News/ETG cooperation with "Salih Ceka" VET school

Posted on 6 April 2023

“Elite Travel Group has always wanted to be up to date and bring innovation to the field of tourism. Based on personal interest, but also on an insurmountable study of the situation in the country, we developed the vision that Albania had and continues to have a great need for investment in vocational education.

I say vision for two reasons. First, the need made people aware of this important aspect of the market and secondly, we have been the first to persistently propose the introduction of ‘Dual System’ in the education system, a system that starts at high school then followed at university.

There are no students not to have talent and skills. They should only be advised and directed in such a way as to explore their talent free and securely. I believe that cooperation with the vocational school ‘Salih Ceka’ is successful precisely thanks to the guideline we provide for students and the common desire to be progressive.”

Elvis Kotherja, General Manager of ELITE TRAVEL GROUP

How did cooperation begin?

This cooperation cannot be redeemed without first recognizing the twenty-one-year tradition of Elite Travel Group in the field of tourism. In 2013 the vision for the introduction of the dual system into the education system was readily accepted as an important requirement for the development of vocational education. In 2019 Elite Travel Group is contacted and held talks with the School Business Coordinator, Julian Kasapi (ICT profile teacher). Talks took place on the line of vocational practices (Law on vocational education, Instruction 14, March 2020) in business. An agreement was reached (20 February 2021) and at first 34 students became part of these practices, then 46, 70 and this number gets bigger by the day.

At the time the school offered to students the profiles of Hotels and Tourism, Textile-Confusions, Thermohydraulic Systems Installer, ICT, Economics-Business, Wood Processing. Practices near Elite Travel Group initially began in Hotels and Tourism of in the Tourist Guide profile and TIK direction (programming, graphic design). Profile Services on Travel and Tourism have then been added (H-T) and Digital Marketing Profile (ICT).

This collaboration has flourished over time, strengthening friendship and collaboration between the school and Elite Travel Group. This relationship has served the community by creating new jobs and training future professionals. The common vision between the two structures has led to the creation and implementation of traditions and projects of value and importance. Four school students have been employed by Elite Travel Group, a fact that we feel good and hopeful about integrating young people into the market.

Ongoing training

The climate created by the development of practices paved the way for the development of a number of different trainings related directly to student training: Programming, Web Full-Stack Page Development, Graphic Design, Digital Management, Tourist Operator, Touristic Agent. These training has been done in collaboration with Elite Academy, the company’s academy, which aims to educate and train young people.

In addition to ongoing training, in cooperation with the company, the school has several times visited the business where students have closely affected the experience of working in the premises and with the demands of Elite Travel Group. Also, cooperation has also continued in the joint promotion of the school to grade 7-9 students, as partners, with a genuine marketing strategy.

Introduction to Python Coding (22 January 2022) – this training regarding programming with Python had “Salih Ceka” and the Pre-University Education Office of Elbasan as co-working partners. A really fantastic experience that brought together girl students from the nine-year system schools and ICT teachers, and conveyed to them a new approach and worlding around Python.

“Salih Ceka” in Spoonbill Nest:

The school is an early participant in Spoonbill Nest and the Business Relations Coordinator is the connecting point, Mr. Kasapi. Serving as a project officer, he has developed our joint initiatives and projects. The last time, the school’s newest initiative was to increase the number of girls in the ICT direction and improve curricula by adapting to the needs of businesses and the labor market. These initiatives we feel proud for. Previous experience at Spoonbill Nest has strengthened the tradition of performing vocational practices near our premises and training students.

Project “Sustainable Hospitality Management”:

This project was thought to be an excellent alternative to update, modernize and digitize the Hotels and Tourism management curriculum, into the Sustainable Hospitality Management curriculum. The purpose of this project is to bring closer to contemporary standards the modern tourism and hospitality industry in the country. It seeks to do so by investing in education, through the creation of an ERP platform, which will connect all participating actors to ensure transparency and to bring graduate students with greater employment opportunities, with adaptation skills and ready to face market demands. This project will teach students about the ideas of skilling, reskilling and lifelong learning, introducing them simultaneously to the ideas of social, economic and environmental sustainability. All this to build long-term careers and development prospects.

Elite Travel Group, integrated part of the vocational school “Salih Ceka”:

During the three years of close cooperation, the company’s management staff and Elite Academy mentors have shown special care towards this relationship, coming from the desire and common spirit of trying new things, as well as from the excellent school students, who have enriched and added color to the company over time.

Our general manager, Mr. Kotherja was elected chairman of the school board, passing the experience and joint work to a higher level of professionalism.

The school management board is an internal school body, which aims to ensure performance quality, institutional support and social partners’ engagement.

