëtare të udhëtimit për të çuar më tej zbatimin e saj midis anëtarëve.

Blog /Travelife Certified Sustainability Award for Elite Travel Group

Posted on 11 Jan 2022

Travelife Certified Sustainability Award for Elite Travel Group

Elbasan, February 7, 2022 – Elite Travel Group received the Travelife Certified award today. The award is a recognition for the long-term efforts and sustainability and corporate social responsibility leadership Elite Travel Group has demonstrated.

Elite Travel Group is in compliance with more than 200 criteria relating to a tour operators’ sustainability practices in office management, product range, international business partners and customer information. The Travelife standard covers the ISO 26000 Corporate Social Responsibility themes, including environment, biodiversity, human rights, and labor relations; and is formally recognized as in full compliance with the UN-supported Global Sustainable Tourism Criteria.

Elite Travel Group is the first tour operator in Albania to have achieved the Travelife Certified award. As part of this process, which began in 2018, Elite Travel Group achieved several milestones, including:

 

  1. Training All Staff on Sustainability & Sustainable Tourism
  2. Reducing Energy and Paper Usage and Costs through sustainable monitoring and purchasing policies.
  3. Separating Office Waste for Recycling
  4. Informing clients about carbon offset options & adding sustainability questions to feedback forms.
  5. Contacting suppliers and posting our Sustainability Policies and Code of Conduct on our websites to promote transparent partnerships and ensure the highest ethical standards regarding issues of Employee Rights, Child Labor and Trafficking, Pollution, and Protection of Animals and Local Culture impacted by Tourism.

“I am delighted to see that sustainability in the tour operators sector is gaining momentum. The award of the trailblazer Elite Travel Group will inspire other companies in Albania to follow the same path,”

– Mr. Naut Kusters, General Manager of Travelife for Tour Operators

Travelife is the leading international sustainability certification for the travel sector. More than 40 national travel associations are promoting the scheme to their members, including 20 European Travel associations and The Pacific Asia Travel Association (PATA). Since 2012, more than 1,500 tour operators have been trained in CSR and more than 500 tour operators have received a Travelife award.  

Elite Travel Group Travelife Certification

Editor notes

About Elite Travel Group

About Travelife

Travelife is the leading international sustainability certification for the travel sector. More than 40 national travel associations are promoting the scheme to their members, including 20 European Travel associations and The Pacific Asia Travel Association (PATA). Since 2012, more than 1,500 tour operators have been trained in CSR and more than 500 tour operators have received a Travelife award.  

Travelife is a certification scheme, dedicated to achieving sustainable practices within the tourism industry.  It provides companies with realistic sustainability goals, tools and solutions to implement positive change within their businesses and supply chains. The scheme as two sections. Travelife for Hotels is managed by ABTA – The UK Travel Association. Travelife for Tour operators is managed by ECEAT- a not-for-profit organisation based in The Netherlands.

 

Travelife for Tour Operators provides online training and practical tools for sustainability management and certification. The training and online tools are suitable for tour operators of any size and cover all management aspects of the travel company business including office operations, the supply chain, destinations and consumers. Upon submitting a report in compliance with the Travelife standard (based on an independent onsite audit), the company can obtain the “Travelife Certified” status. The Travelife standard is based upon the full Corporate Social Responsibility themes, including labour conditions, human rights, environment, biodiversity and fair business practices. The management requirements are compatible with EMAS and ISO 14001. The scheme is supported by more than 35 national travel associations to further its implementation among members.

Blog/Corporate Retreats in Albania

Written by Juliane Zimmerman / Posted on 31 Jan 2022

Corporate Retreats in Albania

For more than a year now, organizations and businesses have been forced to cope with the impacts of the Covid-19 pandemic. Ever-changing rules and regulations, or the shift towards an increasingly flexible, dynamic, and digitized work culture are just a few to mention. Many of these impacts leave enterprises continuously struggling to adjust their day-to-day business, and their employees drained and longing for social connections. Sounds familiar? Then maybe you should consider taking your team on a corporate retreat … in Albania!