The future

In the future we plan to expand this cooperation, to touch on other achievements, and to become part of valuable projects for society and the hospitality industry. We are hopeful that it is a long journey, which has just begun and will be successful.

News /Bashkëpunimi i ETG me shkollën Profesionale “Salih Ceka”

Posted on 6 April 2023

“Elite Travel Group gjithnjë ka dashur të jetë e freskët dhe të sjellë risi në fushën e turizmit. Nisur nga interesi vetjak, por edhe nga një studim i imtësishëm i gjendjes në vend, zhvilluam vizionin se Shqipëria kishte dhe vazhdon të ketë një nevojë të madhe për investim në arsimin profesional.

Them vizion për dy arsye. Pikë së pari, nevoja i bëri njerëzit të ndërgjegjësoheshin mbi këtë aspekt të rëndësishëm të tregut dhe së dyti ne kemi qenë të parët që kemi propozuar me këmbëngulje futjen e ‘Dual System’ në sistemin arsimor, një sistem të nxëni që nis që në shkollën e mesme e pasohet më pas në të lartën.

Nuk ka nxënës që të mos ketë talent dhe aftësi. Ato veçse duhen këshilluar dhe drejtuar në mënyrë të tillë që ta eksplorojnë të lirë dhe të sigurt talentin e tyre. Besoj se bashkëpunimi me shkollën profesionale ‘Salih Ceka’ është i suksesshëm pikërisht në sajë të udhërrëfimit që ne sigurojmë për nxënësit dhe dëshirës së përbashkët për të qenë përparimtarë.”

Elvis Kotherja, Manaxher i Përgjithshëm i ELITE TRAVEL GROUP

Si nisi bashkëpunimi?

Ky bashkëpunim nuk mund të shpjegohet pa njohur më parë traditën njëzet e një vjeçare të Elite Travel Group në fushën e turizmit Mikpritjes. Në vitin 2013 vizioni për futjen e sistemit dual në sistemin arsimor u gjithëpranua si një kërkesë e rëndësishme për zhvillimin e arsimit profesional. Në vitin 2019 Elite Travel Group kontaktohet dhe zhvillon bisedime me Koordinatorin e Marrëdhenieve me Biznesin të shkollës “Salih Ceka”, Juljan Kasapi (mësues i profilit TIK). Bisedimet u zhvilluan në linjën e praktikave profesionale në biznes (Ligji për arsimin profesional, Udhëzimi 14, Mars 2020). U arrit një marrëveshje (20 shkurt 2021) dhe në fillim 34 nxënës u bënë pjesë e këtyre praktikave, më pas 46, 70 dhe ky numër veçse rritet.

Asokohe shkolla ofronte drejtimet Hoteleri-Turizëm, Tekstil-Konfeksione, Instalues i Sistemeve Termohidraulikë, TIK, Ekonomi-Biznes, Përpunim Druri. Praktikat pranë Elite Travel Group filluan fillimisht në drejtimin Hoteleri-Turizëm në profilin Guidë Turistike dhe drejtiminTIK (programim, dizajn grafik dhe marketing digjital). Janë shtuar më pas profili Shërbime në Udhëtim dhe Turizëm (H-T) dhe profili Marketing Digjital Programim (TIK).

Ky bashkëpunim ka lulëzuar me kohën, duke forcuar miqësinë dhe bashkëpunimin mes shkollës dhe Elite Travel Group. Kjo marrëdhënie mes shkollës dhe biznesit të zonës i ka shërbyer komunitetit duke krijuar vende të reja pune dhe duke aftësuar profesionistë të së ardhmes. Vizioni i përbashkët mes dy strukturave ka çuar në krijimin dhe zbatimin e traditive dhe projekteve me vlerë dhe rëndësi. Katër nxënës të shkollës janë punësuar nga Elite Travel Group, fakt për të cilin ndihemi mirë dhe shpresëplotë për integrimin e të rinjve në treg.

Trajnimet e vazhdueshme

Klima e krijuar nga zhvillimi i praktikave profesionale i hapi rrugën zhvillimit të një sërë trajnimesh të ndryshme që lidhen drejtpërsëdrejti me aftësimin e nxënësve: Programim, Web design & Maintenance, Dizajn Grafik, Manaxhim Digjital, Operator Turistik, Agjent Turisitik e Këshilltar Udhëtimi. Këto trajnime janë bërë në bashkëpunim me Elite Academy, akademinë e kompanisë, e cila synon edukimin dhe aftësimin e të rinjve.

Përveç trajnimeve të vazhdueshme, në bashkëpunim me kompaninë, shkolla ka realizuar disa herë vizita pranë biznesit ku nxënësit kanë prekur nga afër përvojën e të punuarit në mjediset dhe me kërkesat e Elite Travel Group. Gjithashtu, bashkëpunimi ka vazhduar edhe në promovimin e përbashkët të shkollës tek nxënësit e shkollave 9-vjeçare, me Elite Travel Group si projekt strategjik i shkollës, me një strategji të mirëfilltë marketingu.

Introduction to Python Coding (22 Janar 2022) – ky trajnim në lidhje me hyrjen në programimin me Python kishte partner kyesorë shkollën profesionale “Salih Ceka” dhe Zyrën Vendore të Arsimit Parauniversitar Elbasan. Një përvojë me të vërtetë fantastike që mblodhi nxënëse (vajzat e shkollave 9-vjeçare për t’i nxitur të ndjekin ëndrrat dhe pasionin për teknologjinë e veçanërisht për programimin) dhe mësuesit e TIK të shkollave 9-vjeëare, i cili përçoi tek to një qasje dhe botëkutim të ri rreth Python.

“Salih Ceka” në Spoonbill Nest:

Shkolla është pjesëmarrëse e hershme në Spoonbill Nest dhe Koordinatori i Marrëdhënieve me Biznesin është pika lidhëse, z. Kasapi. Duke shërbyer si një officer projekti, ai ka manaxhuar nismat dhe projektet tona të përbashkëta. Herën e fundit, nisma më e re e shkollës ishte rritja e numrit të vajzave në drejtimin TIK dhe përmirësimi i kurrikulave duke iu përshtatur nevojave të bizneseve dhe tregut të punës. Nisma për të cilat ndihemi krenarë dhe falenderues për bashkëpunimin. Përvoja e mëparshme në Spoonbill Nest ka forcuar traditën e kryerjes së praktikave profesionale pranë ambienteve tona dhe trajnimin e nxënësve.

Projekti “Manaxhimi i Mikpritjes së Qëndrueshme”:

Ky projekt u mendua si një alternativë e shkëlqyer për të përditësuar, modernizuar dhe digjitalizuar kurrikulën e drejtimit Hoteleri dhe Turizëm, në kurrikulën e Manaxhimit të Mikpritjes së Qëndrueshme. Qëllimi i këtij projekti është të sjellë më afër standardeve bashkëkohore industrinë moderne të turizmit dhe mikpritjes në vend. Kërkon ta bëjë këtë duke investuar në arsim, nëpërmjet krijimit të një platforme të planifikimit sipërmarrës (ERP), e cila do të lidhë të gjithë aktorët pjesëmarrës për të siguruar transparencë dhe për të nxjerrë nxënës të diplomuar me mundësi më të mëdha punësimi, me aftësi përshtatjeje dhe gati për tu përballur me kërkesat e tregut. Ky projekt do t’i mësojë nxënësit në lidhje me idetë e aftësimit, riaftësimit dhe mësimit jetëgjatë, duke i prezantuar njëkohësisht me idetë e qëndrueshmërisë shoqërore, ekonomike dhe mjedisore. E gjithë kjo për të ndërtuar karriera afatgjata dhe me perspektivë zhvillimi. Eksperienca dhe certifikimi si Travel Life na bëjnë të gatshëm e të ndërgjegjshëm që përgjëgjësia jonë është e madhe.  

Elite Travel Group, pjesë e integruar e shkollës profesionale “Salih Ceka”:

Gjatë tre viteve bashkëpunimi të ngushtë, stafi drejtues i kompanisë dhe mentorët e Elite Academy kanë treguar një kujdes të veçantë ndaj kësaj marrëdhënieje, nisur nga dëshira dhe fryma e përbashkët e të guxuarit dhe provuarit gjëra të reja, si dhe prej nxënësve të shkëlqyer të shkollës, të cilët ndër kohë e kanë pasuruar dhe i kanë shtuar ngjyra kompanisë.

Menaxheri ynë i përgjithshëm, z. E. Kotherja u zgjodh kryetar i bordit të shkollës, duke e kaluar përvojën dhe punën e përbashkët në një nivel më të lartë profesionalizmi.

Bordi drejtues i shkollës është një organ i brendshëm i shkollës, i cili ka për qëllim sigurimin e cilësisë së performancës, mbështetjen e institucionit dhe angazhimin e partnerëve socialë.

E ardhmja

Në të ardhmen planifikojmë që ky bashkëpunim të zgjerohet, të prekim të tjera arritje dhe të bëhemi pjesë e projekteve me vlerë për shoqërinë dhe industrinë e mikpritjes. Jemi shpresëplotë se është një rrugëtim i gjatë, i cili sapo ka nisur dhe do të jetë i suksesshëm.