Why should you plan a corporate retreat in Albania?

First of all, the question is: Why should you plan a corporate retreat? Two benefits of a corporate retreat are that it will give your employees both a chance to recharge their batteries and plenty of opportunities to bond. Beyond that, a retreat can be much more than a fun or – depending on whether company members actually know and like each other – slightly forced and awkward group holiday: A corporate retreat will usually involve intensive working sessions, allowing you and your team to focus on the bigger picture. Far away from the noises and disturbances of everyday life. Defining macro-strategies, hatching new product ideas, giving the company philosophy that long-needed upgrade, training your staff on a new online-collaboration tool – you name it.

The next question then is: Why out of all places in the world should you pick Albania as the location for your corporate retreat? Well. Have you been to Albania? Whether you want to get away from everything, or get inspired by a vibrant urban atmosphere; whether you are looking for a rustic guesthouse, a cozy boutique hotel, or a beach resort with plenty of meeting venues and a large SPA offers; whether you want your employees to bond over an escape room game, a challenging hiking adventure, a yoga session on the beach, or while sampling some delicious Albanian wines – we have it all! And despite its diversity, Albania is also a conveniently small country. This means you will get from the airport to your retreat location no time wasted.

When should you go?

Kruje - Old Bazzar

Without doubt, Albania is beautiful all year round, and finding the perfect time for your retreat also depends on the location and the activities you have in mind. We, however, especially recommend you to plan your corporate retreat in Albania in spring or autumn. During that time, the weather will still be sunny and warm but not too hot, and you will have the natural, historical, and cultural sites almost exclusively to yourselves.

Blog/Spoonbill Nest Innovation Center

Posted on 24 Nov 2021

SPOONBILL NEST INNOVATION CENTER AS THE 1ST GREEN DESTINATION REPRESENTATIVE FOR ALBANIA AND KOSOVO

Spoonbill Nest Innovation Center, in conjunction with Elite Travel Group, located in Elbasan, becomes the 1st Green Destination Representative for Albania and Kosovo. Spoonbill Nest Innovation Center has signed a contract with Green Destinations, an international organization dedicated to sustainable tourism development, to become their first independent representative in Albania. Spoonbill Nest will also support destinations in Kosovo that wish to become Green Destinations.

GREEN DESTINATIONS

is a non-profit foundation aiming sustainable destination development and recognition, through a global partnership of representatives to achieve a more decentralized approach towards the same goal, building a sustainable destinations community. Green Destinations offers cities, municipalities, protected areas, and private destinations an opportunity to gain international recognition for their social, economic, and environmental sustainability efforts, through certification and competition in their annual TOP 100 competition.

*for more information about green destinations visit: www.greendestinations.org

SPOONBILL NEST INNOVATION CENTER

is a non-profit and VET Centre, focused on education, training and society building for Albanian youth, with a goal of creating a more digital, inclusive, and sustainable society. Working mostly in the IT and tourism sectors, their intention is to enhance practical skills to fill the needs of the labor market and raise awareness among Albanian youth regarding sustainable development, building a society and economy that supports and values the natural environment.

This year, Spoonbill Nest Innovation Center is taking a step forward by becoming a part of this worldwide network of Representatives, promoting the concept of sustainability in the tourism sector by representing Green Destinations in both Albania and Kosovo, and will be approaching new destinations to be a part of the program. Those wishing to find out more about the Green Destinations program should email info@spoonbillnestcenter.org for more information.