Corporate News /Çertifikimi i Qëndrueshmërisë Travelife për Elite Travel Group

Postuar 11 Jan 2022

Çertifikimi i Qëndrueshmërisë Travelife për Elite Travel Group

Elbasan, në 7 Shkurt 2022 Elite Travel Group përfitoi Certifikatën e Travelife. Për Elite Travel Group, ky certifikim vjen si shpërblim për punën e gjatë e të palodhshme që ka treguar si korporatë e cila kryeson në përpjekjet për qëndrueshmëri dhe përgjegjësi sociale.

Elite Travel Group qëndron, si një operator turistik, në përputhje të plotë me mbi 200 kritere të lidhura me: praktikat e qëndrueshme në mjedisin e punës, gamën e produkteve, marrëdhënien me partnerë internacional dhe marrëdhënien me klientin. Standardet e Travelife janë të akredituara prej kohësh nga Kombet e Bashkuara dhe në përputhje të plotë me kriteret Globale në aspektin e Turizmit të Qëndrueshëm (www.gstcouncil.org).

Elite Travel Group është operatori i parë turistik në Shqipëri që ka fituar çmimin Travelife. Si pjesë e këtij procesi, i cili filloi në vitin 2018, Elite Travel Group arriti disa arritje, duke përfshirë:

 

  1. Trajnimin e të gjithë stafit mbi Qëndrueshmërinë dhe Turizmin e Qëndrueshëm.
  2. Reduktimin e përdorimit të letrësdhe kostove të energjisë nëpërmjet monitorimit të qëndrueshëm dhe politikave të blerjes.
  3. Ndarja e mbetjeve të zyrës për riciklim
  4. Informimi i klientëve rreth opsioneve të kompensimit të karbonit dhe shtimi i pyetjeve të qëndrueshmërisë në formularët e komenteve.
  5. Kontaktimi me furnitorët dhe postimi i Politikave dhe Kodit të Sjelljes tonë të Qëndrueshmërisë në faqet tona të internetit për të promovuar partneritete transparente dhe për të siguruar standardet më të larta etike në lidhje me çështjet e të drejtave të punonjësve, punës, trafikimit të fëmijëve, ndotjes dhe mbrojtjes së kafshëve dhe kulturës lokale të ndikuar nga turizmi.

‘‘Jam i gëzuar të shoh se qëndrueshmëria në sektorët e turizmit po merr rëndësinë e domosdoshme. Certifikimi i pionerëve të Elite Travel Group do të frymëzojë edhe kompani të tjera Shqiptare që të ndjekin të njëjtin rrugëtim’’

– Z. Naut Kusters, Manaxher i Përgjithshëm i Travelife për Operatorë Turistik

Travelife është kompani ndërkombëtare e cila certifikon kompanitë në sektorin e uhëtimeve/turizmit me certifikatën e qëndrueshmërisë. Mbi 40 shoqata turistike janë duke promovuar këtë model tek anëtarët e tyre, përfshirë këtu edhe 20 shoqata Europiane të turizmit. Nga viti 2012, mbi 1 500 operatorë turistikë në mbarë botën janë trajnuar në CSR dhe mbi 500 kanë arritur Certifikimin e Qëndrueshmërisë.

 

– Shënimet e redaktorit

Certifikata Travelife për Elite Travel Group

Rreth Travelife

Travelife është një skemë certifikimi, e dedikuar për arritjen e praktikave të qëndrueshme brenda industrisë së turizmit. Ajo u ofron kompanive qëllime realiste të qëndrueshmërisë, mjete dhe zgjidhje për të zbatuar ndryshime pozitive brenda bizneseve të tyre dhe zinxhirëve të furnizimit. Skema si dy seksione. Travelife për Hotele menaxhohet nga ABTA – Shoqata e Udhëtimit në Mbretërinë e Bashkuar. Travelife për operatorët turistikë menaxhohet nga ECEAT – një organizatë jofitimprurëse me qendër në Holandë.

Travelife për operatorët turistikë ofron trajnime në internet dhe mjete praktike për menaxhimin dhe certifikimin e qëndrueshmërisë. Mjetet e trajnimit dhe online janë të përshtatshme për operatorët turistikë të çdo madhësie dhe mbulojnë të gjitha aspektet e menaxhimit të biznesit të kompanisë së udhëtimit, duke përfshirë operacionet e zyrës, zinxhirin e furnizimit, destinacionet dhe konsumatorët. Me paraqitjen e një raporti në përputhje me standardin Travelife (bazuar në një auditim të pavarur në vend), kompania mund të marrë statusin “Travelife Certified”. Standardi Travelife bazohet në temat e plota të Përgjegjësisë Sociale të Korporatës, duke përfshirë kushtet e punës, të drejtat e njeriut, mjedisin, biodiversitetin dhe praktikat e drejta të biznesit. Kërkesat e menaxhimit janë në përputhje me EMAS dhe ISO 14001. Skema mbështetet nga më shumë se 35 shoqata kombëtare të udhëtimit për të çuar më tej zbatimin e saj midis anëtarëve.