News /COVID-19 Status Update

Posted on 03 Nov 2021

COVID-19: Situation Displayed by World Health Organization

COVID-19 in the Balkans

Covid-19, a respiratory disease, which had its origin in Wuhan, China in December 2019, has now spread globally. Inevitably, the Balkan region makes no exception. The outbreak of this virus evolves rapidly with new cases every day, but the statistics  show as follows:

Covid-19 Balkans
Covid19-Balkans
Covid19-Balkans

COVID-19 in Albania

In Albania, the cities with the reported cases are as listed below:

Covid-19 Albania - Big Table
Covid19-Albania

Following the novel coronavirus outbreak, the Albanian government started to take some measures to slow down the spread of the disease. The government presented a few prevention measures regarding tourism this year.
For further information about travel in Albania, click here.

COVID-19 Prevention Measures in Albania

Public movement is restricted from 23:00 until 06:00 A.M, except for health reasons or emergencies. Masks remain mandatory for indoors and public transportation. It is recommended to keep the mask in all those places where is not possible to keep social distance and for those which have not received the full dose of vaccination. Night clubs remain closed. Activities are restricted from 23:00  until 06:00 A.M for bars and restaurant, except the delivery service. Outdoor gatherings will be allowed for up to 50 people, following the protocol of rules and social distance, set by the Institute of Public Health Albania: http://www.ishp.gov.al/. Sports championships, the activities of theatres, artistic, cultural performances, and conferences will be allowed with the presence of fans, with a reduced capacity of up to 30% according to the IPH protocol.

Traveling in Albania

Your wellbeing is primary for us. During this unprecedented situation created by COVID-19, we have been in touch with all the public institutions and local partners, to assure maximal security on all of your travels with us.

We have strictly followed and we have implemented all the guidelines and protocols published by the Ministry of Health and Social Protection & The Institute of Public Health, against the spread of the virus.

Starting from 06th of September 2021, to enter the Republic of Albania, whether by land, sea or air, you must be equipped with:

• Vaccination passport, which is valid 14 days after the second dose of vaccine has been administered; OR

• PCR test performed up to 72 hours before entry; OR

• Rapid antigen test performed within 48 hours before entry; OR

• Valid document proving that you have passed or recovered from Covid-19 up to 6 months after recovery;

• These criteria also applies to those travelers who transit through Albania; 

• Children up to the age of 6 are exempt from these criteria; 

• Albanian citizens residing in Albania, who return and do not have a document mentioned above, must be isolated for 10 days and inform the health authorities to perform a test at the end of isolation.

• Only traveling passengers will enter the airport building, avoiding being escorted by their family members;

• Passengers must respect the social distance of 1.5 meters during the entire stay at the airport;

• Priority is given to the elderly, people in need, and families with minor children; 

 

For more information: https://www.tirana-airport.com/c/116/measures-and-rules/

News/First Flight from Yerevan to Tirana

Posted on 20 Jul 2021

First Flight from Yerevan to Tirana International Airport

Another link has been established with Tirana International Airport. On July 10, 2021, the first charter from Yerevan, Armenia arrived in Tirana. Direct flights will be carried out during the high season by Albawings, an Albanian airline. Discussions started since March 2021 and finally it was made possible with a cooperation between Visa ConcordElite Travel Albania, and Albawings.

 

 

Visa Concord Travel Group is one of the leading Armenian travel agencies. It was founded in 1997 and has almost 20 years of experience in the travel industry. In addition, they are a member of the Lufthansa City Center franchise and an accredited partner of IATA and American Express Travel. Some of their clients are large private companies operating in Armenia.

Elite Travel cooperation with Visa Concord

We are proud that Visa Concord is cooperating with Elite Travel Albania to bring our undiscovered Mediterranean country closer to its clients and Armenian tourists. They will be offering different travel packages. These packages will include some of the best  accommodation options in Albania and tours starting from coastal cities to important historical and cultural centers. 

 

We hope that this first flight is only the beginning of many more and we start to see the revitalisation of the Albanian tourism.

Stay tuned for more updates!

News/Our experience with ISRAIR in 2021

Posted on 17 July 2021

Our Experience with ISRAIR in 2021

Ever since Albania became a green list country and was considered a no-risk destination, there have been discussions on the arrival of foreign tourists. 