News /COVID-19 Status Update

Posted on 03 Nov 2021

COVID-19: Situation Displayed by World Health Organization

COVID-19 in the Balkans

Covid-19, a respiratory disease, which had its origin in Wuhan, China in December 2019, has now spread globally. Inevitably, the Balkan region makes no exception. The outbreak of this virus evolves rapidly with new cases every day, but the statistics  show as follows:

Covid-19 Balkans
Covid19-Balkans
Covid19-Balkans

COVID-19 in Albania

In Albania, the cities with the reported cases are as listed below:

Covid-19 Albania - Big Table
Covid19-Albania

Following the novel coronavirus outbreak, the Albanian government started to take some measures to slow down the spread of the disease. The government presented a few prevention measures regarding tourism this year.
For further information about travel in Albania, click here.

COVID-19 Prevention Measures in Albania

Public movement is restricted from 23:00 until 06:00 A.M, except for health reasons or emergencies. Masks remain mandatory for indoors and public transportation. It is recommended to keep the mask in all those places where is not possible to keep social distance and for those which have not received the full dose of vaccination. Night clubs remain closed. Activities are restricted from 23:00  until 06:00 A.M for bars and restaurant, except the delivery service. Outdoor gatherings will be allowed for up to 50 people, following the protocol of rules and social distance, set by the Institute of Public Health Albania: http://www.ishp.gov.al/. Sports championships, the activities of theatres, artistic, cultural performances, and conferences will be allowed with the presence of fans, with a reduced capacity of up to 30% according to the IPH protocol.

Traveling in Albania

Your wellbeing is primary for us. During this unprecedented situation created by COVID-19, we have been in touch with all the public institutions and local partners, to assure maximal security on all of your travels with us.

We have strictly followed and we have implemented all the guidelines and protocols published by the Ministry of Health and Social Protection & The Institute of Public Health, against the spread of the virus.

Starting from 06th of September 2021, to enter the Republic of Albania, whether by land, sea or air, you must be equipped with:

• Vaccination passport, which is valid 14 days after the second dose of vaccine has been administered; OR

• PCR test performed up to 72 hours before entry; OR

• Rapid antigen test performed within 48 hours before entry; OR

• Valid document proving that you have passed or recovered from Covid-19 up to 6 months after recovery;

• These criteria also applies to those travelers who transit through Albania; 

• Children up to the age of 6 are exempt from these criteria; 

• Albanian citizens residing in Albania, who return and do not have a document mentioned above, must be isolated for 10 days and inform the health authorities to perform a test at the end of isolation.

• Only traveling passengers will enter the airport building, avoiding being escorted by their family members;

• Passengers must respect the social distance of 1.5 meters during the entire stay at the airport;

• Priority is given to the elderly, people in need, and families with minor children; 

 

For more information: https://www.tirana-airport.com/c/116/measures-and-rules/

News/Our experience with ISRAIR in 2021

Posted on 17 July 2021

Our Experience with ISRAIR in 2021

Ever since Albania became a green list country and was considered a no-risk destination, there have been discussions on the arrival of foreign tourists. 

 

In May, we had some great news about the restart of tourism in Albania. The first flight from Israir Airlines arrived at Tirana International Airport on May 13th. Israir is a well-known Israeli airline with an international reputation and is growing fastly in the Israeli market. 

ETG and ISRAIR

Elite Travel Group and Israir established an agreement in 2018 to provide direct flights from Israel to Albania. Just like the rest of the world, the pandemic stopped these flights. However, Israel outpaced the rest of the world with its vaccination roll-out.

Vaccinated citizens received green passes to facilitate traveling. That is why tourists from Israel were some of the first that we were expecting. Tourists arriving with Israir flights to Albania were exclusively accommodated in 4-stars and 5-stars hotels in Tirana and Golem region in Durres.

 

During July, the charters were arriving 3 times a week, on Tuesday, Thursday, and Sunday with a full capacity of 160 seats for each flight. 

What do they like the most about Albania?

Ohrid excursion israel tourists

Tourists from Israel have a wide range of preferred activities in Albania. Most of them are on leisure trips in hotels in Tirana and fewer in Durres beach hotels. They are satisfied with the activities and consider Albania as a well-balanced value for money destination. Mostly, they are interested in cultural trips, adventure, and outdoor activities. Their most preferred programs are Off-Road Tours with 4×4 cars throughout Albania and other Balkan countries. This is because, in their country, the military is mandatory and lasts three years. Consequently, they got the skills to adapt to mountains, wildlife, and be great drivers in off-road tours.

 

Another reason why they love Albania is because of our water resources. In Israel, they lack these kinds of resources, and they use filters to transform salty water into normal water suitable for drinking and normal daily usage. Tourists from Israel also like Albania because of the past relations from WWII. Albanians have welcomed and supported them during those hard times.

Albanian tourism and the future

The arrival of Israeli tourists is a green light and a sign that tourism in Albania will soon start to breathe and hopefully return to the previous levels before the pandemic.

 

We are working hard and hope that Albania will become a year-round destination for Israeli guests. Tackling seasonality is Elite Travel Group’s and Israir’s common mission and vision for the hospitality industry after the Covid-19 pandemic.

News / ETG cooperation with vet schools

Posted on 12 Nov 2020

ETG cooperation with VET schools:

32 students in 4 disciplines

It has been a while now that we have introduced our Corporation Social Responsibility project, which concerns the education and training of the youth in our city. That is why we created the Elite Academy. A sub-brand exclusively dedicated to all those interested in learning new skills for the future of the workplace. Of course, our main partners in this initiative have been the VET Schools of Elbasan. European Vocational Skills Week

Multimedia Course

How Elite Travel Group cooperates with schools?

We started our cooperation with these schools earlier in 2008, while our brand in cooperation with the international and central government, wanted to implement Dual VET education in tourism (German model).

 

It has been a long journey and finally after the legislation improvements during 2018, 2019, and now, we are excited to share our progress. We introduced our first courses, which consisted of theoretical and practical teaching.

 

Luckily, we had great communication with these VET schools who trusted in our guidance for their students. At first, we had 14 students who participated in our training courses in different categories. All those who had good English skills were directly employed part-time in their field of interest. This year, we have 33 students in the first semester already, and we expect to double this number during the second semester. European Vocational Skills Week

Developer course
Marketing Course

What do we aspire to achieve?

Our goal is to support the young students of these schools by mentoring, inspiring them, and also offering them internship opportunities. This is something that the educational system in Elbasan has lacked for several years now.

 

The youth needs to be aware of the opportunities that they have in their country, and also discover their passion. As our General Manager, Mr. Elvis Kotherja, says – “Every single student has their own talent. However, we should be patient and show them all we have to offer and tell them what is in for them. In this way, they can understand and choose what they are good at.” 

 

So, we aspire to set a new standard in education in our city. We believe that next year we will have a lot more to tell regarding the cooperation between an enterprise, VET schools, and local institutions. Stay tuned for our next updates!

News / ETG and Albatros S.A. cooperation

Posted on 12 Jan 2018

ETG and Albatros S.A. cooperation:

Coaching the hoteliers

Cooperation between Albatros SA, Elite Travel Group & Elite Academy

 

One of the focuses of our company is coaching the hoteliers, restaurants, and activity providers. For that purpose, we have come up with Elite Coaching and Elite Hospitality, two sub-brands that are aiming to “train the trainers”. For this new project, we have teamed up with Albatros SA and we have worked together to train hoteliers, restaurants, and activity providers from Albania and Kosovo. This project aims to help them improve their standards so that they are compliant with the company’s services.

The Coaching Process

This project started in January 2019. Firstly, the company conducted research visits and interviews at the hotels. Later on, there was a selection process for 45 hoteliers throughout Albania and Kosovo.


Next, we continued the coaching and digitalization process for each of them.

 

Firstly, the process focused on management. During the training, we discussed topics such as hotel management procedures, staff recruiting and HR management policy, property management system (PMS) usage, channel management, and complaint management. Another important part of this step was the cultural source market briefing that will lead to a better understanding of clients from different cultures coming to these hotels.

 

Secondly, another important part is the health & safety compliance training. It was mostly focused on hygiene procedures and F&B staff training. We also explained the importance of a Safety Management System (SMS).

 

Thirdly, we paid attention to customer services and sales staff training, including reservation handling and front desk. This will lead to more satisfied customers which is crucial for any hotel.

 

The fourth improvement was regarding the financial aspect of the business. We focused on the implementation of a payment gateway, improvement of financial accounting, and also the enforcement of financial compliance.

 

Lastly, we also discussed marketing options and mostly focused on digital marketing. Our proposed options were content writing and multimedia content production to reach as many customers as possible both locally and internationally.

Results of the Project

As expected, we were very satisfied with the turnout of this project coaching the hoteliers, restaurants, and activity providers. Coaching has been conducted for all 45 hoteliers in the region. The project resulted in an impressive growth of 550%. We are positive that it will change and improve hoteliers, restaurants, and activity providers in this region.