 

In May, we had some great news about the restart of tourism in Albania. The first flight from Israir Airlines arrived at Tirana International Airport on May 13th. Israir is a well-known Israeli airline with an international reputation and is growing fastly in the Israeli market. 

ETG and ISRAIR

Elite Travel Group and Israir established an agreement in 2018 to provide direct flights from Israel to Albania. Just like the rest of the world, the pandemic stopped these flights. However, Israel outpaced the rest of the world with its vaccination roll-out.

Vaccinated citizens received green passes to facilitate traveling. That is why tourists from Israel were some of the first that we were expecting. Tourists arriving with Israir flights to Albania were exclusively accommodated in 4-stars and 5-stars hotels in Tirana and Golem region in Durres.

 

During July, the charters were arriving 3 times a week, on Tuesday, Thursday, and Sunday with a full capacity of 160 seats for each flight. 

What do they like the most about Albania?

Ohrid excursion israel tourists

Tourists from Israel have a wide range of preferred activities in Albania. Most of them are on leisure trips in hotels in Tirana and fewer in Durres beach hotels. They are satisfied with the activities and consider Albania as a well-balanced value for money destination. Mostly, they are interested in cultural trips, adventure, and outdoor activities. Their most preferred programs are Off-Road Tours with 4×4 cars throughout Albania and other Balkan countries. This is because, in their country, the military is mandatory and lasts three years. Consequently, they got the skills to adapt to mountains, wildlife, and be great drivers in off-road tours.

 

Another reason why they love Albania is because of our water resources. In Israel, they lack these kinds of resources, and they use filters to transform salty water into normal water suitable for drinking and normal daily usage. Tourists from Israel also like Albania because of the past relations from WWII. Albanians have welcomed and supported them during those hard times.

Albanian tourism and the future

The arrival of Israeli tourists is a green light and a sign that tourism in Albania will soon start to breathe and hopefully return to the previous levels before the pandemic.

 

We are working hard and hope that Albania will become a year-round destination for Israeli guests. Tackling seasonality is Elite Travel Group’s and Israir’s common mission and vision for the hospitality industry after the Covid-19 pandemic.

News / ETG cooperation with vet schools

Posted on 12 Nov 2020

ETG cooperation with VET schools:

32 students in 4 disciplines

It has been a while now that we have introduced our Corporation Social Responsibility project, which concerns the education and training of the youth in our city. That is why we created the Elite Academy. A sub-brand exclusively dedicated to all those interested in learning new skills for the future of the workplace. Of course, our main partners in this initiative have been the VET Schools of Elbasan. European Vocational Skills Week

Multimedia Course

How Elite Travel Group cooperates with schools?

We started our cooperation with these schools earlier in 2008, while our brand in cooperation with the international and central government, wanted to implement Dual VET education in tourism (German model).

 

It has been a long journey and finally after the legislation improvements during 2018, 2019, and now, we are excited to share our progress. We introduced our first courses, which consisted of theoretical and practical teaching.

 

Luckily, we had great communication with these VET schools who trusted in our guidance for their students. At first, we had 14 students who participated in our training courses in different categories. All those who had good English skills were directly employed part-time in their field of interest. This year, we have 33 students in the first semester already, and we expect to double this number during the second semester. European Vocational Skills Week

Developer course
Marketing Course

What do we aspire to achieve?

Our goal is to support the young students of these schools by mentoring, inspiring them, and also offering them internship opportunities. This is something that the educational system in Elbasan has lacked for several years now.

 

The youth needs to be aware of the opportunities that they have in their country, and also discover their passion. As our General Manager, Mr. Elvis Kotherja, says – “Every single student has their own talent. However, we should be patient and show them all we have to offer and tell them what is in for them. In this way, they can understand and choose what they are good at.” 

 

So, we aspire to set a new standard in education in our city. We believe that next year we will have a lot more to tell regarding the cooperation between an enterprise, VET schools, and local institutions. Stay tuned for our next updates!