Stay tuned for more projects that will be conducted throughout Albania!

News/Discovering Elite Travel Group’s profit centers

Posted on 15 Feb 2021

Discovering Elite Travel Group’s Profit Centers

As we have mentioned before, Elite Travel Group was established in 2000 and today is a well-known travel company in Albania. On a mission to give people the best of the Balkans and Eastern Europe, we have expanded our business throughout the years.

 

Today, we have six profit centers, which do not offer only leisure services but also corporate travel services and business travel in Albania, as well as contributing to our community with our CSR initiatives.

Click the video for a full description of our brands

Which are our profit centers and what do they offer?

Firstly, we have Elite Travel Albania which is an inbound service provider only to B2C (Business to Client). ETA offers theme-tailored services and guaranteed departures, tours, excursions, shore excursions, transfers, rent a car, luxury programs, and other land products. These services are offered throughout Eastern Europe, the Balkans countries, and Albania as well. Elite Travel Albania’s carefully-crafted routes take you to both the classic sights and lesser-known, rural highlights. The passion and desire are still at the highest level.

Next, we have Elite Travel Agency. It is a tour operator for Albanians traveling out of Albania especially to the Balkan Regions and Central Europe. It offers accommodation for weekends/weekly stays, weekend breaks, cultural trips, and daily excursions. ETAg also has its contracted cruise offers for which inland services are done and operated by Elite Travel Group. And lastly, it offers explorations with 12 international trips in 5 continents, 1 each month. The company bases its work on a very professional staff and with considerable experience in the field of services.

The third profit center is Elite Travel Lufthansa City Center. This profit center provides its services to Albanian clients, Albanian businesses, and also International corporate accounts. These services include airplane tickets, ferry tickets, visa service, accommodation, tour packages, and airport transfers. Elite Travel – LCC with 20 years of experience in the travel business, is already part of a global network Lufthansa City Center known as the best and most reliable company in the global travel market, with about 5500 employees, 650 agencies in most more than 80 countries around the globe.

As for the inbound service provider for B2B (Business to Business), we have Elite DMC. It offers hospitality products such as special accommodation contracts, round trips, theme tours, excursions and experiences, transfer services, shore excursions, Luxury programs, MICE, and many other land services. Elite DMC offers these services throughout Eastern Europe, Balkans countries, and Albania.

In addition, our Elite Mobility profit center offers transport services, rent a car, rent a driver services in Albania and the Balkans. corporate travel services

As for the inbound service provider for B2B (Business to Business), we have Elite DMC. It offers hospitality products such as special accommodation contracts, round trips, theme tours, excursions and experiences, transfer services, shore excursions, Luxury programs, MICE, and many other land services. Elite DMC offers these services throughout Eastern Europe, Balkans countries, and Albania.

In addition, our Elite Mobility profit center offers transport services, rent a car, rent a driver services in Albania and the Balkans. corporate travel services

We have Elite Academy which offers training and courses (especially for the tourism industry) focused on the principles of dual study. This is a nonprofit section, but the company is benefiting by qualifying young employees, improve its image, awareness, and company culture. This is done by offering social responsibility activities and this is considered a profit of professional development. Elite Academy is made of a group of dedicated tourism professionals with a great deal of experience. Everybody is constantly attentive to global tourism trends, especially digitalization, which is constantly changing the industry. Elite Academy is aware of the urgent need for competent serving staff in hospitality, and provide both introductory and advanced training that is specially adapted to the needs of the tourism and hospitality sector. Its courses are characterized by a combination of theoretical training and direct practice.

Elite Coaching helps entrepreneurs, business owners, and professionals grow in a variety of ways. They usually work on a fixed schedule to share actionable feedback, personalized advice, and growth plans for their clients to increase company revenue, accelerate their career, or increase business growth. What Elite Coaching does, is a sustainable and smart transformation for the exponential growth of all industries.

For further information and updates, you can follow us on our social media.

News /commitment & quality monitoring

Posted on 04 Mar 2020

Commitment & Quality monitoring certificate 2019 – LCC Elite Travel

As a member of the Lufthansa City Center Franchise, each year, Elite Travel receives the performance evaluation from LCC Commitment & Quality Monitoring. Recently, our agency got the LCC Top Performer Certificate 3*, reaching the highest possible level. We have achieved this certificate since 2013, and we continue our commitment towards LCC and our high-quality work.

Quality-commitment

What were the requirements for Elite Travel?

Elite Travel LCC had to ensure that each of the four categories was fully completed, in order to obtain the Top Performance Certificate.

 

Firstly, we made sure that the agency’s appearance matched the LCC Corporate Identity.

 

Secondly, we had to keep our data up to date and always at 100%.

 

Thirdly, we had to sign the GDPR and Code of Cooperation. This means that we process the client’s data only to fulfill contractual obligations and only based on their consent.

 

Lastly, we had to be punctual with our payments.

 

As a result, by completing all these steps we closed another successful year with the LCC Franchise.

We are proud to continue to be part of the LCC network and work towards a successful future

Elite Travel Lufthansa City Center

We are proud to continue to be part of the LCC network and work towards a successful future

News /commitment & quality monitoring

Posted on 04 Mar 2020

Commitment & Quality monitoring certificate 2019 – LCC Elite Travel

As a member of the Lufthansa City Center Franchise, each year, Elite Travel receives the performance evaluation from LCC Commitment & Quality Monitoring. Recently, our agency got the LCC Top Performer Certificate 3*, reaching the highest possible level. We have achieved this certificate since 2013, and we continue our commitment towards LCC and our high-quality work.

What were the requirements for Elite Travel?

Elite Travel LCC had to ensure that each of the four categories was fully completed, in order to obtain the Top Performance Certificate.

Firstly, we made sure that the agency’s appearance matched the LCC Corporate Identity.

Secondly, we had to keep our data up to date and always at 100%.

Thirdly, we had to sign the GDPR and Code of Cooperation. This means that we process the client’s data only to fulfill contractual obligations and only based on their consent.

Lastly, we had to be punctual with our payments.

As a result, by completing all these steps we closed another successful year with the LCC Franchise.

LCC offices
LCC Offices
Top Performer 2019 LCC

We are proud to continue to be part of the LCC network and work towards a successful future

Certifikata e Qendrueshmerise

Sustainability DNA

Corporate News /Çertifikimi i Qëndrueshmërisë Travelife për Elite Travel Group Postuar 11 Jan 2022 Çertifikimi i Qëndrueshmërisë Travelife për Elite Travel Group Elbasan, në 7 Shkurt 2022 Elite Travel Group përfitoi Certifikatën e Travelife. Për Elite Travel Group, ky certifikim vjen si shpërblim për punën e gjatë e të palodhshme që ka treguar si korporatë […]

Read More…

COVID-19 Status Update

News /COVID-19 Status Update Posted on 03 Nov 2021 COVID-19: Situation Displayed by World Health Organization COVID-19 in the Balkans Covid-19, a respiratory disease, which had its origin in Wuhan, China in December 2019, has now spread globally. Inevitably, the Balkan region makes no exception. The outbreak of this virus evolves rapidly with new cases […]

Read More…

Our experience with ISRAIR

News/Our experience with ISRAIR in 2021 Posted on 17 July 2021 Our Experience with ISRAIR in 2021 Ever since Albania became a green list country and was considered a no-risk destination, there have been discussions on the arrival of foreign tourists.  In May, we had some great news about the restart of tourism in Albania. […]

Read More…

ETG and VET schools

World work

News / ETG cooperation with vet schools Posted on 12 Nov 2020 ETG cooperation with VET schools: 32 students in 4 disciplines It has been a while now that we have introduced our Corporation Social Responsibility project, which concerns the education and training of the youth in our city. That is why we created the Elite […]

Read More…

ETG and Albatros cooperation

News / ETG and Albatros S.A. cooperation Posted on 12 Jan 2018 ETG and Albatros S.A. cooperation: Coaching the hoteliers Cooperation between Albatros SA, Elite Travel Group & Elite Academy One of the focuses of our company is coaching the hoteliers, restaurants, and activity providers. For that purpose, we have come up with Elite Coaching and Elite Hospitality, […]

Read More…

ETG – Profit Centers

News/Discovering Elite Travel Group’s profit centers Posted on 15 Feb 2021 Discovering Elite Travel Group’s Profit Centers As we have mentioned before, Elite Travel Group was established in 2000 and today is a well-known travel company in Albania. On a mission to give people the best of the Balkans and Eastern Europe, we have expanded our business […]

Read More…

Commitment & Quality Monitoring

News /commitment & quality monitoring Posted on 04 Mar 2020 Commitment & Quality monitoring certificate 2019 – LCC Elite Travel As a member of the Lufthansa City Center Franchise, each year, Elite Travel receives the performance evaluation from LCC Commitment & Quality Monitoring. Recently, our agency got the LCC Top Performer Certificate 3*, reaching the highest […]

Read More…

LCC 2019 Certificate

News /commitment & quality monitoring Posted on 04 Mar 2020 Commitment & Quality monitoring certificate 2019 – LCC Elite Travel As a member of the Lufthansa City Center Franchise, each year, Elite Travel receives the performance evaluation from LCC Commitment & Quality Monitoring. Recently, our agency got the LCC Top Performer Certificate 3*, reaching the highest […]

Read More…